Sony CKL-NWA820 Handleiding

Sony Accessoires CKL-NWA820
CKL-NWA820

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Sony CKL-NWA820 (-pagina- pagina's) in de categorie Accessoires. Deze handleiding was nuttig voor 13 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
©2008 Sony Corporation Printed in China
CKL-NWA820
3-300-149-21(1)
AB
Italiano
Istruzioni per l’uso
Applicazione della custodia
Accertarsi che le manopole siano sbloccate.
(Figura A-1)
Accertarsi che il WALKMAN venga applicato
nella direzione corretta.
1Agganciare la parte sporgente della
custodia nei fori accessori del
WALKMAN. (Figura B-1)
2Far scorrere i ganci come mostrato in
figura dalle frecce fino a farli scattare
in posizione. (Figura B-2)
z Suggerimento
È possibile utilizzare o caricare il WALKMAN
con la custodia applicata.
Rimozione della custodia
Sbloccare i ganci. (Figura A-1)
Note
Per evitare eventuali danni al WALKMAN,
accertarsi che non vi sia sporco o polvere
all’interno della custodia o sul WALKMAN
stesso prima di utilizzare la custodia.
Non lasciare la custodia in un luogo soggetto a
luce solare diretta, calore o umidità, in quanto
ciò potrebbe provocare scolorimento,
deformazione o deterioramento della custodia
stessa.
Poiché questa unità è realizzata in vera pelle, la
consistenza del materiale di ciascun prodotto
potrebbe variare.
Poiché questa unità utilizza un magnete, non
spostare le schede con codifiche magnetiche
verso l’unità.
Se la superficie in pelle è sporca, pulire la
custodia utilizzando un detergente per pelli
disponibile in commercio.
”WALKMAN” e il logo ”WALKMAN” sono
marchi di fabbrica registrati di Sony Corporation.
Nederlands
Gebruiksaanwijzing
De clip bevestigen
Zorg ervoor dat de knoppen open zijn. (Figuur
A-1)
Let op dat u uw WALKMAN in de juiste
richting bevestigt.
1Haak het uitsteeksel van de hoes in
de accessoiregaten van de
WALKMAN. (Figuur B-1)
2Schuif de haken zoals aangeduid met
de pijlen in de afbeelding tot ze
vastklikken. (Figuur B-2)
z Tip
U kunt uw WALKMAN bedienen of opladen met
de clip bevestigd.
De clip losmaken
Maak de haken los. (Figuur A-1)
Opmerkingen
Om te voorkomen dat de WALKMAN
beschadigd wordt, dient u ervoor te zorgen dat
er zich geen vuil of stof in de clip of op de
WALKMAN bevindt voordat u de clip
gebruikt.
Bewaar de clip niet op een plaats die is
blootgesteld aan direct zonlicht, hitte of vocht.
Dat kan verkleuring, vervorming of
beschadiging tot gevolg hebben.
Omdat dit toestel is gemaakt uit echt leder, kan
de materiaaltextuur van elk product verschillen.
Omdat deze clip gebruik maakt van een
magneet, mag u geen kaarten met
magneetcodering in de buurt van deze clip
gebruiken.
Als het oppervlak van het leder vuil is, dient u
de clip te reinigen met een in de handel
verkrijgbaar reinigingsmiddel voor leder.
“WALKMAN” en het logo “WALKMAN” zijn
gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
Svenska
Bruksanvisning
Så här monterar man fodralet
Se till att knopparna har lossats (bild A-1).
Se till att din WALKMAN monteras vänd åt
rätt håll.
1Kroka i fodralets utskjutande delarna
i tillbehörshålen på din WALKMAN.
(bild B-1)
2Skjut krokarna efter pilarna så som
bilden visar, tills de klickar på plats
(bild B-2)
z Tips!
Du kan använda och ladda din WALKMAN med
fodralet monterat.
Så här tar du bort fodralet
Kroka ur hakarna (bild A-1).
Obs!
Undvik eventuella skador på din WALKMAN
genom att kontrollera att det inte finns smuts
eller damm inuti fodralet eller på din
WALKMAN innan fodralet börjar användas.
Lämna inte fodralet på en plats som är utsatt för
direkt solljus, värme eller fukt. Det kan leda till
