Schmidt Ligretto Handleiding

Schmidt Bordspel Ligretto

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Schmidt Ligretto (3 pagina's) in de categorie Bordspel. Deze handleiding was nuttig voor 43 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/3
NU OOK ALS APP!
Spelvoorbereiding
Eerst worden de kaarten op de verschillend
gekleurde “Ligretto”-opschriften (achterzijde)
gesorteerd.
Game setup
First, sort the cards according to the color of the
Ligretto lettering on the back side of the cards.
Elke speler krijgt zijn eigen kaartenset met 40
kaarten in één kleur (kleur van de achterkant
van de kaarten) die hij/zij goed schudt. Van
deze stapel legt elke speler nu 3 kaarten open
met de cijferzijde naar boven, naast elkaar voor
zich. Deze kaarten worden vanaf nu Rij 1 ge-
noemd.
Naast zijn rij legt elke speler nog een stapel van
10 kaarten open neer. Deze stapel wordt de
Ligretto-stapel 2 genoemd. De resterende
kaarten houdt elke speler als verdekte stapel
in de hand 3. Tijdens het spel moet elke speler
de kaarten uit de hand afleggen. Deze worden
open op de eigen aflegstapel 4 gelegd.
Each player receives his own set of 40 cards
with the same colored back side, which must
then be shuffled. Each player then lays 3 cards
down in front of him and next to one another
from his own set with the number side facing
up. These 3 cards are your row 1.
Next to his row, each player then lays down
a pile of 10 cards, face up. This is your
Ligretto pile 2. Hold the remaining cards from
your set in your hand as a face-down reserve
pile 3. Throughout the course of the game,
you will have to turn over cards from your face-
down reserve pile by placing them into your own
face-up discard pile 4.
Spelverloop
Het begint!
Alle spelers proberen tegelijkertijd, zo snel
mogelijk hun kaarten af te leggen. Wie een 1
heeft, legt deze in het midden. Wie een 2 in de-
zelfde kleur heeft, legt deze zo snel mogelijk
op de 1. Daarop volgen 3, 4, etc. Elke andere 1
wordt naast de andere stapel in het midden van
de tafel gelegd.
Daarbij kunnen er van elke kleur meerdere
stapels tegelijkertijd zijn.
OPGELET: Bij 2 spelers
worden 5 kaarten en
bij 3 spelers 4 kaarten
open, naast elkaar als
rij uitgelegd.
NOTE: For a 2-player
game, lay down 5 cards
each face up and next
to one another in your
row, for a 3-player
game, 4 cards.
How to play
Let the game begin!
At the same time, everyone tries to lay down
his cards as fast as possible. Whoever has a
1, lays it in the center. Whoever has a 2 of the
same color, lays it as fast as p1-he can on top of
the 1. The 3, 4, etc. are then laid on top. Each
additional 1 is laid next to the other pile that has
already been started in the center.
There can be multiple piles from each color at
the same time.
tijd 3 kaarten samen open op om en legt deze
elkaar voor zich op zijn aflegstapel.
Als de bovenste kaart van de aflegsta-
pel op een stapel in het midden van
de tafel past of een 1 is (waardoor
er een nieuwe stapel kan worden
gestart), dan kan deze zo snel mogelijk in het
midden worden gelegd. Als door het afleggen
van de kaarten van de aflegstapel een andere
passende kaart open komt te liggen, kan ook
deze direct worden afgelegd. Dat geldt ook voor
de volgende kaarten, etc.
Als er geen passende kaart bij is, legt de speler
opnieuw 3 andere kaarten op de aflegstapel.
Als de handstapel is gebruikt, wordt de afleg-
stapel verdekt opgepakt, kort geschud en weer
van voren af doorgespeeld, door 3 kaarten te-
gelijkertijd open te leggen.
Einde van het spel
Diegene die de laatste 10 kaarten van zijn
Ligretto-stapel af kan leggen (ongeacht of dit
in het midden van de tafel of in de rij is), roept
Ligretto stop!en het spel is direct ten einde.
Berekening
Alle kaarten in het midden van de tafel worden
op achterzijde (die overeenkomen met de spe-
lers) gesorteerd.

Voor elke kaart die een speler in het
midden van de tafel heeft gelegd, krijgt
hij 1 pluspunt.

Voor elke kaart die nog in zijn Ligretto-
stapel ligt, krijgt hij 2 minpunten.

