Fysic FX-5515 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Fysic FX-5515 (2 pagina's) in de categorie Draadloze DECT telefoons. Deze handleiding was nuttig voor 48 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
telefoon-aan toets: om het telefoon-
gesprek te beginnen, nogmaals op
de telefoon-aan toets drukken om
de luidspreker-functie in te schake-
len
telefoon-uit toets: kort indrukken om
het gesprek te beëindigen; ingedrukt
houden om de handset uit te scha-
kelen
R/Flash functietoets
intercomtoets (alleen functioneel bij
meer handsets)
nummerherhaling
toetsenbord
2 OVERZICHT DISPLAY
continu opgelicht indien binnen
bereik van de basis; uit indien buiten
bereik van de basis
Voeding:
1. het adapterplugje onder in de basis, in
aansluiting DC 6V steken
2. de adapter in een 230 Volt stopcontact
steken
3.2 Houder/oplader:
Is uw telefoon geleverd met meerdere hand-
sets, dan worden voor de extra handsets
aparte houders/opladers meegeleverd. Doe
de adapter van deze opladers in een 230
Volt stopcontact.
3.3 Handset:
1. open het batterijcompartiment door de
batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de meegeleverde batterijen zoals
aangegeven in het batterijcompartiment
3. schuif de batterijdeksel terug op de hand-
set en plaats de handset in de basis/opla-
der
4. de handset 15 uur op de basis of houder/
oplader laten staan om de batterijen goed
op te laden
4 TELEFONEREN
4.1 oproep aannemen:
druk op de telefoon-aan toets om een
oproep aan te nemen
nogmaals op de telefoon-aan toets
drukken om de luidsprekerfunctie in te
schakelen
4.2 Oproep beëindigen:
druk op de telefoon-uit toets om een
oproep te beëindigen
U kunt ook de handset terug in de
basis of houder/oplader plaatsen om
de oproep te beëindigen.
4.3 Nummers kiezen:
direct kiezen:
druk op de telefoon-aan toets en voer
via het toetsenbord het telefoonnummer
in, dit nummer wordt direct gekozen
blokkiezen:
voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
druk ruim 2 seconden op toets # om een
kiespauze in te voegen
druk op toets om een foutieve invoer te
wissen
druk op de telefoon-aan toets; het nummer
wordt gekozen
uit telefoonboekgeheugen kiezen:
druk op de telefoonboektoets
en zoek het gewenste geheu-
gen op
druk op de telefoon-aan toets; het num-
mer wordt gekozen
4.4 Luidsprekervolume:
Alleen tijdens het gesprek kunt u het luid-
spreker-volume instellen.
Gebruik de toetsen en om het
volume te verhogen of te verlagen
4.5 R/Flash:
Druk tijdens het gesprek op toets R
om een FLASH puls te geven
De verbreeksduur van de FLASH puls is
instelbaar; zie hiervoor paragraaf 11.2.
4.6 Handset zoekfunctie:
In het geval u de handset kwijt bent, kunt u
deze eenvoudig als volgt terugvinden:
druk onder op de basis kort op toets
Gedurende 30 seconden gaat de bel van de
handset(s) over en licht de tekst ‘PAGING’
in het display op. Na 30 seconden stopt het
signaal of druk op een willkeurige toets om
het signaal voortijdig te beëindigen.
4.7 VoiceMail melding: ( ) (*)
In het geval er een VoiceMail bericht voor u
is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij,
dan wordt dit in het display van de handset
gemeld door het knipperen van een bood-
schapsymbool
Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit
symbool. Ook als u de instellingen reset (zie
paragraaf 11.2), dooft dit symbool.
*: Deze functie is alleen beschikbaar op het
FSK systeem en indien ondersteund door de
telefoonmaatschappij.
4.8 Handset uitschakelen:
Om batterijspanning te sparen of indien u in
het geheel niet gestoord wenst te worden,
kunt u de handset volledig uitschakelen:
uitschakelen:
neem de handset uit de basis of de oplader
en druk gedurende 2 seconden op de tele-
foon-uit toets om de handset volledig uit te
schakelen
inschakelen:
nogmaals gedurende 2 seconden op de tele-
foon-uit toets drukken om de handset weer in
te schakelen
Ook als u de handset terug in de basis of
oplader plaatst, wordt deze ingeschakeld.
