BRIO 34000 Handleiding

BRIO Bordspel 34000

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor BRIO 34000 (5 pagina's) in de categorie Bordspel. Deze handleiding was nuttig voor 42 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/5
Veďte kuličku přes
překážky a otvory
v desce
Originální hru BRIO® Labyrint Game může
hrát jeden či více hráčů. Zkušení hráči mohou
použít dvě kuličky nebo hrají na čas.
Do toho!
Hru postavte na rovnou stabilní plochu.
Kuličku postavte na šipku. Potom kuličku
pomocí dvou knoíků veďte po vyznačené
dráze.
Jestliže kulička propadne otvorem, hra
by měla začít od začátku (přísnější pravidlo)
nebo od poslední úspěšné zatáčky. Při
soutěžích doporučujeme hrát sérii tří či
více kol
Vítězem se stává hráč, který v sérii her
získá nejvyšší počet bodů.
Žádný jiný výrobek BRIO nebyl kopírován tak rozsáhlým
způsobem jako Labyrint Game. Hračka byla představena
v roce 1947 a okamžitě se stala velmi úspěšnou. Celé
generace hráčů nadšeně usilovaly o zvládnutí pohybu
neposedné kuličky.
Navigate the ball
past the obstacles and
holes on the board
The original BRIO® Labyrinth Game can be
played by one or more players. Experienced
players play with two balls or against the
clock.
Go!
Place the game on a flat, steady surface.
Place the ball by the arrow. Then use the
two knobs to make the ball follow the
marked route.
If the ball drops into a hole the next game
should begin from the start (in series play)
or from the last corner turned. If playing a
competition, it is a good idea to play series
of three or more rounds.
The winner is the player who scores the
highest number of points by the end of
the series of games.
No other BRIO product has been so widely copied as the
Labyrinth Game. The game was launched in 1947 and
became an immediate success. Generations of players
have become engrossed in their attemps to master the
elusive ball ever since.
Manövrieren Sie die Kugel
an allen Löchern und
Hindernissen vorbei
BRIO® Labyrinth Original ist ein Geschicklichkeits-
spiel für einen oder mehrere Spieler. Routinierte
Spieler können auch auf Zeit oder mit zwei
Kugeln gleichzeitig spielen.
Spielbeginn
Stellen Sie den Holzrahmen auf eine feste,
ebene Unterlage. Legen Sie die Stahlkugel
auf den Startpunkt, wo die Linie beginnt.
Versuchen Sie dann, durch Drehen der beiden
Drehknöpfe das Spielfeld so zu neigen, dass
die Kugel der markierten Linie folgt.
Wenn sie in ein Loch hineinfällt, beginnen
Sie beim nächsten Durchgang wieder am
Startpunkt (bei Serienspielen) oder an der
vor dem Loch liegenden Ecke.
Bei Wettkämpfen spielt man am besten
Serien mit drei oder mehr Durchgängen.
Sieger ist der Spieler, der bei Serienende
die höchste Punktezahl erreicht hat
Kein anderes BRIO-Produkt ist so häufig kopiert worden
wie das Labyrinth-Spiel. 1947 eingeführt, war es sofort
ein voller Erfolg. Seitdem hat das BRIO-Labyrinth
Generationen von Spielern in seinen Bann gezogen.
Dèplace la bille en èvitant
les trous et les obstacles
de la planche de jeu
BRIO Labyrinthe Original® se joue à un ou
plusieurs joueurs. Les joueurs expérimentés
jouent avec deux billes ou au temps.
but du jeu !
Joue sur une surface solide et stable. Placer
la bille d’acier au début de la flèche. Puis,
à l’aide des deux molettes il faut arriver à ce
que la bille suive la ligne marquée.
Si la bille tombe dans un trou, le jeu suivant
marre au point de départ (si on joue en série)
ou à partir de l’angle intérieur ou du coin
avant le trou.
Si on fait un concours il faut faire au moins
trois séries. Le gagnant est le joueur qui a
obtenu le plus de points à la fin desries.
Labyrinthe Original est le plus copié des produits BRIO.
Le jeu a été lance en 1947 et il a tout de suite connu un
grand succès. Depuis, des générations de joueurs fascinés
tentent de maitriser la bille moqueuse.
Desplazar la bola
atravesando los agujeros
y obstáculos del laberinto
El laberinto original BRIO® es un juego
para uno o varios jugadores. Los jugadores
experimentados juegan con dos bolas o
por tiempo.