De kaarten in de rij en de handkaarten
worden niet meegerekend.
Wie de meeste punten heeft, wint het spel! Bij
een gelijke eindstand zijn er meerdere win-
naars.
Als er meerdere spellen worden gespeeld,
worden de punten van elke ronde genoteerd.
Aan het einde wint de speler die, na een vooraf
afgesproken aantal rondes, het meeste punten
heeft.
OPGELET: In sommige gevallen kan het gebeu-
ren dat geen enkele speler meer kaarten kan
afleggen, omdat alle passende kaarten in de
Ligretto-stapels zitten. In dit geval wordt het
spel vroegtijdig beëindigd en worden de punten
geteld die tot dit punt zijn gehaald.
Variant:
Voor echte Ligretto-pro’s!
In deze variant kunnen de rijen als een soort
“tussentijdse opslag” worden gebruikt. Kaar-
ten uit de hand of uit de Ligretto-stapel kunnen
in de eigen rij worden afgelegd, waarbij er op 2
dingen moet worden gelet:
1. De cijfers moeten in oplopende volgorde
worden gelegd.
2. Direct op elkaar volgende kaarten moeten
verschillende kleuren hebben.
Klinkt goed? Dat is het ook! Het is dus belang-
rijk om de hoge kaarten van de Ligretto-stapel
snel kwijt te raken. Maar let op: Als er teveel
kaarten in de rij zitten, is er geen mogelijkheid
meer om de Ligretto-stapel aan te vullen!
Meer spelers, meer hectiek,
meer plezier!
U wilt Ligretto ook een keer met vijf, zes of mis-
schien wel 12 spelers spelen? Geen probleem!
Pak simpelweg nog de andere gekleurde Li-
gretto-zakjes. Er is Ligretto in rood, blauw en
groen - elke zakje voor telkens 4 spelers (3 zak-
jes = 12 spelers)!
En indien u geen kaarten meer kunt zien, speelt
u gewoon dobbelsteen-Ligretto - het wilde en
verslavende worpspel!
Inhoud
160 kaarten (4 kaartensets met elk 40 kaarten
- voor elke speler een set)
Doel van het spel
Het doel van het spel is om alle kaarten van de
eigen Ligretto-stapel kwijt te raken, maar om
tegelijkertijd ook zoveel mogelijk punten te
behalen. Bij Ligretto spelen alle spelers tegelij-
kertijd en daarbij geldt: Snel zijn!
Contents
160 cards (4 sets of 40 cards – one set for
each player)
Aim of the game
The aim of the game is to get rid of all the cards
of ones own Ligretto pile while earning as
many points as possible. In Ligretto, everyone
plays at the same time, so the faster you are the
better your chances!
Midden
Center
Kaarten afleggen
Een speler kan op elk moment kaarten
afleggen!
Oftewel…
de bovenste
kaart
van zijn
Ligretto-
stapel 2
of
de bovenste
kaart van
zijn aeg-
stapel 4.
Ligretto-stapel
(10 kaarten bij
het begin
van het
spel)
Rij
Hand-
kaarten
Face-down
reserve pile
2
Ligretto pile
(10 cards
to start)
2
Aegstapel
4
Face-up discard pile
4
1
Row
1
3
3
een kaart
uit zijn
rij 1,
Als een speler een kaart uit de rij aflegt, mag
de vrij gekomen plaats in de rij met een direct
kaart van de Ligretto-stapel worden aange
-
vuld.
Kaarten in de hand
De verdekte kaarten uit de hand 3
kunnen de spelers ook op elk moment
gebruiken. Daartoe draait de speler al-
NIET VERGETEN: Bij Ligretto spelen alle
spelers tegelijkertijd en door elkaar!
Laying cards
You can lay down a card at any time!
Either...
the top card
from your
Ligretto
pile 2
or
the top
card from
your face-
up discard
pile 4.
a card
from your
row 1,
If you use a card from your row, you can im-
mediately fill the space left behind in your row
with a card . from your Ligretto pile
Reserve deck
Players can also use face-down cards
from their hand 3 at any time by turn-
ing over and lay them 3 cards together
down face up, on top of one another
in your face-up discard pile.
Sneller kan
niet!
There is no
faster game!
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
® Ligretto, registered trademark,
Schmidt Spiele
Schmidt Spiele GmbH
Lahnstraße 21
D-12055 Berlin
www.schmidtspiele.de
www.schmidtspiele-shop.de
ATENCIÓN: En caso de
2 jugadores se colocan
5 cartas y en caso de
3 jugadores son 4 las
cartas que se colocan
una al lado de la otra,
boca arriba.
Fila
1
a partir de 8 año
¡más rápido
imposible!
Preparación del juego
Primero se ordenan las cartas en función de los
diferentes colores de “Ligretto” en sus dorsos.
Cada jugador recibe su propio juego de cartas
con 40 cartas del mismo color de dorso, el cual
debe mezclar bien. A continuación, cada juga-
dor coloca , con 3 de sus cartas boca arriba
el lado numérico indicando hacia arriba, una al
lado de la otra. A partir de ahora, estas cartas
se llaman fila 1.
Junto a su fila propia, cada jugador coloca una
pila de otras 10 cartas boca arriba. Esta
pila se llama de pila Ligretto 2. Las cartas
restantes las mantiene cada jugador como pila
boca abajo en su mano 3. Durante el juego,
cada jugador debe descartar cartas que lleva
en su mano. Estas se colocan boca arriba en la
propia pila de tirar 4.
Desarrollo del juego
¡Vamos a jugar!
Todos los jugadores intentan descartar sus car-
tas simultáneamente y de la manera s
rápida. Si tiene un 1, se coloca en el centro. Si
tiene un 2 del mismo color, se agrega éste lo
más rápido posible sobre el 1. Luego siguen el
3, el 4, etc. Cada nuevo 1 se coloca en el centro
de la mesa, junto a las otras pilas.
Es posible que haya varias pilas del mismo
color a la vez.
If the uppermost card from the face-
up discard pile can be played in the
center (either on a pile that has
already been started, or if it’s a 1,
in a new pile), lay it accordingly as fast as
possible. If, after playing the card from your
face-up discard pile, the next card can also
be played, you can also immediately play this
card, too. The same also applies for the next
card, etc.
If the card cannot be played, turn over another
3 cards onto the face-up discard pile. Once
the face-down reserve pile has been used up,
pick up the face-up discard pile, shuffle it face
down and use it as your new face-down re-
serve pile, from which you again turn over 3
cards together.
Contenido
160 cartas (4 juegos de cartas con 40 cartas
cada uno – un juego de cartas por jugador)
Objetivo del juego
El objetivo del juego es deshacerse de todas las
cartas de la propia pila de Ligretto, pero obte-
niendo a la vez al mayor número de puntos
posibles.
¡En Ligretto, todos juegan al mismo tiempo, es
por ello que hay ser rápido!
Pila de Ligretto
(10 cartas al
inicio del
juego)
Mano
2Pila de tirar
4
3
DO NOT FORGET: In Ligretto, everyone
plays at the same time and out of order!
End of game
Whoever manages to play the last of his 10
cards from the Ligretto pile (either in the
center or in his row), shouts Ligretto, stop!
which ends the game.
Scoring
Take all the cards from the center and sort them
according to their back side (which corresponds
to the individual players).

