Whirlpool adg 8347 ix nb wh Handleiding

Whirlpool Afwasmachine adg 8347 ix nb wh

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Whirlpool adg 8347 ix nb wh (8 pagina's) in de categorie Afwasmachine. Deze handleiding was nuttig voor 18 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/8
28
GEBRUIKSAANWIJZING
VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET
SPOELGLANSMIDDEL VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL
VULLEN
REINIGING EN ONDERHOUD
39694169NL.fm Page 28 Wednesday, September 27, 2006 2:12 PM
Black process 45.0° 150.0 LPI
29
VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN
1. Verwijderen van de verpakking en controles:
Controleer, nadat u de verpakking heeft
verwijderd, of de afwasmachine tijdens het
transport niet beschadigd is en of de deur perfect
sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of
tot de verkoper.
Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.)
moet buiten het bereik van kinderen gehouden
worden, want het zou een bron van gevaren
kunnen vormen.
De goede werking van de afwasmachine is in de
fabriek getest.
Na deze test kunnen enige lichte watervlekken
overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.
2. Aansluiting op het elektriciteitsnet en op de
waterleiding:
Alle aansluitingen op de waterleiding en op het
elektriciteitsnet moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel, aan de hand van de
aanwijzingen van de fabrikant en conform de
geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften
(zie ook de bijgevoegde installatieaanwijzingen).
Gebruik de afwasmachine uitsluitend in het
huishouden en voor de doeleinden waarvoor ze
bestemd is.
Gebruik de afwasmachine niet als zij beschadigd is
tijdens het transport. Wend u tot de Servicedienst
of tot de verkoper.
(Zie de afzonderlijke installatieaanwijzingen)
3. Toevoer en afvoer van het water:
Neem de geldende voorschriften van het
waterleidingbedrijf in acht.
Toevoerdruk van het water: 0,03 - 1,0 MPa.
Controleer of de watertoevoer- en afvoerslangen
niet gevouwen of afgekneld zijn.
Als de slangen niet lang genoeg zijn, wend u dan tot
de Servicedienst of de verkoper.
De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de
waterkraan worden aangesloten.
De temperatuur van het toegevoerde water is
afhankelijk van het model. Toevoerslang met de
aanduiding “25°C Max”:
maximumtemperatuur 25°C.
Alle andere modellen: maximumtemperatuur 60°C.
Verzeker u er op het moment van installatie van dat
het afvoerwater zonder problemen weg kan
stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de
sifon van de wasbak).
Bevestig de afvoerslang aan de sifon met een
klembandje, zodat hij niet los kan raken.
Alleen voor apparaten met waterstopsysteem: als
de aanwijzingen voor de installatie in acht worden
genomen, kan het waterstopsysteem voorkomen
dat er water uit de machine stroomt, dat schade
zou kunnen aanrichten in uw woning.
4. Elektrische aansluiting:
Neem de geldende normen van het
elektriciteitsbedrijf in acht.
De voedingsspanning staat vermeld op het plaatje
dat rechts op de binnenkant van de deur is
aangebracht.
De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
adapters.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten.
Als het nodig is moet de verbindingskabel met het
net worden vervangen door een soortgelijk
exemplaar, dat verkrijgbaar is bij de Servicedienst.
De kabel dient te worden vervangen door een
gespecialiseerd technicus.
Waarschuwing op apparaten met LCD
display:
Na de installatie van het apparaat moet de
verbindingsstekker op elk willekeurig moment
bereikbaar zijn.
Voor Oostenrijk: als er een lekstroomschakelaar
in serie met het apparaat wordt geschakeld, moet
deze gevoelig zijn voor pulserende stroom.
CE conformiteitsverklaring
Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en
verkocht in overeenstemming met de volgende
richtlijnen:
73/23/EEG
89/336/EEG
93/68/EEG
Capaciteit:
12 couverts.
39694169NL.fm Page 29 Wednesday, September 27, 2006 2:12 PM
Black process 45.0° 150.0 LPI
30
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
1. Verpakking:
de verpakking is 100% recycleerbaar, zoals
aangegeven door het kringloopsymbool .