Inicio del juego
Jugar sobre una superficielida y estable.
Colocar la bola de acero junto al principio
de la fleche. Luego hay que pasar la bola por la
línea marcada, dirigiéndola con las manijas.
Si la bola entra en un agujero, el jugador
debe volver a empezar desde el principio
(si se trata de una competicn) o desde el
ángulo interior o esquina inmediatamente
precedente.
Se recomienda jugar las competiciones con
tres os veces. El ganador es el jugador
que consigue mayor número de puntos al
final de la competición.
Ningún producto de BRIO ha sido tan copiado como
el laberinto original. El juego se introdujo en 1947 y
consigu un éxito inmediato. Desde entonces, el dominio
de la bola guasona ha cautivado a varias generaciones
de jugadores.
Guida la pallina,
aggirando gli ostacoli
ed evitando i buchi
The Original BRIO® Labyrinth Game è il gioco
del labirinto originale, per uno o più giocatori.
I giocatori esperti possono giocare con due
palline o contro il cronometro.
Pronti, via!
Posiziona il gioco su una superficie piana e
stabile. Metti la pallina sulla freccia e usa le
due manopole per guidare la pallina lungo
il percorso tracciato.
Se la pallina cade in un buco, dovrai
ripartire da capo (in serie di partite) o
dall’ultimo angolo percorso. Se si
sta facendo una gara, è una buona idea
giocare serie di tre o più round.
Il vincitore sarà il giocatore che raggiunge
il punteggio più alto al termine della serie
di partite.
Il gioco del labirinto è il prodotto BRIO più copiato al mondo.
Ha ottenuto un enorme successo fin dal suo lancio nel 1947
e da allora ha appassionato intere generazioni di giocatori,
che si sono cimentati nel tentativo di domare la sfuggente
pallina.
Guie a bola, evitando os
obstáculos e os buracos
do tabuleiro
O Labyrinth Game BRIO® original destina-se
a um ou mais jogadores. Os jogadores com
mais experiência jogam com duas boas ou
com cronómetro.
Como jogar
Coloque o jogo sobre uma superfície plana
e estável. Coloque a bola junto à seta. Use,
então, os dois boes para guiar a bola pelo
itinerário assinalado.
Se a bola cair num buraco, o próximo jogo
deverá começar no início (jogo
comries) ou a na última esquina.
Em competição, é boa ideia jogar séries de
três ou mais mãos.
O vencedor é o jogador que obtém o maior
número de pontos nonal da série de jogos.
Nunca um produto BRIO tinha sido tão copiado como o
Labyrinth Game. O jogo foi lançado em 1947 e tornou-se
um sucesso imediato. Desde então, várias gerações de
jogadores entreteram-se a tentar dominar esta fugidia bola.
Navigujte guľôčku popri
prekážkach a otvoroch
na doske
Originálny Labyrint BRIO® môže hrať jeden alebo
viacero hráčov. Skúsení hráči hra s dvoma
guľôčkami alebo na čas.
Ideme!
Umiestnite hru na rovný, stabilný povrch.
Umiestnite guľôčku vedľa šípky. sledne
pomocou dvoch gombíkov usmerňujte pohyb
guľôčky po označenej trase.
Ak guľôčka spadne do otvoru, mala by sa
začnová hra od začiatku (pri hraní série)
alebo od poslednej prejdenejkruty. Pri
ťažnom hraní sa osvedčuje hranie série troch
alebo viacerých kôl.
Víťazom je hráč, ktorý získa najvyšší počet
bodov na konci série hier.
Žiadny iný výrobok BRIO nie je predmetom napodobňovania
v takom rozsahu ako Labyrint. Hra bola uvedená na trh v
roku 1947 a okamžite sa stala hitom. Odvtedy púta pozorno
generácií hráčov, pošajúcich sa navigovať unikajúcu guľôčku.
Förytta kulan
förbi spelplanens
hål och hinder
BRIO® Labyrint Original spelas av en eller
flera spelare. Rutinerade spelare spelar
med två kulor eller på tid.
Spelstart!
Ställ spelet på ett fast och stabilt underlag.
Kulan av stål placeras vid pilens början.
refter ller det att med hjälp av de
båda rattarna få kulan att följa den marke-
rade linjen.
Om kulan faller ner i ett hål, inleds nästa
spel från start (vid seriespel) alternativt från
närmast föregående innervinkel eller hörn.
Vid tävling spelas lämpligen serier om
tre eller flera omgångar. Vinnare är den
spelare som vid spelseriens slut nått högst
poängtal.