For each card that a player was able to lay
in the center he receives .1 plus point

For each card still in a player’s Ligretto pile
he receives 2 minus points.

Neither cards in the row, nor in the reserve
piles, are counted.
The player with the most points wins the game!
There can be more than one winner.
If multiple games are played, the points from
each round are recorded, and the player with
the most points (after the agreed number of
games have been played) wins.
IMPORTANT: In rare cases, no one will be able
to play any more cards in the center because
the cards needed are “hiding” in the Ligretto
piles. If this happens, the game is over and the
points that have been earned up until now are
counted.
Game variation:
For real Ligretto experts!
In this game variation the rows can be used as
a kind of “second reserve”. You can lay cards
from your reserve pile or from your Ligretto pile
into your own row, as long as you observe the
following two rules:
1. Numbers must be laid in descending order.
2. Cards lying side by side must have different
colors.
Sounds good? You bet! Especially for getting rid
of high cards from your Ligretto pile. But you
better be careful: If you put too many cards in
your row, you may block yourself from being
able to lay any more cards from your Ligretto
pile in your row!
More players, more chaos,
more fun!
Do you want to play with five, six or even as many
as twelve players? No problem! Simply get the
other Ligretto boxes with a different color. Ligret-
to comes in red, blue, and green, and each box
has cards for 4 different players (3 boxes = 12
players)!
And, if you’ve had enough of cards, you can also
play Ligretto Dice – action-packed and addictive
fun!
juntamente boca para dejarlas sobrepuestas,
arriba en su pila de tirar, delante de sí.
En caso que la primera carta de la pila
de tirar coincida con una pila ubicada
en el centro de mesa o cuando es un
1 (lo cual permite dar inicio a una
nueva pila), es posible colocarla lo más pido
posible en el centro de la mesa. En caso que
coincida también la siguiente carta que queda
descubierta al retirar la primera carta, puede
agregarse ésta del mismo modo en el centro
de la mesa. Esto se aplica también para la si -
guiente carta, etc.
Pero si no hay una carta apropiada, el jugador
debe colocar nuevamente 3 cartas en la pila
de tirar. Después de haberse agotado la pila
de cartas de mano, se recoge la pila de tirar
en forma cubierta, se mezcla brevemente y se
comienza a jugar nuevamente, mostrando nue-
vamente un conjunto de 3 cartas.
Descartar cartas
¡Un jugador puede descartar cartas en cada
momento! Puede ser
la primera
carta de
su pila de
Ligretto 2
o bien
la primera
carta de
su pila de
tirar 4.
una carta
de su propia
la 1,
Cuando un jugador descarta una carta de la
fila, puede rellenar el espacio liberado en la fila
inmediatamente con una carta de la pila de
Ligretto.
Cartas en la mano
Las cartas cubiertas de la mano 3
pueden ser usadas por los jugadores
en cada momento. Para ello, el ju-
gador voltea siempre 3 cartas con-
NO OLVIDEN: ¡En Ligretto, todos los
jugadores juegan a la vez y revueltos!
¡AHORA TAMBIÉN
COMO APP!
Fin del juego
El jugador que logra colocar la última de sus
10 cartas de la pila de Ligretto (sin impor
-
tar si en el centro de mesa o en la fila), grita
“¡Ligretto Fin! y el juego termina instantá
-
neamente.
La evaluación
Todas las cartas puestas en el centro de la
mesa se ordenan según sus dorsos (los cuales
coinciden con los diferentes jugadores).

