Kisag 204025 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Kisag 204025 (10 pagina's) in de categorie Niet gecategoriseerd. Deze handleiding was nuttig voor 11 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/10
204025 G24M 1/5
204.025 GAS RECHAUD - MANUAL
NA HET VULLEN:
Veiligheidscontrole: Controleer of het vulventiel juist
afgesloten is, door een bevochtigde wijsvinger tegen het
ventiel te houden Bij het geringste gasverlies(afb. 2a).
bouwt zich na korte tijd een duidelijke druk op tussen de
vinger en het ventiel. Gebruik in dit geval het toestel niet,
maar stuur het op naar Kisag AG of naar het verkooppunt.
WERKING:
• Gebruik het toestel enkel op een horizontaal vlak.
• Na de vulling ca. 3 minuten wachten om het aan
te steken.
• Regelknop naar links lichtjes openen en de vlam
aansteken. De gewenste vlamhoogte met de
regelknop instellen (afb. 3).
• De vlam wordt afgezet door de regelknop naar
rechts te draaien tot tegen de aanslag.
OPSLAG EN ONDERHOUD:
• Apparaat en navulcartouches staan onder druk.
Bewaar beschut tegen zonnestralen en temperatu-
ren boven 5 C. Houd buiten bereik van kinderen.
• Het apparaat is van roestvrij staal en heeft geen
speciaal onderhoud nodig
GARANTIEBEPALINGEN:
Iedere schade aan het apparaat, die door materiaalfouten
of verkeerde verwerking binnen twee jaar na de datum op
de aankoopbon optreedt, wordt gratis verholpen. Voor
gebreken door ondeskundig gebruik, gebruik van bescha-
digde delen, door derden uitgevoerde herstellingen, slijta-
ge of voor iedere gevolgschade bestaat geen garantie of
aansprakelijkheid. Het toestel moet onmiddellijk na de
vaststelling van schade met een kopie van de aankoopbon
en een beschrijving van de vastgestelde storing verzonden
worden, transportkosten betaald, naar Kisag AG, CH-
4512 Bellach of naar een door Kisag geconcessioneerd
servicepunt.
• Gebruik voor het navullen uitsluitend originele
Kigas-cartouches van Kisag (butaan/propaanmenge-
ling; dampdruk tussen 8 en 12 bar op 50° C).
Voorzichtig: toegankelijke delen kunnen zeer heet
zijn. Hou kinderen op een veilige afstand van het
toestel.
• Aan het toestel mogen geen wijzigingen worden
aangebracht.
• Het toestel heeft geen vlammenbewaking.
• Wanneer gas ontsnapt uit het toestel (sissen),
brengt u het onmiddellijk naar buiten op een plaats
met goede luchtcirculatie en zonder ontstekings-
bronnen. Ledig het door het ventiel te openen.
Stuur het toestel op voor reparatie.
• Zoek nooit naar een lek met een vlam, maar met
zeepsop.
VULLEN VAN DE GASBRANDER:
Advies: Toestel voor elk gebruik volledig vullen. Daarmee
is de gemiddelde gebruiksduur van 2–2,5 uur (afhankelijk
van de vlammengrootte) gegarandeerd. Respecteer hierbij
de volgende veiligheidsaanwijzingen:
• Het gasvoorraadreservoir van het apparaat op een
goed geventileerde plaats, bij voorkeur buiten, en
ver van alle mogelijke ontstekingsbronnen, zoals
open vlammen, ontstekingsvlammen, elektrische
kooktoestellen, en verwijderd van andere personen
vullen. Daarbij niet roken.
• Dit toestel mag uitsluitend met de 600 ml of 400 ml
butaan/propaan-cartouche Kigas van Kisag gevuld
worden. Het kan gevaarlijk zijn wanneer andere
cartouches worden gebruikt.
• Het is gevaarlijk om gekoelde of verwarmde
cartouches te gebruiken.
VULPROCEDURE:
• Bij het vullen moet de regelknop door draaien naar
rechts gesloten zijn (afb. 1).
• Controleer door te schudden of nog voldoende
vloeibaar gas in de gasbus voorhanden is.
• Apparaat met de kop naar beneden op een vaste
ondergrond zetten (afb. 2).
• Gasbus op de kop zetten en het busventiel in het
inlaatventiel in het midden van de branderbodem
inbrengen (afb. 2).
• Door druk op de gasbus naar onder het gas in de
brandertank laten instromen (hoorbaar sissen
ontstaat door de ontluchting van de tank). Let erop
dat de bus tijdens het vullen perfect loodrecht staat.
• De brandertank is gevuld, wanneer er bij het
inlaatventiel vloeibaar gas uitspuit.
Met de aankoop van de Kisag-gasbrander hebt u het idea-
