Mirpol HH-1002 Handleiding

Mirpol Heater HH-1002

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Mirpol HH-1002 (17 pagina's) in de categorie Heater. Deze handleiding was nuttig voor 11 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/17
GRZEJNIK OLEJOWY
Instrukcja użytkowania
OIL HEATER
Instrucon Manual
PL |
PL |
PL |
PL | T
T
T
Ten produkt jest odpowiedni tylk
en produkt jest odpowiedni tylk
en produkt jest odpowiedni tylk
en produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stoso
o do sporadycznego użytku lub do stoso
o do sporadycznego użytku lub do stoso
o do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrz
wania w dobrz
wania w dobrz
wania w dobrze izolowany
e izolowany
e izolowany
e izolowanych pomieszczeniach!
ch pomieszczeniach!
ch pomieszczeniach!
ch pomieszczeniach!PL | Ten produkt jest odpowiedni tylko do sporadycznego użytku lub do stosowania w dobrze izolowanych pomieszczeniach!
EN | T
EN | T
EN | T
EN | This product is only suitable f
his product is only suitable f
his product is only suitable f
his product is only suitable for occasional use or
or occasional use or
or occasional use or
or occasional use or for use in
for use in
for use in
for use in well-insulated rooms!
well-insulated rooms!
well-insulated rooms!
well-insulated rooms!EN | This product is only suitable for occasional use or for use in well-insulated rooms!
PL EN
Importer:
Mirpol sp. z o.o.
ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów
biuro@mirpol.rzeszow.pl
www.mirpol.rzeszow.pl
HH-1001/1002/1011
2HH-1001/1002/1011PL / EN
Spis treści
Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi
Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowa
i życia osób, wynikające z obecności napięcia
elektrycznego.
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią
Ten symbol wskazuje na zagrożenie zdrowa
i życia osób, wynikające z dotknięcia gorącej
powierzchni.
Ostrzeżenie
To słowo oznacza średnie zagrenie mogące
spowodować poważne obrażenia ciała lub
śmierć.
Informacja
Wskazówki oznaczone tym symbolem są
pomocne w szybkim i bezpiecznym wykonaniu
czynności roboczych.
Ostrożnie
To słowo oznacza niskie zagrożenie mogące
spowodować lekkie lub średnie obrażenia
ciała.
Wskazówka
To słowo oznacza ważne informacje (np.
możliwe szkody materialne), nie wiążące się
z zagrożeniem.
Zastosuj się do treści instrukcji obsługi
Wskazówki oznaczone tym symbolem
przypominają o konieczności zapoznania się
z treścią instrukcji obsługi.
Bezpieczeństwo
Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią
instrukcji obsługi i przechowuj ją w pobliżu miejsca pracy
urządzenia!
Ostrzeżenie
Przeczytaj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia.
Niezastosowanie się do treści wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może
spowodować porażenie elektryczne, pożar oraz/lub
poważne obrażeń ciała.
Przechowuj wszystkie wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i zalecenia w celu ich wykorzystania
w przyszłości.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8
roku życia oraz osoby o zmniejszonych zdolnościach
zycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadające odpowiedniego doświadczenia
i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru
lub przeszkolenia dotyczącego bezpiecznego
wykorzystania urządzenia oraz pod warunkiem
zrozumienia przez te osoby zagrożeń wynikających
z eksploatacji.
Urządzenie nie może być wykorzystywane przez
dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie
mogą być wykonywane przez dzieci pozbawione
nadzoru.
Ostrzeżenie
Dostęp do urządzenia przez dzieci w wieku poniżej
3 lat jest zabroniony, chyba, że znajdują się one pod
ciągłym nadzorem.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać
urządzenie tylko pod nadzorem lub po przeszkoleniu