missfärgning, deformering eller försämring.
Eftersom denna enhet är tillverkad av äkta
läder, kan materialets struktur på respektive
produkt variera något.
Enheten använder en magnet, så för inga kort
med magnetremsa mot den.
Om lädret är smutsigt kan det rengöras med
vanlig läderrengöring som finns i handeln.
”WALKMAN” och ”WALKMAN”-logotypen är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
Português
Manual de Instruções
Como colocar o estojo
Certifique-se de que os botões estão
desbloqueados. (Figura A-1)
Assegure que o seu WALKMAN é colocado na
direcção correcta.
1Prenda a parte saliente do estojo nos
orifícios de acessório do
WALKMAN. (Figura B-1)
2Faça deslizar os ganchos conforme
ilustrado pelas setas, até emitirem um
estalido e ficarem bloqueados.
(Figura B-2)
z Sugestão
Pode utilizar ou carregar o seu WALKMAN com
o estojo aplicado.
Como retirar o estojo
Desbloqueie os ganchos. (Figura A-1)
Notas
Para evitar possíveis danos no WALKMAN,
certifique-se de que não existe sujidade ou pó
no interior do estojo ou no WALKMAN antes
de utilizar o estojo.
Não deixe o estojo num local sujeito à luz solar
directa, calor ou humidade. Pode provocar a
sua descoloração, deformação ou deterioração.
Como esta unidade é fabricada em pele
genuína, a textura do material de cada produto
poderá variar.
Como esta unidade utiliza um íman, não
aproxime cartões de codificação magnética a
esta unidade.
Se a superfície em pele estiver suja, limpe o
estojo utilizando um agente de limpeza de pele
disponível no mercado.
“WALKMAN” e o logótipo “WALKMAN” são
marcas comerciais registadas da Sony
Corporation.
1
2
2
12
12
AB
Dansk
Betjeningsvejledning
Sådan monteres etuiet
Kontroller, at låseknapperne er låst op (figur
A-1).
Sørg for, at din WALKMAN monteres i den
korrekte retning.
1Tryk etuiets låsekroge ind i hullerne
på din WALKMAN (figur B-1).
2Skub låseknapperne i pilens retning
som vist på tegningen, indtil
låsekrogene låses fast med et klik
(figur B-2).
z Tip
Din WALKMAN kan bruges og lades op, mens
det sidder i etuiet.
Sådan fjernes etuiet
Frigør låsekrogene (figur A-1).
Bemærk
Før du bruger etuiet, skal du kontrollere, at der
ikke er snavs eller støv i etuiet eller på din
WALKMAN, da dette kan beskadige din
WALKMAN.
Du må ikke efterlade etuiet et sted, hvor det
udsættes for direkte sollys, høje temperaturer
eller fugt. Det kan medføre misfarvning,
deformation eller forringelse.
Etuiet er lavet af ægte læder, og
overfladestrukturen er derfor forskellig fra
produkt til produkt.
Der findes en magnet i etuiet, og du må derfor
ikke lade kort med magnetstrimler ligge i
nærheden af etuiet.
Hvis læderets overflade bliver snavset, kan den
gøres ren med almindelig læderrens.
“WALKMAN” og “WALKMAN”-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
Suomi
Käyttöohjeet
Kotelon kiinnittäminen
Varmista, että kiinnikkeet ovat auki. (Kuva A-
1)
Varmista, että kiinnität WALKMANIN
oikeassa asennossa.
1Aseta kotelossa olevat ulokkeet
WALKMANIN lisävarustereikiin.
(Kuva B-1)
2Työnnä koukkuja kuvan nuolien
osoittamaan suuntaan niin, että
koukut napsahtavat lukitusasentoon.
(Kuva B-2)
z Vihje
WALKMANIA voi käyttää tai ladata kotelo
kiinnitettynä.
Kotelon irrottaminen
Avaa koukkujen lukitus. (Kuva A-1)
Huomautuksia
Jotta WALKMAN ei vahingoitu, varmista
ennen kotelon käyttöä, että kotelon sisällä tai
WALKMANin päällä ei ole likaa tai pölyä.
Älä jätä koteloa paikkaan, jossa se on alttiina
suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai
kosteudelle. Muuten siihen voi tulla
värjäytymiä, sen muoto voi muuttua tai se voi
muuten vahingoittua.
