MB onderuit reisspel Handleiding

MB Bordspel onderuit reisspel

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor MB onderuit reisspel (2 pagina's) in de categorie Bordspel. Deze handleiding was nuttig voor 23 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
Aftor||aliel sDd
Vul de
glewen
met.de iches in omgekeerde vol0olde
(5-+3-2-1).
0n te winnen noeten
je liches
er weer
in de
juiste
volgorde
{1-2-3-4-5)
uilkomenl
lct spd opberyer
Doe alle fiches in de
gleuven
en
plaab
de sleutels op do ultelndon van
do
lnmes
(zie
afteelding 2). Klap de kleples van de
lmndplaat
In.
MB
SPELLEN
im51s8l41e@
O 2m6 H3.no, Alle dchbn wtshoud.n.
G.ilhtlb!6ad In l{.ihn4d d@r Halbro &v,
PsitG :1010,
{5@ GA ltldr
Habrc CoEumsntsnsn** Anlw.ordnumm*
t1t, 73OWB
E-mall @sumanmenlceohasboolk
G6dlrllb{.ed In 8elolg door s,a, Ha!!o N,v, t Holveld 50, l,thoatt: t gmnddaat
on hane nal 5 thatlvwdr,
m frdtes it 1 t&a,€n @ 2 s|€ubls,
@*u@
DOEI
UATI HET
SPEL
Als
eeBte speier l0 fiches
in de
juiste
volgorde
(1-2-3-4,5)
in het
bakie van
de
qrondplaat
lalen vallen.
UOORBEREIDII'IG
Maak de fiches
voonichtig los uit van
de frames
(gebruik
indien nodig
VOOBDAT HET
SPE1 KAI{ BEGIIIIIEI{
l- open de klepjes van
de
grondplaat,
zodat
hetframe rcchtop
btiift siaan.
2. Zet
iet spel2odanig lussen
de tegenstanders
in dat iederalleen z'n
eigen
kant kan zien.
3. Zet met
de sleutels de
pijltjes
op de dmaiwiettjes
getijk
met de
pijtties
op
het trame
(zie
atbeelding 1).
4. Beide spelels
vullen nu de
gleuf
aan hun kant mn het
lrame met de viil
fiches van dezelfde
lJeur
(in
de
juiste
votgorde, te beginnen
met
nummerl),
Als
je aan de beurt
bent draai
ie een wtttekeoit0
draaiwieti,e
tangzaam
zo ver
als
je
wilt naar links
of naff rcchts,
Je mag hetdraaiwiellie
blijven
draaien,ook als
er een fiche in of
uit het wiettje is
geva
en.Ats
je
eenmaal
bent begonnen
te draaien, magje
ietdmaiwiettie
deze beud
niet
terug dfaaien,
Denk
oraan: de openingen in
een wieltje zitten
aan de ene kjni van
hel
llame op
een anderc
plaats
dan
aan de andere
kanl. Daarom kun
je als
je
een wiell,e
draait
je
tegenstander
zonder dat
je
het
weel hetpen of
hindelen
-d€ openingen aan zijnlhaar
kam
gaan
tenstotte
ook lanqs de
openingen €n andere
wieltiesl
Je mag zell kiezen in
welk dmaiwieltie
je
jouw
tiches taat
vafien.oat
kan
bijvoodeeld regelrecht
van dnaiwietije
2 in draaiwietiie
4 - ie hoett
nieteerstvia
draaiwiellie
3 te
gaan.
Je mag
het wiellie dat
je
tegenstander net
heeft
gebruikt
niet
meteen
daarna zell
druaien. Als
je
hel
per
ongeluk toch
pakt
en draait,
dan moel
ie ie
volqende
beurt olerslaan.
lrlEonderhg:
alsje allerlaatsle
fche dmaiwielie
nummer5 bereikt,
mag
je
dit wieltje
wel draaien,
ook alheeftje teqenslander
het net
ook
gebruikl.
Bliif zo doorspelen
en
prcbeer
ats
eerste atte viit
je
fches in het bakje
te
laten
vallen, maar
denk aan deluiste votgodervan
I tot 5. Ttdens het
spelen
mogen de kleuren
van
iefiches
door
elktarin hel
bakie lerecht
komen,
maff
per
kleur moelen
ze welin dejuisle
volgorde vallen.
Als
een Lan
je
liches in de verkeerde
volqode in
het bakie terccht
komt
(bi,voorbeeld
1,3,2), dan hebje
het spel onmidde
iik venorenl
HEI SPEL
1. Sprcek atwie
er mag beginnen,
Dnaiwiellje
1
DBaiwieltje 3
Draaiwieltje
5
Draaiwieltie
2
Dmaiwieltje
4De
vdnnaal
Jewint hetspelalsje
als eeBte al
je
fiches
in dejuiste
votgode in het
bakje
hebt laten vallen,6talsje
hetvooretka
kijgt dat
een fche vanje
tegenstander
in de verkeerde
volgorde vatl.
Albeelding 1


Product specificaties

Merk: MB
Categorie: Bordspel
Model: onderuit reisspel

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met MB onderuit reisspel stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Bordspel MB

Handleiding Bordspel

Nieuwste handleidingen voor Bordspel