dotyczącym bezpiecznej eksploatacji urządzenia
i występujących w trakcie eksploatacji zagreń.
Warunkiem jest umieszczenie i zainstalowanie
Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi .......................... 2
Bezpieczeństwo ..................................................................... 2
Informacje dotyczące urządzenia ....................................... 5
Transport i składowanie ....................................................... 5
Montaż i uruchomienie ......................................................... 5
Obsługa .................................................................................... 6
Błędy i usterki ......................................................................... 7
Konserwacja ............................................................................ 7
Załącznik techniczny ............................................................. 8
PRZECZYTAJ I POZOSTAW INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA
DO KOLEJNEGO WGLĄDU!
Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe w trakcie transportu, za szkody wynikłe z powodu
nieprawidłowego użytkowania, wahań napięcia prądu lub
stosowania zmodykowanych części zamiennych.
Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone
poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące obsługi
i konserwacji urządzenia oraz bezpieczeństwa jego
użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję, aby móc
z niej także skorzystać w przyszłości, a także o jej
przekazanie ewentualnemu następnemu właścicielowi
urządzenia.
Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami
technicznymi z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa
dotyczącymi urządzeń.
Urządzenie spełnia wymagania DYREKTYWY
NISKONAPIĘCIOWEJ LVD 2014/35/UE oraz DYREKTYWY
KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ EMC
2014/30/UE.
3HH-1001/1002/1011 PL / EN
urządzenia w normalnym położeniu eksploatacyjnym.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać
wtyczki do gniazda zasilania, regulować, czyścić
oraz/ lub konserwować urządzenia w zakresie
dopuszczalnym dla użytkownika.
Ostrzeżenie
Nie wykorzystuj urządzenia w małych
pomieszczeniach, gdy znajdują się w nich osoby
niezdolne do samodzielnego opuszczenia
pomieszczenia i pozbawione ciągłej opieki.
Eksploatacja i ustawianie urządzenia w pomieszczeniach
lub obszarach, w których panuje zagrożenie pożarowe
jest zabroniona.
Nie eksploatuj urządzenia w pomieszczeniach,
w których panuje agresywna atmosfera.
Ustaw urządzenie pionowo na stabilnym podłożu.
Po myciu na mokro odczekaj do wyschnięcia urządzenia.
Nie eksploatuj mokrego urządzenia.
Nie eksploatuj ani nie obsługuj urządzenia mokrymi
rękoma.
Nie kieruj na urządzenie bezpośredniego strumienia
wody.
Nigdy nie wkładaj do urządzenia innych przedmiotów
lub części ciała.
Nie przykrywaj pracującego urządzenia.
Nie zdejmuj znaków bezpieczeństwa, naklejek lub
etykiet. Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczeństwa,
naklejki oraz etykiety w dobrym stanie.
Nigdy nie siadaj na urządzeniu.
Urządzenie nie jest zabawką. Utrzymuj dzieci i zwierzęta
z dala od urządzenia. Nie eksploatuj urządzenia bez
nadzoru.
Przed każdorazowym wykorzystaniem urządzenia
sprawdź, czy jego wyposażenie oraz elementy
przyłączeniowe nie są uszkodzone. Nie eksploatuj
uszkodzonych urządzeń lub podzespołów.
Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne przewody
elektryczne urządzenia są zabezpieczone przez
uszkodzeniami (np. przez zwierzęta). W żadnym
wypadku nie eksploatuj urządzenia z uszkodzonym
przewodem lub przyłączem sieciowym!
Przyłącze prądowe musi odpowiadać parametrom
zawartym w załączniku technicznym.
Włącz wtyczkę do gniazda zasilania wyposażonego
w uziemienie.
Dobierz przedłużacz uwzględniając moc urządzenia,
konieczną długość oraz przeznaczenie urządzenia.
