Sony XS-A1727 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Sony XS-A1727 (3 pagina's) in de categorie Entertainment voor in de auto en op het water. Deze handleiding was nuttig voor 18 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/3
51.5
7
ø139
ø165
ø157
3-267-216-12 (1)
17 cm Coaxial
2-way Speaker
2004 Sony Corporation Printed in Italy
XS-A1727
Installation/Connections
Installation/Connexions
Installation/Anschluss
Instalación/Conexiones
Montage/Aansluitingen
Installation/Anslutningar
Installazione/Collegamenti
Instalação/Ligações
Instalacja/Połączenia
Εγκατάσταση/Συνδέσεις
Установка/Подключения
Parts list
Liste des pièces
Teileliste
Lista de las piezas
Onderdelenlijst
Lista över delar
Lista delle parti
Lista das peças
Lista elementów
Λίστα εξαρτηµάτων
Комплектация
ø72
Caratteristiche tecniche
Diffusore Coassiale a due vie:
Woofer da 16,5 cm, tipo a
cono
Tweeter da 4,4 cm, tipo a
cupola bilanciato
Potenza massima 160 watt
Potenza nominale 30 watt
Impedenza 4 ohm
Sensibilità89 dB/W/m
Risposta in frequenza 60 - 20.000 Hz
Peso Circa 580 g per diffusore
Accessori in dotazione Elementi per installazione
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
Especificações
Altifalante Coaxial de 2 vias:
Woofer de 16,5 cm tipo
cone
Tweeter de 4,4 cm
balanceado tipo cúpula
Potência de pico 160 watts
Potência nominal 30 watts
Impedância 4 ohms
Sensibilidade 89 dB/W/m
Resposta em frequência
60 - 20 000 Hz
Peso Aprox. 580 g por
altifalante
Acessórios fornecidos Peças para instalação
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
Dane Techniczne
Głośnik Współosiowy
dwudrożny:
Woofer (niskotonowy)
16,5 cm, typ stożkowy
Tweeter (wysokotonowy)
4,4 cm, typ kopułowy
Moc maksymalna 160 w
Moc znamionowa 30 w
Impedancja 4 ohmy
Czułość 89 dB/W/m
Pasmo przenoszenia 60 - 20.000 Hz
Masa około 580 g/głośnik
Dostarczony osprzęt Elementy instalacyjne
Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ηχείο Οµοαξονικ 2-δρµων:
Woofer 16,5 cm
κωνικού τύπου
Tweeter 4,4 cm
ισοσταθµισµένου
θολωτού τύπου
Μέγιστη Ισχύς 160 watt
Ονοµαστική Ισχύς 30 watt
Αντίσταση 4 ohm
Ευαισθησία 89 dB/W/m
Απκριση συχντητας
60 – 20.000 Hz
Βάρος Περίπου 580 g ανά
ηχείο
Παρεχµενο αξεσουάρ
Εξαρτήµατα για
εγκατάσταση
O σχεδιασµς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Технические
характеристики
Громкоговорители Коаксиальная
двухполосная:
Byфep: 16,5 cм,
конycного типa
Tвитep: 4,4 cм,
cиммeтpиpовaнный
кyпольного типa
Пиковaя мощноcть 160 Вт.
Hоминaльнaя мощноcть
30 Вт.
Сопротивление 4 Ом.
Чувствительность 89 дБ/Вт/м
Диапазон воспроизводимых частот
60 - 20000 Гц.
Масса одной акустической системы
около 580 грамм
Входящие в комплект принадлежности
Детали для установки
Конструкция и технические характеристики могут
быть изменены без оповещения.
Specifications
Speaker Coaxial 2-way:
Woofer 16.5 cm cone
type
Tweeter 4.4 cm balanced
dome type
Peak Power 160 watts
Rated Power 30 watts
Impedance 4 ohms
Sensitivity 89 dB/W/m
Frequency response 60 - 20,000 Hz
Mass Approx. 580 g per
speaker
Supplied accessories Parts for installation
Design and specifications are subject to change
without notice.
Spécifications
Haut-parleur Coaxial à 2 voies :
Haut-parleur des basses
de 16,5 cm de type
conique
Haut-parleur des aiguës
de 4,4 cm de type en
dôme
Puissance de crête 160 watts