Por cada carta que pudo colocar un jugador
en el centro de mesa, recibirá 1 punto
positivo.

Por cada carta que n sigue en su pila
Ligretto, recibi2 puntos negativos.

No se toman en consideración las cartas en
la la ni las cartas en la mano.
¡El jugador que logra sumar el puntaje más alto,
es el ganador del juego! En caso de empate hay
varios ganadores.
Si juegan varias rondas, se anotan los puntos
de cada ronda. Finalmente gana aquel jugador
que acumula el puntaje más alto en un número
de juegos previamente acordado.
ATENCIÓN: En raros casos puede ocurrir que
un jugador no puede descartar más cartas, p2-ya
que las cartas adecuadas “se ocultan” en las
pilas de Ligretto. En este caso se termina el
juego antes de tiempo y se cuentan los puntos
obtenidos hasta este momento.
Variación: ¡Para los verdaderos
expertos de Ligretto!
En esta versión del juego pueden aprovecharse
las filas como una especie de “memoria inter-
media”. Las cartas de la mano o de la pila de
Ligretto pueden colocarse en una fila propia,
pero observando dos reglas claves:
1. Los números deben colocarse en secuencia
decreciente.
2. Las cartas consecutivas deben tener
diferentes colores.
¿Suena bien? Lo es y sirve además para des-
cartar principalmente las cartas con altos
meros en la pila de Ligretto. Pero tengan
cuidado: ¡En caso de colocar demasiadas car-
tas en la fila, se bloquean los espacios para
rellenar la pila de Ligretto!
¡Más jugadores, más ajetreo,
s diversión!
¿Les gustaría jugar “Ligretto” con cinco o seis
jugadores o incluso con doce? ¡Ningún pro-
blema! Ligretto esdisponible en rojo, azul y
verde y cada caja sirve para 4 jugadores res-
pectivamente (3 cajas = 12 jugadores).
¡Y si de repente estén cansados de ver tantas car-
tas, pueden seguir con el Ligretto de dados, el jue-
go agitado de dados con riesgo de volverse adictos!
ESPAñOL
Centro
Spelregels
NL
Playing instruction
GB
Instrucciones
ES
NOW ALSO AS AN APP!
17
25
18
26
19
27
20
28 29
22
30
23
31
24


Product specificaties

Merk: Schmidt
Categorie: Bordspel
Model: Ligretto
Kleur van het product: Meerkleurig
Breedte verpakking: 100 mm
Diepte verpakking: 100 mm
Hoogte verpakking: 68 mm
Aanbevolen leeftijd (min): 8 jaar
Type verpakking: Doos
Aantal per verpakking: 1 stuk(s)
Voorgesteld geslacht: Elk geslacht
Aanbevolen leeftijdscategorie: Volwassene & kind
Minimum aantal spelers: 2
Type product: Kaartspel
Aantal kaarten: 160 stuk(s)
Niet voor kinderen 0 - 3 jaar: Ja
Speeltijd (max): 10 min
Maximum aantal spelers: 4
Genre: Spel met als doel het uitspelen van alle kaarten (zoals "pesten")
Naam game: Ligretto

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Schmidt Ligretto stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Bordspel Schmidt

Handleiding Bordspel

Nieuwste handleidingen voor Bordspel