le, draadloze en mobiele kooktoestel verworven. Het is
gemakkelijk te bedienen, veilig en geurloos tijdens het
gebruik. Met de traploos regelbare vlam en krachtig ver-
mogen is het veelzijdig en overal inzetbaar. Bijvoorbeeld
om te koken aan tafel, voor elke fondue, raclette, om mee
te flamberen of gewoon voor het warmhouden van scho-
tels. Gebruik voor de Kisag-gasbrander uitsluitend origine-
le Kigas-navulverpakkingen, te verkrijgen in cartouches
met 400 of 600 ml inhoud. De brandduur met één vulling
bedraagt bij volle vlam ca. 1 uur, bij gemiddelde vlam ca.
2–2,5 uur. Een Kigas-cartouche 400ml volstaat voor min-
stens 3 vullingen.
Fabrikant: Kisag AG, 4512 Bellach,
Zwitserland
Gassoort: Butaan-propaan mengeling
Installatiecategorie: Directe druk van de
butaan/propaan-mengeling
Belasting nominale warmte: 70 g/h; ca. 1,4 kW
Sproeier: No. 18
BELANGRIJK:
Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing zodat u vertrouwd
bent met het toestel voordat u het met gas vult. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om ze opnieuw te kunnen lezen.
CORRECT GEBRUIK:
De Kisag-gasbrander type 2004 is een warmhoudtoestel
met 1 vuurgang en dient voor het warmhouden aan tafel,
in de tuin of tijdens het kamperen. Voorwaarde voor een
ongevaarlijke werking is de opstelling op een horizontaal
vlak. Er moet ook voor gezorgd worden dat het toestel niet
kan verschuiven tijdens het gebruik.
VEILIGHEIDSRELEVANTE INFORMATIE:
• Gebruik geen toestel, dat lek of beschadigd is of
slecht werkt.
• Alleen te gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
• Gebruik het toestel enkel op een horizontaal vlak.
Verschuif het toestel niet tijdens het gebruik.
• Gebruik het toestel op veilige afstand van
ontvlambare stoffen. Gebruik het kooktoestel enkel
op een afstand van minstens 40 cm tot een wand
of brandbare voorwerpen. Voorzie minstens een
afstand van 60 cm tot het plafond.
• Plaats de gasbrander niet op een warme of hete
ondergrond.
• Gebruik het toestel enkel onder toezicht.
• Brander voor het vullen nooit koelen!
NL Kisag gasbrander Typ 2004
Gebruiksaanwijzing
204025 G24M 2/5
204.025 GAS RECHAUD - MANUAL
AFTER THE FILLING:
Security control: Press a moistened finger against the
valve to check that the filling valve is correctly closed
(fig. 2a). If there is a leak, a small amount of pressure can
be sensed between finger and valve. In such a case do not
use the appliance, but send it to Kisag AG or to the seller.
APPLICATION:
• Appliance to be used only on a level horizontal
surface.
• After filling wait about 3 minutes before ignite
the gas.
• Lightly open the regulating knob anticlockwise and
ignite the flame The flame can be set to the(fig. 3).
desired height by turning the regulating knob.
• The flame is extinguished by turning the regulating
knob clockwise as far as the stop.
STORAGE:
• Appliance and refill canisters are under pressure.
Protect from direct sunlight or temperatures higher
thank 50° C. Keep children away.
GUARANTEE:
Each damage on the appliance caused by faulty materials
or faulty processing, which appears within two years after
date of the purchase document, will be replaced free
of charge. For damages caused by careless use, use of
defective parts, repairs by third parties, normal wear and
tear or for any consequential damages there is no claim for
guarantee or responsibility existing. Immediately after
statement of a damage the appliance must be sent
together with a copy of the purchase document and a
description of the damage stated, transport fees paid, to
Kisag AG, CH-4512 Bellach, or to an after-sales service
licensed by Kisag.
• Never chill the gasburner before filling!
• For refill use only original Kigas cannisters of Kisag
(Butane/Propane Mixture; pressure of gas: between
8 to 12 bars at 50° C).
accessible parts can be very hot. KeepWarning:
children away from the device.
• Do not carry out any alterations on the appliance.