Puissance nominale 30 watts
Impédance 4 ohms
Sensibilité89 dB/W/m
Réponse en fréquence 60 - 20 000 Hz
Poids Env. 580 g par haut-
parleur
Accessoires fournis Eléments dinstallation
La conception et les spécifications sont modifiables
sans préavis.
Technische Daten
Lautsprecher Koaxial, 2 Wege:
Tieftöner: 16,5 cm, Konus
Hochtöner: 4,4 cm,
Kalotte, symmetrisch
Max. Leistung 160 w
Nennleistung 30 w
Impedanz 4 Ohm
Empfindlichkeit 89 dB/W/m
Frequenzgang 60 - 20.000 Hz
Gewicht ca. 580 g pro
Lautsprecher
Mitgeliefertes ZubehörMontageteile
Änderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, bleiben vorbehalten.
Especificaciones
Altavoz Coaxial de 2 vías:
Graves: 16,5 cm, tipo
cónico
Agudos: 4,4 cm,
balanceado tipo cúpula
Potencia máxima 160 w
Potencia nominal 30 w
Impedancia 4
Sensibilidad 89 dB/W/m
Respuesta de frecuencia
60 - 20 000 Hz
Peso Aprox. 580 g por altavoz
Accesorios suministrados
Componentes para
instalación
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo
aviso.
Specificaties
Luidspreker Coaxiale
tweewegluidspreker:
16,5 cm
lagetonen-luidspreker
(woofer), conustype
4,4 cm
hogetonen-luidspreker
(tweeter), koepeltype
Maximaal ingangsvermogen
160 watt
Nominaal ingangsvermogen
30 watt
Impedantie 4 ohm
Gevoeligheid 89 dB/W/m
Frequentiebereik 60 - 20.000 Hz
Gewicht ca. 580 g per luidspreker
Bijgeleverde accessoires
Onderdelen voor
installatie
Ontwerp en specificaties kunnen zonder
voorafgaande mededeling gewijzigd worden.
Teknika data
Högtalare Koaxial 2-vägs:
Woofer 16,5 cm, konisk
typ
Tweeter 4,4 cm,
balanserad kupoltyp
Toppeffekt 160 watt
Märkeffekt 30 watt
Impedans 4 ohm
Känslighet 89 dB/W/m
Frekvensområde 60 - 20 000 Hz
Vikt Ca. 580 g per högtalare
Medföljande tillbehörDelar för installation
Rätt till ändringar förbehålles.
17 cм коaкcиaльный 2-полоcный гpомкоговоpитeль
Cдeлaно в Итaлии
Unit: mm
Unité : mm
Einheit: mm
Unidad: mm
Eenheid: mm
Enhet: mm
Unità: mm
Unidade: mm
Jednostka: mm
Μονάδα: mm
Единица измерения: мм
ø5
5
7
12
× 8
ø 4 × 25 × 8
The numbers in the list are keyed to those in
the instructions. The use of these parts for
installation or other connections depends on
the shape of the car body.
Les numéros de la liste correspondent à ceux
des instructions. L’utilisation de ces pièces
pour l’installation ou d’autres raccordements
dépend de la forme du châssis de la voiture.
Die Nummern in der Liste sind dieselben wie
im Erläuterungstext. Die Verwendung der
Teile für Einbau und Anschluss hängt von der
Innenausstattung des Fahrzeugs ab.
Los números de la lista corresponden a los de
las instrucciones. La utilización de estas
piezas para instalación u otras conexiones
dependerá de la forma de la carrocería.
De nummers in de afbeelding verwijzen naar
die in de montage-aanwijzingen. Welke van
deze onderdelen u dient te gebruiken, voor
de inbouw en de aansluiting, hangt af van
het model van de auto.
Siffrorna i listan överensstämmer med de i
instruktionerna. Användningen av dessa
delar för installation eller andra anslutningar
beror på karossens form.
I numeri nella lista corrispondono a quelli
riportati nelle istruzioni. L’uso di questi
componenti per l’installazione o altri
collegamenti dipende dalla forma della
carrozzeria dell’automobile.
Os números dos componentes de montagem
na lista correspondem aos números dos