Koska tämä tuote on tehty aidosta nahasta,
materiaalin koostumus voi vaihdella eri
tuotteissa.
Koska tuotteessa on magneetti, älä vie sen
lähelle kortteja, joissa on magneettisesti
koodattuja tietoja.
Jos nahkapinta on likainen, puhdista kotelo
käyttämällä kaupasta saatavaa
nahanpuhdistusainetta.
”WALKMAN” ja ”WALKMAN”-logo ovat Sony
Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä.
Česky
Návod k obsluze
Jak pouzdro nasadit
Ujistěte se, že jsou tlačítka odblokována.
(Obrázek A-1)
Ujistěte se, že je váš WALKMAN připevněn
správným směrem.
1Zahákněte výstup krytu do
doplňkových otvorů WALKMANU.
(Obrázek B-1)
2Posuňte pojistky ve směru šipek
na obrázku, až s cvaknutím
dosáhnou zajištěné polohy.
(Obrázek B-2)
z Tip
WALKMAN je možné používat a dobíjet i s
nasazeným pouzdrem.
Jak pouzdro sejmout
Odblokujte pojistky. (Obrázek A-
1)
Poznámky
Než budete pouzdro používat, ujistěte se,
že se uvnitř pouzdra ani na WALKMANU
nenachází žádné nečistoty ani prach.
Předejdete tak možnému poškození
WALKMANU.
Nenechávejte pouzdro na místě
vystaveném přímému slunečnímu záření,
vysokým teplotám či vlhkosti. Mohlo by
dojít ke ztrátě barvy pouzdra, jeho
deformaci či poškození.
Protože je pouzdro zhotoveno z pravé
kůže, může se textura na materiálu u
každého jednotlivého výrobku lišit.
Protože součástí pouzdra je magnet,
nepřibližujte do jeho blízkosti karty
využívající magnetické kódování.
Pokud dojde k zašpinění koženého
povrchu, očistěte pouzdro pomocí
čisticích prostředků na kůži běžně
dostupných v obchodech.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou
registrované ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
Norsk
Bruksanvisning
Hvordan feste vesken
Kontroller at knottene er frigjort. (Figur A-1)
Kontroller at din WALKMAN skal festes i
riktig retning.
1Hekt tappene på vesken inn i
tilbehørshullene på din WALKMAN.
(Figur B-1)
2Skyv på krokene, som vist med
pilene i illustrasjonen, inntil de
klikker i lås. (Figur B-2)
z Tips
Du kan både bruke og lade din WALKMAN
mens den er festet til vesken.
Hvordan ta av vesken
Frigjør krokene. (Figur A-1)
Merknader
For å unngå skader på din WALKMAN må du
sørge for at det ikke er urenheter eller støv inne
i vesken eller på WALKMAN-enheten før du
bruker vesken.
Ikke la vesken ligge på steder hvor den utsettes
for direkte sollys, varme eller fuktighet. Det
kan føre til misfarging, deformering eller
forringelse av materialet.
Fordi denne enheten er laget av ekte skinn, kan
strukturen i materialet avvike litt fra enhet til
enhet.
Fordi denne enheten bruker en magnet, må kort
med magnetisk koding ikke komme i nærheten
av denne enheten.
Hvis overflaten på skinnet er skitten, skal
vesken rengjøres med et vanlig
skinnrengjøringsmiddel.
“WALKMAN” og “WALKMAN”-logoen er
registrerte varemerker for Sony Corporation.
12
12
1
2
2

Hai bisogno di aiuto?

Als je hulp nodig hebt met Sony CKL-NWA820 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Sony
Categorie: Accessoires
Model: CKL-NWA820

Handleiding Accessoires Sony

quixote

Sony SGPBP01 Handleiding

28 Oktober 2021
quixote

Sony PCLK-MD1 Handleiding

28 Oktober 2021
quixote

Sony CKA-NWU50 Handleiding

26 Oktober 2021
quixote

Sony ADP-WL1M Handleiding

11 September 2021
quixote

Sony NP-F200 Handleiding

10 September 2021
quixote

Sony LCH-TRV900 Handleiding

9 September 2021
quixote

Sony RM-V210T Handleiding

8 September 2021
quixote

Sony ECM-AW3 Handleiding

8 September 2021
quixote

Sony VAD-S70 B Handleiding

7 September 2021
quixote

Sony ECM-HW2 Handleiding

7 September 2021

Handleiding Accessoires

Nieuwste handleidingen voor Accessoires