• The burner has no flame-control-device.
• If gas is escaping (hissing sound) from your
appliance, bring it immediately outside to a place
with good air circulation and without lighting
sources. Empty it by opening the valve. Do not
repair any leak yourself, but send the appliance
for repair.
• Never use a flame for seeking a leak, but soap
solution.
FILLING OF THE GASBURNER:
Recommendation: before each use refill completely the
appliance. So the average duration of use of 2 – 2,5 hours
(according to flame size) is guaranteed. Observe the
following security information:
• Fill the gas reservoir of the appliance in a well
ventilated place, preferably in the open air, away
from other people and away from all possible
lighting sources such as open flames, gas cookers,
electric cookers. Do not smoke during filling.
• This appliance should be filled exclusively with the
400 ml or 600 ml butane/propane cartridge Kigas
of Kisag. It can be dangerous to try using other
gas canisters.
• It is dangerous to use cooled or warmed cartridges.
FILLING-OPERATION:
• Before filling, the regulating knob must be closed
by turning it clockwise (fig. 1).
• Shake the gas canister to check whether it still
contains sufficient liquid gas.
• Place the appliance in the upside-down-position on
a firm surface (fig. 2).
• Invert the gas canister and insert the valve on the
canister into the filling valve in the centre of the
burner base (fig. 2).
• Press the gas canister downwards to allow the gas
to flow into the burner tank (the audible hissing
sound during filling is because of the displacement
of air from the tank). Ensure that the canister is
absolutely upright during filling.
• The burner tank is full when liquid gas starts to
spray out of the filling valve.
Congratulations on your purchase of a Kisag gasburner.
Herewith you have acquired the ideal, cableless and mobile
cooking appliance with large capacity of heating, which is
simple to use, safe and economical, and produces no
unpleasant odours. Thanks to the stepless variable flame it
can easily be adjusted to any desired intensity. Use the
Kisag Gasburner only in well ventilated rooms and exclusi-
vely with One gasthe original Kigas refill cartridges.
canister (400 ml) lasts for more than 3 fillings. The dura tion
of burning of one filling is on full flame about 1 hour, on
medium flame about 2 2.5 hours.
Manufacturer: Kisag AG, CH-4512 Bellach,
Switzerland
Kind of gas: Butane/propane mixture
Category of appliance: Direct pressure of
butane/propane gas mixture
Nominal thermal load: 70 g/h; approx. 1,4 kW
Jet: No. 18
IMPORTANT:
Read carefully these operating instructions to become
familiar with the unit before filling it with gas. Retain
these instructions for future use.
POSITIONING OF APPLIANCE:
The Kisag gasburner type 2004 is a one-flame cooking-
stove and serves to cook at the table, in the house, in the
garden and for camping. The condition safe use is to put it
on a horizontal surface and to ensure that it cannot move
during use.
INFORMATIONS RELEVANT FOR SAFETY:
• Do not use any appliance which is leaking or
damaged or works badly.
• Make sure that the appliance is used only in well
ventilated rooms.
• Appliance to be used only on a horizontal surface.
Do not move the appliance during use.
• Use the appliance at a secure distance from
inflammable materials. Use the cooker only at a
distance of at least 40 cm from a wall or from
inflammable objects. Keep at least a distance of
60 cm from the ceiling.
• Never place your gasburner on a warm or hot
surface.
• Never leave the burner unattended when alight.
GB Kisag Gasburner Typ 2004
Operating Instructions


Product specificaties

Merk: Kisag
Categorie: Niet gecategoriseerd
Model: 204025

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Kisag 204025 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Niet gecategoriseerd Kisag

Handleiding Niet gecategoriseerd

Nieuwste handleidingen voor Niet gecategoriseerd