Ingen av BRIOs produkter har blivit så kopierad som
Labyrint. Spelet lanserades 1947 och blev en omedelbar
framgång. Sedan dess har generationer av spelare
fängslats i försöken att bemästra den gäckande kulan.
Prowadź kulkę obok
przeszkód i otworów
na tablicy.
Oryginalna BRIO® Labyrinth Game może
być rozgrywana przez jednego lub więcej
graczy. Doświadczeni gracze używają
dwóch kulek lub grają na czas.
Start!
Ustaw grę na płaskiej, stabilnej powierzchni.
Umieść kulkę przy strzałce. Następnie za
pomocą dwóch pokręteł prowadź kulkę
wyznaczoną trasą.
Jeśli piłka wpadnie do otworu, kolejna
gra powinna rozpoczyn się od początku
(w grze cyklicznej) lub od ostatniego
pokonanego zakrętu. W przypadku turnieju
dobrym pomysłem jest rozegranie trzech
lub więcej rund.
Wygrywa gracz, który w całej rozgrywce
zdobędzie najwięcej punktów.
Żaden inny produkt BRIO nie został wyprodukowany w tylu
egzemplarzach, co Labyrinth Game. Gra ukazała się na rynku
w 1947 roku i z miejsca odniosła sukces. Od tamtej pory
pochłania całe pokolenia graczy, którzy wciąż próbują
okiełznać nieuchwytną kulkę.
Flytt kulen forbi
hullene og hindrene
på spillebrettet
BRIO® Labyrint Original spilles av en
eller flere spillere. Rutinerte spiller med to
kuler eller på tid.
Spillestart!
Spill på et fast og stabilt underlag. Stål-
kulen plasseras ved pilens begynnelse.
Deretter gjelder det å få kulen til å følge
den merkerte linjen ved hjelp av begge
rattene.
Hvis kulen faller ned i et hull, begynner
man neste spill fra start (ved seriespill), eller
fra innervinkelen eller hjørnet som ligger
foran det hullet kulen falt ned i.
I konkurranser spiller man gjerne serier
på tre eller flere omganger. Vinnerern er
den spilleren som har høyest poengtall når
serien er ferdigspilt.
Ingen av BRIOs produkter er blitt kopiert like ofte som
Labyrint. Spillet ble lansert i 1947 og ble umiddelbart
en suksess. Siden den gang har generasjoner av spillere
blitt fengslet av forsøkene på å styre den ustø kulen.
Bring kuglen forbi
spillepladens huller
og forhindringer
BRIO® Labyrint Original kan spilles af en
eller flere spillere. Rutinerede spillere spiller
med to kugler eller på tid.
Spillets start!
Spil på et fast og stabilt underlag. Stål-
kuglen placeres, hvor pilen begynder.
Derefter gælder det om, ved hjælp af de
to drejeknapper, at få kuglen til at følge
den markerede linje.
Hvis kuglen falder ned i et hul, begynder
næste spil ved start (seriespil) eller ved
nærmeste foregående indervinkel eller
hjørne.
Ved turnering kan man spille serier på tre
eller flere omgange. Den spiller, der ved
slutningen af spilleserien har opnået det
højeste antal point, er vinder.
Ingen af BRIOs produkter er blevet kopieret så meget
som Labyrint. Spillet blev lanceret i 1947 og blev med
det samme en succes. Siden da har generationer af spillere
ret tryllebundet i forsøget på at beherske den drilske kugle.
Manoeuvreer het balletje
angs de hindernissen en
gaten op het bord
Het originele BRIO® Labyrintspel kan door
een of meer spelers worden gespeeld. Ervaren
spelers spelen met twee balletjes of op tijd.
Zo speel je het spel
Plaats het spel op een vlak, stabiel oppervlak.
Leg het balletje bij de pijl. Gebruik daarna
de twee knoppen om het balletje langs het
aangeven parkoers te leiden.
Als het balletje in een gat valt, moet je
van voren af aan beginnen (bij het spelen
van series) of vanaf de laatste hoek. Bij het
spelen van competities is het aan te bevelen
om series van drie of meer ronden te spelen.
De winnaar is de speler met het hoogste
aantal punten aan het einde van de spelserie.
Geen enkel ander BRIO-product is zo vaak gekopieerd
als het labyrintspel. Het spel kwam uit in 1947 en sloeg
onmiddellijk aan. Vele generaties hebben sindsdien
vol overgave geprobeerd om het eigenwijze balletje in
goede banen te leiden.