mesmos nas instruções. O uso destas peças
para a instalação ou outras ligações depende
do formato da carroçaria do automóvel.
Numeracja na liście odpowiada numeracji w
instrukcjach. Wykorzystanie tych części
podczas instalacji lub przy innych
połączeniach zależy od kształtu nadwozia
samochodu.
Oι αριθµοί στη λίστα αντιστοιχούν µε
εκείνους των οδηγιών. Η χρήση αυτών των
εξαρτηµάτων για εγκατάσταση ή άλλες
συνδέσεις εξαρτάται απ το αµάξωµα του
αυτοκινήτου.
Номера в списке соответствуют номерам
в описании. Использование частей для
установки или других соединений зависит
от формы корпуса автомобиля.
Dimensions
Dimensions
Abmessungen
Dimensiones
Afmetingen
Mått
Dimensioni
Dimensões
Wymiary
∆ιαστάσεις
Габариты
58.5
Precautions
Do not continuously use the speaker system
beyond the peak power handling capacity.
Keep recorded tapes, watches, and personal
credit cards using magnetic coding away from
the speaker system to protect them from
damage caused by the magnets in the
speakers.
If you cannot find an appropriate mounting
location, consult your car dealer or your
nearest Sony dealer before mounting.
Précautions
Ne faites pas fonctionner en continu le système
de haut-parleurs à une puissance supérieure à
sa puissance de crête.
Gardez les bandes enregistrées, les montres et
les cartes de crédit utilisant un code
magnétique à l’écart du système de haut-
parleurs pour éviter tout dommage causé par
les aimants des haut-parleurs.
Si aucun emplacement approprié ne convient
à linstallation, consultez le distributeur Sony
le plus proche.
Sicherheitsmaßnahmen
Verwenden Sie das Lautsprechersystem nicht
kontinuierlich über der maximalen
Belastbarkeit.
Halten Sie bespielte Tonbänder, Uhren und
Kreditkarten mit Magnetcodierung von den
Lautsprechern fern, um eine Beschädigung
durch die Lautsprechermagnete zu vermeiden.
Wenn Sie keine geeignete Einbaustelle finden,
wenden Sie sich vor der Montage an Ihren
Kfz-Händler oder an den nächsten Sony-
Händler.
Precauciones
Evite utilizar de forma continuada el sistema
de altavoces con una potencia que sobrepase
su capacidad de potencia máxima.
Mantenga alejados del sistema de altavoces las
cintas grabadas, relojes o tarjetas de crédito
con codificación magnética para evitar daños
que posiblemente causaría el imán de los
altavoces.
Si no puede encontrar un emplazamiento
apropiado para instalarlos, consulte al
distribuidor de su automóvil o al proveedor
de Sony más próximo.
Voorzorgsmaatregelen
Belast de luidsprekers niet constant met een
vermogen dat het maximale ingangsvermogen
overschrijdt.
Houd banden met opnamen, horloges en
creditcards met magneetcodes uit de buurt van
het luidsprekersysteem om mogelijke
beschadiging door de luidsprekermagneten te
voorkomen.
Als u geen geschikte inbouwplaats vindt,
raadpleeg dan uw autodealer of de
dichtstbijzijnde Sony dealer voordat u de
luidsprekers gaat installeren.
Säkerhetsföreskrifter
Driv inte högtalarsystemet kontinuerligt med
högre toppeffekt än det klarar av.
Kom ihåg att inspelade kassettband, klockor
och kreditkort med magnetremsa kan skadas
av magneterna i högtalarna och du bör därför
inte lägga dem i närheten av högtalarna.
Om du inte hittar något bra ställe att montera
högtalaren på, bör du kontakta en
bilåterförsäljare eller närmaste Sony-
återförsäljare innan du monterar den.
Precauzioni
Non utilizzare il sistema diffusori con
alimentazione di potenza nominale superiore a
quella massima supportata e in modo
prolungato.
I nastri registrati, gli orologi e le carte di
credito con codice magnetico devono essere
tenuti lontano dal sistema diffusori, per evitare
che i magneti dei diffusori possano
danneggiarli.
Se non si riesce ad individuare una posizione
adatta per il montaggio, consultare il
concessionario auto o il proprio rivenditore
Sony.
Precauções
Não utilize o sistema de altifalantes
continuamente além da capacidade de
potência de pico.
Mantenha as cassetes gravadas, os relógios e
os cartões de crédito pessoais que utilizem
codificação magnética longe do sistema de
altifalantes para evitar que fiquem danificados
pelos ímanes dos altifalantes.
Se não conseguir encontrar um local de
instalação apropriado, consulte o
concessionário da marca do seu automóvel
ou o agente Sony mais próximo.
Środki ostrożności
Nie należy używać systemu głośnikowego
przy mocy wyjściowej w sposób ciągły
przekraczającej ich wydajność.
Aby uniknąć uszkodzenia przedmiotów, takich
jak nagrane kasety, zegarki, osobiste karty
kredytowe zakodowane magnetycznie, należy
przechowywać je z daleka od głośników
zawierających wbudowane magnesy.
W przypadku trudności ze znalezieniem
odpowiedniego miejsca na umieszczenie
głośników proponujemy skonsultować się z
punktem sprzedaży pojazdu lub najbliższym
punktem obsługi firmy Sony.
Προφυλάξεις
Μη χρησιµοποιείτε συνεχώς το σύστηµα
ηχείων σε µεγαλύτερη ισχύ απ τη µέγιστη
επιτρεπµενη.
Φυλάσσετε τις ηχογραφηµένες κασέτες, τα
ρολγια και τις προσωπικές πιστωτικές
κάρτες µε µαγνητική κωδικοποίηση µακριά
απ το σύστηµα των ηχείων για να τα
προστατέψετε απ ζηµιά που µπορεί να
προκαλέσουν οι µαγνήτες των ηχείων.
Εάν δεν µπορείτε να βρείτε µία
κατάλληλη θέση τοποθέτησης,
επικοινωνήστε µε τον αντιπρσωπο του
αυτοκινήτου σας ή το πλησιέστερο
κατάστηµα της Sony πριν απ την
τοποθέτηση.
Меры предосторожности
He допycкaйтe пpодолжитeльной подaчи
нaгpyзки нa aкycтичecкyю cиcтeмy,
пpeвышaющeй ee пиковyю мощноcть.
Не держите вблизи от акустических систем
магнитные ленты с записью, часы или
кредитные карточки с магнитным кодом во
избежание их повреждения под
воздействием магнитов, имеющихся в
громкоговорителях.
Если Вы не можете самостоятельно найти
подходящего места для установки
акустических систем, обратитесь за
советом в ближайшую автомобильную
мастерскую или к ближайшему дилеру
фирмы Sony.


Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Sony XS-A1727 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Sony
Categorie: Entertainment voor in de auto en op het water
Model: XS-A1727

Handleiding Entertainment voor in de auto en op het water Sony

quixote

Sony XS-AW200X Handleiding

6 November 2022
quixote

Sony CDX-424RF Handleiding

29 Oktober 2022
quixote

Sony MDX-CA680X Handleiding

27 Oktober 2022
quixote

Sony XS-F1337SE Handleiding

11 Oktober 2022
quixote

Sony XR-CA370 Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony CDX-GT575UI Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony CDX-GT210 Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony CDX-616 Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony CDX-G1000U Handleiding

20 September 2022

Andere handleidingen Sony