2. Energie en water besparen:
Spoel de vaat niet af onder stromend water.
Gebruik de vaatwasmachine steeds wanneer hij vol
is, of selecteer, als er slechts één korf vol is, het
vaatwasprogramma met halve belading/Multizone
(indien beschikbaar).
Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter
beschikking staan, zoals verwarming met
zonnepanelen, warmtepompen of centrale
verwarming, dient de afwasmachine te worden
aangesloten op de leiding voor warm water, met een
temperatuur van hoogstens 60°C. Verzeker u ervan
dat de watertoevoerleiding van het juiste type is. Zie
het hoofdstuk “Aansluitingenin deze
Gebruiksaanwijzing.
3. Afdanken:
het apparaat is vervaardigd van recycleerbaar
materiaal. Bij het afdanken van de machine dienen
de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking
te worden gevolgd.
Maak de afwasmachine in elk geval onbruikbaar
door de voedingskabel door te snijden.
Om gevaarlijke situaties voor kinderen te
voorkomen (b.v. verstikking), dient u het slot van
de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten
kan worden.
4. Kinderbeveiliging:
Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en
het zout op een droge plaats, buiten bereik van
kinderen.
5. Veiligheidswaarschuwingen:
De geopende deur kan alleen het gewicht van de
uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat.
Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of
staan: de afwasmachine zou kunnen kantelen!
Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte:
dit veroorzaakt ontploffingsgevaar!
Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen
verwonden moeten met de punt omlaag in de korf
worden gezet.
Lang keukengerei moet horizontaal in de bovenste
korf worden geplaatst, met de punt naar het
binnenste van het apparaat toe.
Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of
onderhoudswerkzaamheden en draai de
waterkraan dicht.
Doet er zich een storing voor, schakel de
afwasmachine dan uit en draai de waterkraan dicht.
Schakel aan het einde van het programma de
afwasmachine uit en draai de waterkraan dicht.
Reparaties en technische wijzigingen mogen
uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden
verricht.
Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de nabijheid
van de afwasmachine.
Laat het apparaat niet buiten functioneren.
Let op: gevaar bij geopende deur.
6. Vorstbestendig
Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat
aan vorst kan worden blootgesteld moet al het
water worden afgevoerd.
Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en
afvoerslangen los en laat het water er vervolgens
uitstromen.
7. Alleen voor apparaten met
waterstopsysteem:
In de watertoevoerslang en in de plastic doos
bevinden zich elektrische onderdelen. Snijd de
slang dus niet door en dompel de doos niet onder
in water. Als de slang kapot is, moet de machine
onmiddellijk uitgezet worden.
8. Het apparaat dient te worden gebruikt bij een
temperatuur tussen de 5 en 45°C.
Dit apparaat is voorzien van het merkteken
volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
negatieve consequenties voor het milieu en de
menselijke gezondheid te voorkomen die anders
zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste
verwerking van dit product als afval.
Het symbool op het product of op de
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. In plaats daarvan moet het worden
afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
elektrische en elektronische apparaten.
Afdanking moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product wordt u
verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
heeft aangeschaft.
39694169NL.fm Page 30 Wednesday, September 27, 2006 2:12 PM
Black process 45.0° 150.0 LPI


Product specificaties

Merk: Whirlpool
Categorie: Afwasmachine
Model: adg 8347 ix nb wh

Vragen van gebruikers

Het groene lichtje van de startknop blijft knipperen en ik kan de vaatwasser niet in gang zetten

  NICOLE - 6 Juli 2024

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Whirlpool adg 8347 ix nb wh stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Afwasmachine Whirlpool

Handleiding Afwasmachine

Nieuwste handleidingen voor Afwasmachine