Ohjaa kuula pelikentän
reikien ja esteiden ohi
BRIO® Labyrintti on tarkoitettu yhdelle
tai useammalle pelaajalle. Kokeneet
pelaajat pelaavat kahdella kuulalla tai
kelloa vastaan.
Peli alkaa!
Pelin ajaksi peli on asetettava tukevalle
alustalle. Aseta teräskuula nuolen alkupäähän.
Yritä ohjata kuula kahdella ohjausprällä
kulkemaan merkittyä viivaa pitkin.
Jos kuula putoaa reikään, on peli
aloitettava alusta (kun yrityskertoja on useita)
tai lähimmästä edellisestä sisäkulmasta tai
nurkasta.
Kilpailtaessa toisia pelaajia vastaan kannattaa
kullekin pelaajalle antaa sovittu määrä
yrityskertoja. Voittaja on se, jolla on pelin
lopussa eniten pisteitä.
Mitään muuta BRIO-tuotetta ei ole kopioitu niin paljon
kuin Labyrinthiä. Peli esiteltiin vuonna 1947 ja siitä tuli
välittömästi menestys. Siitä lähtien eri-ikäiset pelaajat
ovat yrittäneet saada yliotteen labyrintin ilkikurisesta
kuulasta.
CHOKI G H ARN AZ D -
This toy con ita ns small balls
and small parts.
Not for children un er 3 d years.
WARNING:
BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö Sweden.
Tel +46 40 619 40 00.
www.brio.net
4000-851E


Product specificaties

Merk: BRIO
Categorie: Bordspel
Model: 34000
Gewicht: 1249 g
Breedte: 350 mm
Diepte: 305 mm
Hoogte: 94 mm
Gewicht verpakking: 1548 g
Breedte verpakking: 390 mm
Diepte verpakking: 345 mm
Hoogte verpakking: 105 mm
Aanbevolen leeftijd (max): 99 jaar
Aanbevolen leeftijd (min): 0.5 jaar
Type verpakking: Doos
Land van herkomst: China
Douane productcode (TARIC): 9504908000
Certificering: CE, FSC
Materiaal: Hout
Voorgesteld geslacht: Elk geslacht
Batterijen vereist: Nee
Master (buitenste) doos verpakkingstype: Doos
Aanbevolen leeftijdscategorie: Volwassene & kind
Aantal stuks: 3 stuk(s)
Montage vereist: Nee
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte: 35.6 mm
(Buitenste) hoofdverpakking breedte: 43.4 mm
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht: 7055 g
(Buitenste) hoofdverpakking lengte: 40.6 mm
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking: 4 stuk(s)
Pallet brutogewicht: 93660 g
Batterijen inbegrepen: Nee
Type product: Bordspel
Verpakkingsmateriaal: Doos
Pallet brutohoogte: 715 mm
Pallet brutobreedte: 1200 mm
Pallet brutolengte: 800 mm
Lagen per pallet: 3 stuk(s)
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet: 48 stuk(s)
Aantal dozen per palletlaag: 4 stuk(s)
Minimum bestelhoeveelheid: 4 stuk(s)
Niet voor kinderen 0 - 3 jaar: Ja
Maximum aantal spelers: 1
Genre: Training van de fijne motoriek (vaardigheid)
Spelmodi: Single-player
Bestelbaar item: Nee
Factuureenheid: Nee
Handleidingtalen (ISO 639-formaat): Multi
Type commerciële eenheid: Klant enkele eenheid
Beschikbaar vanaf: 01-07-2016
Invoerend land (ISO 3166-1): Duitsland
Verzendeenheid: Nee
Verpakkingstalen (ISO 639-formaat): Multi
Pallet factuureenheid: Nee
Pallet type: 800 x 1200 mm
Master (buitenste) doos factuureenheid: Nee
Master (buitenste) doos bestelbare eenheid: Nee
Master (buitenste) doos verzendeenheid: Nee
Pallet bestelbare eenheid: Nee
Pallet verzendeenheid: Nee
(cdm) “Reconducted” nieuwe daling: Opnieuw uitgevoerd (reconducted)
Seizoensgebonden: Permanent, Year End
(cdm) Doelgroepen: Child, Adult, Family
(cdm) Extra gebruik: Binnen
(cdm) Beschikbaarheidsperiode van reserveonderdelen: 12

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met BRIO 34000 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden