Sony D-E220 Handleiding


D-E220

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Sony D-E220 (2 pagina's) in de categorie Audio en video. Deze handleiding was nuttig voor 24 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
m
m
m
m
m
BAndere handelingen
De weergavestand kiezen
De volgende weergavemogelijkheden zijn
beschikbaar:
“Normale weergave”, “Herhaalde weergave
— alle muziekstukken”, “Weergave
muziekstuk” “Herhaalde weergave —
muziekstuk” en “Herhaalde willekeurige
weergave”.
Druk op MENU tijdens de weergave.
Bij elke druk op de toets verandert de
weergavestand-indicatie in het uitleesvenster
als volgt:
Geen indicatie (Normale weergave)
Alle muziekstukken op de CD worden
eenmaal afgespeeld.
” (Herhaalde weergave —
alle muziekstukken)*
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld.
“1” (Weergave muziekstuk)
Een geselecteerd muziekstuk wordt
eenmaal afgespeeld.
1” (Herhaalde weergave —
muziekstuk)
Een geselecteerd muziekstuk wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
SHUF“ (Herhaalde willekeurige
weergave)
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld in willekeurige
volgorde.
* Tijdens herhaalde weergave kunt u het eerste
muziekstuk na het laatste muziekstuk zoeken
door herhaaldelijk op > N te drukken. U
kunt ook het laatste muziekstuk na het eerste
muziekstuk zoeken door herhaaldelijk op .
te drukken.
De toetsen vergrendelen
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
Schuif HOLD in de richting van het pijltje.
Als u nu op een toets drukt, verschijnt
Hold” in het uitleesvenster en kan het
toestel niet worden bediend.
Om de toetsen te ontgrendelen schuift u
HOLD in de tegengestelde richting van het
pijltje.
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter
System) functie beperkt het maximum
volume om uw gehoor te beschermen.
Hou SOUND ingedrukt tot “AVLS”
verschijnt in het uitleesvenster.
Als u het volume verhoogt tot “ ”, kan het
volume niet hoger worden gezet.
Als u het volume verhoogt tot meer dan
”, hou dan SOUND ingedrukt tot
“AVLS” verdwijnt in het uitleesvenster.
Opmerking
Als u de geluidsfunctie en de AVLS functie
tegelijkertijd gebruikt, kan het geluid zijn
vervormd. Zet in dat geval het volume lager.
Aansluiting op een andere
stereo-installatie
U kunt een CD beluisteren via een andere
stereo-installatie of een CD opnemen op
cassette. Meer details hierover vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de stereo-installatie.
Zet alle toestellen af alvorens ze aan te
sluiten.
Opmerkingen
Vooraleer u de CD-weergave start, moet u het
volume van de aangesloten apparatuur
helemaal dicht draaien om beschadiging van
de aangesloten luidsprekers te voorkomen.
Als u het volume hoger dan “ “ zet, kan het
geluid vervormd zijn.
Vervolg op de achterkant c
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
Meteen een CD
afspelen!
Om meteen een CD af te spelen, laat u de CD-speler werken op
netstroom. Hij kan ook werken op droge batterijen (zie
“Spanningsbronnen” op de achterkant).
Aansluiting
naar een
stopcontact
Netspanningsadapter
DC IN 4.5 V
1Druk op OPEN om het deksel te
openen.
i
Voor modellen met netspanningsadapter
Als de netspanningsadapter niet in het stopcontact past, moet u de verloopstekker gebruiken.
Plaats een CD
2 Regel het volume.
1 Druk op > N.
Druk op x/CHG om het afspelen te
stoppen.
Met oortelefoon
Oortelefoon
of
hoofdtelefoon
Andere functies
Maximale beveiliging tegen
verspringend geluid (ESP MAX)
De typische ESP (Electronic Shock Protection)
functie minimaliseert verspringen met behulp
van een buffergeheugen waarin de
muziekgegevens worden opgeslagen en dan
tijdens een schok worden afgespeeld.
Het ESP MAX-systeem is bijzonder
geavanceerde technologie. Dankzij het lage
gewicht en de verbeterde
schokdempingskarakteristieken herstelt dit
systeem veel sneller van springen dan
conventionele technologie zoals ESP of ESP2.*
* Hoewel ESP MAX uitstekend bescherming
biedt, kan het geluid toch soms verspringen.
Zet ESP op “ON”.
De aanduiding ESP verschijnt.
Om de ESP MAX functie uit te zetten, zet ESP
op “OFF”.
Opmerkingen
Het afspelen kan stoppen wanneer de CD-
speler wordt blootgesteld aan sterke schokken,
ook al staat de ESP MAX functie aan.
Het kan zijn dat u een wanklank of hapering
hoort wanneer:
— u naar een vuile of gekraste CD luistert,
— u naar een audiotest-CD luistert, of
— de speler voortdurend geschud wordt.
Lage tonen versterken
(Digital MEGA BASS)
U kunt genieten van een extra vol bass-
geluid.
Druk op SOUND om “BASS ” of “BASS
” te selecteren.
“BASS ” versterkt lage tonen meer dan
“BASS ”.
Opmerking
Als het geluid vervormd is bij gebruik van de
SOUND functie, moet u het volume lager
zetten.
MENU
Om
Het begin van het
huidige muziekstuk
te zoeken (AMS*)
Het begin van vorige
muziekstukken te
zoeken (AMS)
Het begin van het
volgende muziekstuk
te zoeken (AMS)
Het begin van
volgende
muziekstukken te
zoeken (AMS)
Snel vooruit te gaan
Snel achteruit te gaan
* AMS = Automatic Music Sensor
De CD verwijderen
Druk op de steun en verwijder de CD.
Opmerkingen betreffende het
uitleesvenster
Wanneer u op > N drukt, verschijnen het
totale aantal muziekstukken op de CD en de
totale speelduur.
Tijdens de weergave verschijnen het
muziekstuknummer en de verstreken
speelduur van het huidige muziekstuk.
Opmerkingen betreffende het omgaan
met CD’s
Neem een CD altijd vast aan de rand en raak
nooit het oppervlak aan.
Kleef geen papier noch kleefband op de CD.
Stel de CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen. Laat geen
CD’s achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
Niet zo
Druk
eenmaal op de
.
herhaaldelijk op
de .
eenmaal op de
> N
herhaaldelijk op
de > N
Blijf drukken op
de > N
Blijf drukken op
de .
Afspelen
2Plaats de CD op de steun.
3Sluit het deksel.
Label naar boven
Weergavestand-indicatie
SOUND
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
OPEN
ESP
Portable
CD Player
Sony Corporation ©2001 Printed in China
Gebruiksaanwijzing
Betreffende de landcode
De landcode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het
etiket met de streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de landcode van uw toestel en
raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde toebehoren” achterin deze
handleiding.
3-225-997-42 (1)
D-E220
D-E221
D-E226CK
1
2
3
SOUND
De geselecteerde weergavestand
verschijnt.
BASS
Geen indicatie
(normale weergave)
BASS
i
LINE IN of
REC IN
Links (wit)
Verbindingskabel
Rechts (rood)
BSpanningsbronnen
Gebruik van droge
batterijen
Gebruik alleen een van de volgende types
droge batterijen voor uw CD-speler:
LR6 (AA) alkalinebatterijen
Opmerking
Verwijder altijd de netspanningsadapter
wanneer u droge batterijen gebruikt.
1Open het deksel van het batterijvak.
2Breng twee LR6 (AA) alkalinebatterijen
en hou daarbij rekening met de
aanduiding 3 op het schema in het
batterijvak.
De batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen zoals hieronder
afgebeeld.
Wanneer moet u de batterijen
vervangen?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
De batterijen zijn volledig geladen.
r.
.
r.
De batterijen raken leeg.
r.
.
r.
.
De batterijen zijn bijna leeg.
r
Lo batt* De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u beide
batterijen door nieuwe vervangen.
Opmerkingen
De indicatorsegmenten geven de
resterende batterijlading bij benadering aan.
Eén segment staat niet altijd voor een vierde
van de batterijlading.
Afhankelijk van de werkingsomstandigheden
kunnen meer of minder indicatorsegmenten
oplichten.
Het deksel van het batterijvak
bevestigen
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
Levensduur batterijen (bij
benadering in uren)(EIAJ*)
De levensduur van de batterijen hangt af van
de gebruiksomstandigheden.
ESP OFF ESP ON
Twee Sony alkaline- 25 24
batterijen LR6(SG)
* Meetwaarde conform EIAJ (Electronic
Industries Association of Japan)
(met het toestel op een effen en stevige
ondergrond)
BAanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in een
van de componenten terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en laat
het toestel eerst door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN
4.5 V (externe voedingsaansluiting).
Spanningsbronnen
• Koppel alle spanningsbronnen los wanneer u
het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
Netspanningsadapter
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter. Als er geen bij het toestel
is geleverd, gebruik dan de AC-E45HG
netspanningsadapter. Gebruik geen andere
netspanningsadapter.
• Trek voor het verwijderen van het snoer van de
adapter altijd aan de stekker zelf en nooit aan
het snoer.
Betreffende droge batterijen
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Draag geen batterijen samen met muntstukken
of andere metalen voorwerpen. Wanneer de
positieve en negatieve klemmen van de batterij
per ongeluk in contact komen met metalen
voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
• Meng geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik geen verschillende types batterijen
samen.
• Verwijder de batterijen wanneer u het toestel
gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Mocht er batterijlekkage optreden, maak dan
het batterijvak helemaal schoon voor u nieuwe
batterijen plaatst. Indien er vloeistof op uw
lichaam terechtkomt, spoel dat dan grondig af.
De CD-speler
• Hou de lens van de CD-speler schoon en raak
ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de lens
beschadigd en de werking van de CD-speler
verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op de CD-
speler. De CD-speler en de CD kunnen
daardoor worden beschadigd.
• Zet de CD-speler niet op een plek waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overdreven stof of zand, vocht, regen,
schokken, oneffenheden of in een auto met
gesloten vensters.
• Als de CD-speler de radio- of televisie-
ontvangst stoort, moet u het afzetten en verder
van de radio of de televisie af zetten.
• Wikkel de CD-speler tijdens het spelen niet in
een doek of deken omdat dit defecten of
ernstige ongevallen tot gevolg kan hebben.
Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze CD-
speler worden afgespeeld. Indien u dat toch
doet, kan de CD-speler worden beschadigd.
Gebruik geen dergelijke discs.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Veiligheid in het verkeer
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u een
auto of enig ander voertuig bestuurt en evenmin
op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk
verboden. Het kan bovendien gevaarlijk zijn uw
toestel met een hoog volume te laten spelen als u
zich op straat bevindt, vooral op
oversteekplaatsen. Zet in potentieel gevaarlijke
situaties altijd het toestel af.
Voorkom oorletsel
Zet de muziek op de hoofdtelefoon/oortelefoon
niet te hard. Oorspecialisten adviseren tegen het
voortdurend en zonder onderbreking beluisteren
van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in
uw oren, draai dan het volume omlaag of zet de
speler uit.
Denk om anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U
kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen
terwijl u tegelijkertijd ermee rekening houdt
overdreven geluidsdruk te voorkomen.
Technische gegevens
CD-speler
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Uitgangsvermogen laser: maximaal 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
diafragma van 7 mm).
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20 000 Hz +1
–3 dB (volgens EIAJ CP-307)
Uitgangsvermogen (bij ingangsvermogen van
4,5 V)
Hoofdtelefoon (stereo ministekker)
Ong. 12 mW + ong. 12 mW bij 16
Algemeen
Voeding
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 model:
120 V, 60 Hz
CED/CEX/CET/CEW/CE7/EE/EE1/
E13/G5/G6/G7/G8/BR1 model:
220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK/3CE7 model: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33/EA3 model: 100 - 240 V,
50/60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
AR1/CNA model: 220 V, 50 Hz
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende
onderdelen en bedieningselementen)
Ong. 130,0 × 26,3 × 150,5 mm
Gewicht (zonder toebehoren)
Ong. 205 g
Bedrijfstemperatuur
5°C – 35°C
Meegeleverde toebehoren
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
D-E220
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
D-E221
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
Verloopstekker (1)*
* Geleverd bij model E33 en EA3
D-E226CK
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
Auto-aansluitset (1)
Autobatterijkabel (1)
Spiraalbuis (1)
Velcrotape (2)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van
onderstaande controles blijft bestaan, neem dan
contact op met uw plaatselijke Sony dealer.
De CD speelt niet of “no dlSC
verschijnt in het uitleesvenster
terwijl er een CD in het toestel zit.
cDe CD is vuil of defect.
cPlaats de CD met het label naar boven
gericht.
cEr is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is
verdampt.
cSluit het deksel van de batterijhouder
stevig.
cControleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
cSteek de stekker van de
netspanningsadapter stevig in een
stopcontact.
Als u op > N drukt, verschijnt
“00” even in het uitleesvenster en
verdwijnt dan weer. De CD speelt
niet.
cDroge batterijen zijn leeg. Vervang de
batterijen door nieuwe LR6 (AA)
alkalinebatterijen.
Geen geluid noch ruis.
cSluit de stekkers stevig aan.
cDe stekkers zijn vuil. Reinig de stekkers
regelmatig met een zachte droge doek.
Hl dc ln” verschijnt in het
uitleesvenster.
cGebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter of de
netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd).
Hold” verschijnt in het
uitleesvenster als u op een toets
drukt.
cDe toetsen zijn vergrendeld. Schuif HOLD
terug.
De indicatie verschijnt in het
uitleesvenster wanneer u een toets
indrukt.
cDe droge batterijen zijn leeg. Vervang de
batterijen door nieuwe LR6 (AA)
alkalinebatterijen.
De batterijen gaan niet lang mee.
cU gebruikt mangaanbatterijen. Gebruik
alkalinebatterijen.
cVervang de batterijen door nieuwe.
Een oplaadbare batterij kan niet
worden opgeladen in de
batterijhouder van dit CD-speler.
cDit CD-speler kan geen oplaadbare
batterijen opladen.
Het volume is begrensd.
cDe AVLS functie beperkt het volume. Hou
SOUND ingedrukt tot “AVLS” verdwijnt
in het uitleesvenster.
De weergave begint vanaf het punt
waar ze werd gestopt.
cDe hervatfunctie werkt. Op het deksel van
de CD-speler of koppel alle
spanningsbronnen los en plaats
vervolgens de batterijen terug of sluit de
netspanningsadapter weer aan.
Onderhoud
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een
zachte vochtige doek, eventueel met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
Stereo ministekker Microstekker
Polariteit van de stekker
(achterkant)
Optionele toebehoren
Auto-aansluitset CPA-9C
Autobatterijkabel met auto-aansluitset DCC-
E34CP
Autobatterijkabel DCC-E345
Actief luidsprekersysteem SRS-A21
Verbindingskabel RK-G129, RK-G136
Netspanningsadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon* MDR-EX70LP
* Gebruik uitsluitend een hoofdtelefoon met
stereo ministekker. Een hoofdtelefoon met
microstekker is niet geschikt.
Het kan zijn dat uw dealer niet alle genoemde
onderdelen levert. Vraag uw dealer om meer
informatie over de ter plaatse leverbare
onderdelen.

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Sony D-E220 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Sony
Categorie: Audio en video
Model: D-E220

Handleiding Audio en video Sony

quixote

Sony DVP-NS705V Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony ICF-C7iP Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony D-175 Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony ICD-P330F Handleiding

23 September 2022
quixote

Sony LBT-XB800AV Handleiding

22 September 2022
quixote

Sony SA-VS150H Handleiding

20 September 2022
quixote

Sony ICF-CD855L Handleiding

20 September 2022
quixote

Sony TC-KE600S Handleiding

18 September 2022
quixote

Sony MDR-XB40EX Handleiding

18 September 2022
quixote

Sony BDP-S3500 Handleiding

17 September 2022

Andere handleidingen Sony

quixote

Sony XR-CA370 Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony DVP-NS705V Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony VPCEB3C5E Handleiding

29 September 2022
quixote

Sony ICF-C7iP Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony D-175 Handleiding

28 September 2022
quixote

Sony KDL-32S5650 Handleiding

27 September 2022
quixote

Sony QD-G32E Handleiding

26 September 2022
quixote

Sony KK-LC3 Handleiding

26 September 2022
quixote

Sony VCL-DEH07VA Handleiding

24 September 2022
quixote

Sony KDL-40U2530 Handleiding

23 September 2022