Zanussi ZDT 200 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Zanussi ZDT 200 (20 pagina's) in de categorie Vaatwasser. Deze handleiding was nuttig voor 180 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/20
AFWASAUTOMAAT
ZDT 200
Gebruiksaanwijzing
NL
Waarschuwingen en belangrijke adviezen 3
Afdanken 3
Economisch en milieubewust afwassen 3
Installatie 4
Inbouw-aanwijzingen 4
De afwasmachine waterpas zetten 4
Bevestigen aan aan grenzende keukenmeubelen 4
Watertoevoer 4
Toevoerslang met veiligheidsklep 4
Waterafvoer 5
Elektrische aansluiting 5
Beschrijving van het apparaat 6
Het bedieningspaneel 6
Geluidssignalen 7
Voordat u de machine in gebruik neemt 8
Waterontharder instellen 8
Zoutreservoir vullen 9
Glansmiddelreservoir vullen 9
Dagelijks gebruik 10
Plaatsing van het serviesgoed en het bestek 10
Gebruik van de onderste korf 10
Bestekmandje 11
Gebruik van de bovenste korf 11
Hoogteregeling bovenste korf 12
Afwasmiddel 12
Verschillende soorten afwasmiddel 13
Programma-overzicht 14
Een afwasprogramma starten 15
Onderhoud 16
Schoonmaken van de zeven 16
Als de machine langere tijd buiten gebruik is 16
Bescherming tegen vorst 16
Vervoeren van de machine 16
Wat is er aan de hand, als... 17
Service en onderdelen 18
Toelichtingen voor testinstituten 19
Inhoud
2
Afmetingen Breedte 59.6 cm
Hoogte 81.8 - 87.8 cm
Maximale diepte 55.5 cm
Maximale diepte bij open deur 114 cm
Elektrische aansluiting: De nominale aansluitgegevens staan op het typeplaatje aan de
Netspanning/frequentie binnenkant van de deur.
Aansluitwaarde
Zekering
Waterdruk Minimum 50 kPa (0.5 bar)
Maximum 800 kPa (8 bar)
Capaciteit 12 couverts
Technische gegevens
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:
- 73/23/EG van 19/02/73 (Laagspanning) en daaropvolgende wijzigingen;
- 89/336/EG van 03/05/89 (Elektromagnetische compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen.
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan
iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient
de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het
apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
Installatie
Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat
hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat
installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier.
Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of
de eigenschappen daarvan te veranderen.
Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het
apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische
huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit
apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd
persoon uitgevoerd worden.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe-
en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie
van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd
persoon uitgevoerd worden.
Indien het installatievoorschrift aangeeft dat het apparaat
aan het keukenmeubel moet worden vastgeschroefd dan
moet u zich daaraan houden om te voorkomen dat het
voorover kiept als de beladen onderkorf op de deur staat.
Veiligheid van kinderen
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door
volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te
laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
Houd afwasmiddel, glansmiddel en speciaal zout uit de
buurt van kinderen.
Drink nooit het water dat zich in de afwasautomaat bevindt.
Restjes afwasmiddel kunnen in de machine achterblijven.
Zorg ervoor dat deze restjes nooit in aanraking komen met
uw huid en dat ze nooit ingeslikt worden, hetgeen
verstikking tot gevolg zou kunnen hebben. Houd dus
kinderen uit de buurt van het apparaat, wanneer de deur
openstaat.
Tijdens het gebruik
De afwasautomaat is bedoeld en gemaakt voor het
afwassen van huishoudelijk kook-, eet- en drinkgerei.
Voorwerpen die bevuild zijn met verf, chemicaliën,
agressieve zuren en dergelijke, mogen niet in de
afwasautomaat.
Tenzij de gebruiksaanwijzing anders vermeldt,mag tijdens
het in werking zijn de vuldeur niet geopend worden; mocht
dat onverhoopt toch gebeuren, schakel het apparaat dan
voortijds geheel uit, eventueel door de stekker uit het
stopcontact te trekken.
Gebruik alleen speciale afwasmiddelen voor huishoud-
afwasmachines.
Let erop dat de machinedeur, behalve bij vullen en
leeghalen, altijd dicht is. Zo voorkomt u dat iemand over de
open deur struikelt en zich bezeert.
Ga niet op de open deur zitten of staan.
Schakel, tenzij de gebruiksaanwijzing anders aangeeft, het
apparaat na gebruik volledig uit en draai de
watertoevoerkraan dicht. Het verdient aanbeveling om het
apparaat door middel van een tegen barsten beveiligde
toevoerslang op de waterkraan aan te sluiten. Een stijve
polyethyleen slang is barstbestendig.
Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de binnenkant
van de machine. U zou zich kunnen bezeren aan
uitstekende metalen delen.
Tracht in geval van een storing of defect, dit apparaat niet
zelf te repareren. Reparaties die door niet deskundige
personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel
leiden.
Afdanken
Tijdens het transport moeten onze afwasmachines goed
beschermd worden, hoewel we proberen zo weinig mogelijk
verpakkingsmateriaal te gebruiken.
Al het verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en kan
hergebruikt worden. De kartonnen delen zijn gemaakt van
kringlooppapier en de houten delen hebben geen specciale
behandelingen ondergaan.
De kunststoffen dragen de volgende aanduidingen:
>PE< voor polyethyleen; bijv. de verpakkingsvellen.
>PS< voor polystyreen; bijv. de vulstukken (voornamelijk
CFK-vrij).
>POM< voor polyoximethyleen; bijv. de plastic klemmen.
Recycling en hergebruik van het verpakkingsmateriaal
betekent een besparing van grondstoffen en minder afval.
Breng het verpakkingsmateriaal naar de speciaal daartoe
ingestelde verzamelpunten.
Informeer bij de gemeente naar de adressen van de
verzamelpunten.
Wanneer u uw oude apparaat wilt afdanken, dient u het vóór u
het wegdoet onbruikbaar te maken.
Let op! Kinderen kunnen zich al spelend in de afwasmachine
opsluiten en daar door verstikking om het leven komen.
Verwijder stekker en aansluitsnoer en maak de sluiting van de
deur onbruikbaar, zodat kinderen er zich niet in kunnen
opsluiten.
Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor
verwerking van uw oude apparaat.
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop
dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld.
Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als
u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met
de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Economisch en
milieubewust afwassen
Stel de waterontharder correct in.
Spoel het servies niet onder stromend water af.
Kies een programma aan de hand van soort servies en
mate van verontreiniging.
Doseer niet meer reinigingsmiddel, speciaal zout en
glansmiddel dan door de fabrikant van deze middelen en in
deze gebruiksaanwijzing wordt aangegeven.
Waarschuwingen en belangrijke adviezen
3


Product specificaties

Merk: Zanussi
Categorie: Vaatwasser
Model: ZDT 200

Vragen van gebruikers

Nu in een aanleunwoning en apparatuur over genomen.vul korf raakt steeds los en moeite om hem te plaaatsen. ishier een duidelijke tekening van. ben 85 jaar kan deze tekening niet te voorschijn toveren .graag uw hulp is toch niet de bedoeling dat we het hand weer moeten doen zoals momenteel bij voorbaat dank voor uw hulp. met groet harry dirks hussenbergpad 22 6243 aj. geulle tel: 0610180202

  Harry Dirks - 2 Juni 2024

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Zanussi ZDT 200 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Vaatwasser Zanussi

Handleiding Vaatwasser

Nieuwste handleidingen voor Vaatwasser