Całkowicie rozwiń przedłużacz. Unikaj przeciążenia
elektrycznego.
Przed rozpoczęciem przeprowadzania czynności
konserwacyjnych lub napraw urządzenia wyciągnij
wtyczkę zasilania z gniazda.
Gdy urządzenie nie jest eksploatowane, wyłącz je
i wyciągnij wtyczkę zasilającą z gniazda.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wtyczek
lub przewodów, w żadnym wypadku nie eksploatuj
urządzenia.
W przypadku urządzenia przewodu zasilania urządzenia,
w celu uniknięcia zagrożenia, naprawa może być
wykonana wyłącznie przez producenta lub serwis
producenta albo wykwalikowanego pracownika.
Uszkodzone przewody elektryczne stanowią poważne
zagrożenie dla zdrowia.
W trakcie ustawiania urządzenia zastosuj się
do wskazówek dotyczących minimalnej odległości
do innych przedmiotów oraz do zaleceń dotyczących
warunków składowania i zastosowania zgodnie z
,,Załącznikiem technicznym.
Zapewnij wynoszącą co najmniej 1 m odległość
bezpieczeństwa pomiędzy wylotem powietrza
urządzenia i wszelkimi palnymi substancjami, takimi jak
materiały tekstylne, zasłony, łóżka i sofy.
Upewnij się, że wlot i wylot powietrza są drożne.
Upewnij się, że wlot powietrza nie jest zanieczyszczony
lub niedrożny luźnymi obiektami.
Nie ustawiaj urządzenia na łatwopalnym podłożu.
Stosuj oryginalne części zamienne. W przeciwnym
przypadku prawidłowa i bezpieczna eksploatacja
urządzenia nie me być zagwarantowana.
Przed rozpoczęciem transportu oraz/lub
przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych
odczekaj do schłodzenia się urządzenia.
Eksploatuj urządzenie z dala od wanien, brodzików,
basenów lub innych zbiorników zawierających wodę.
Zachodzi niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym!
Nie ustawiaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdem
zasilania.
Nie uruchamiaj urządzenia w przypadku jego
przewrócenia lub nosi widoczne znaki uszkodzenia.
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone tylko do sporadycznej
eksploatacji lub do stosowania w dobrze izolowanych
pomieszczeniach.
Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania powietrza
w zamkniętych pomieszczeniach. Urządzenie jest
przeznaczone do eksploatacji domowej i nie jest
przystosowane do zastosowań profesjonalnych. Urządzenie
sprawdzi się idealnie jako dodatkowe urządzenie grzewcze.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ustawienia na
podłodze.
Przewidywalne, nieprawidłowe zastosowanie
Nie ustawiaj urządzenia na wilgotnym lub zalanym
podłożu.
Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów, np.
elementów ubrań.
Nie eksploatuj urządzenia w pobliżu takich substancji
jak benzyna, rozpuszczalniki, lakiery lub inne substancje
wytwarzające łatwopalne opary, ani w pomieszczeniach,
w których takie substancje są przechowywane.
Nie eksploatuj urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.
Urządzenie nie może stosowane do ogrzewania
samochodów.
Urządzenie nie może być stosowane w pobliżu basenów
pływackich.
Eksploatuj urządzenie z dala od umywalek, wanien lub
innych zbiorników zawierających wodę.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia pod wodę.
Nie eksploatuj w pomieszczeniach o kubaturze
mniejszej niż 4 m3. Niezastosowanie się do tego
zalecenia grozi przegrzaniem!
Każde zastosowanie urządzenia inne, niż zastosowanie
zgodne z przeznaczeniem to przewidywalne,
nieprawidłowe zastosowanie urządzenia.


Product specificaties

Merk: Mirpol
Categorie: Heater
Model: HH-1002

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Mirpol HH-1002 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Heater Mirpol

Mirpol

Mirpol HH-1001 Handleiding

20 November 2023
Mirpol

Mirpol HH-1011 Handleiding

20 November 2023
Mirpol

Mirpol HH-1002 Handleiding

20 November 2023

Handleiding Heater

Nieuwste handleidingen voor Heater