4.9 Gespreksduur:
Gedurende het telefoongesprek wordt de
gespreksduur op het display van de handset
weergegeven
10 Seconden nadat u de verbinding heeft
verbroken, verdwijnt de gespreksduur van
het display.
5 NUMMERHERHALING
Elke handset onthoudt de laatste 10 num-
mers die u met die handset heeft gekozen.
Als volgt kunt u deze opnieuw kiezen:
druk op de herhaal-
toets, zoek het gewens-
te laatst gekozen num-
mer en druk op de
telefoon-aan toets; het nummer wordt geko-
zen
kopiëren naar telefoonboekgeheugen / wis-
sen
druk op de herhaaltoets en
zoek het gewenste nummer
druk op toets MENU en selecteer:
BEWAREN om dit nummer te bewaren
BEWERK GEGEV om dit nummer te
wijzigen
WISSEN om dit nummer te wissen
ALLES WISSEN om alle laatst gekozen
nummers te wissen
druk op de OK-toets en volg de instructies op
het display
6 TELEFOONBOEK
6.1 Introductie:
Het telefoonboekgeheugen van de handset
heeft een capaciteit van 50 telefoonnummers
van 24 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt
u een naam van maximaal 14 karakters pro-
grammeren. Het telefoonboekgeheugen is
gekoppeld aan de functie NummerWeergave,
wordt u gebeld door iemand wiens naam met
nummer u in het geheugen heeft geprogram-
meerd dan wordt naast het nummer ook de
naam van deze persoon op het display van
uw handset getoond.
6.2 Inprogrammeren:
1. druk op toets MENU en op toets OK
2. druk op toets OK en voer via het toetsen-
bord de naam in
3. druk op toets OK en voer via het toetsen-
bord het telefoonnummer in
druk gedurende 2 seconden op toets #
om een kiespauze in te voegen
4. druk op toets OK
GEBRUIKSAANWIJZING
TELEFOON
Voor de functies van de telefoonbeantwoorder
zie ‘Gebruiksaanwijzing beantwoorder’.
1 OVERZICHT HANDSETTOETSEN
toets OK / MENU
om het menu te openen en om een
keuze te bevestigen
correctietoets, om de laatste invoer
te wissen
: opent het NummerMelder-
geheugen
: opent het telefoonboek-
geheugen
/ : om door de instellingen en
de geheugens te bladeren
batterij-indicatie:
: batterij is vol
: batterij nog voor 2/3 vol
: batterij nog maar voor 1/3 vol,
opladen wordt geadviseerd
: batterij bijna leeg, de handset
kan elk moment uitschakelen
licht op als u met de toetsen /
meer mogelijkheden of geheugens
op het display laten verschijnen
licht op als het nummer langer is
dan in het display kan worden weer-
gegeven, druk op toets # om de rest
van het nummer te zien
3 INSTALLEREN
3.1 Basis:
Telefoonaansluiting:
1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer
onder in de basis in aansluiting TEL.LINE
steken (het stekkertje aandrukken tot u
een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcon-
tactdoos steken
knippert als u nieuwe oproepen
heeft ontvangen, dit symbool dooft
als het Nummermeldergeheugen
van die handset is uitgelezen
let op dat u bij de FX-5225 beide
handsets apart moet uitlezen
licht op tijdens het uitlezen van het
nummermeldergeheugen
licht op bij het uitlezen van het laat-
ste nummergeheugen
knippert tijdens een inkomende
oproep; licht continu op tijdens een
telefoongesprek
licht op als de luidsprekerfunctie is
ingeschakeld
licht op als de bel van de handset is
uitgeschakeld
licht op als de antwoordfunctie is
ingeschakeld, knippert als er nieuwe
berichten zijn opgenomen
knippert als u een nieuw voicemail-
bericht heeft ontvangen
FX-5515
FX-5525
7 NUMMERWEERGAVE
7.1 Indicatie nieuwe oproep ( ):
indicatie dat u een of meer nieuwe oproepen
heeft ontvangen die u nog niet gezien heeft
7.2 Geheugen inzien:
de laatst ingekomen oproep ver-
schijnt in het display
blader door het geheugen
7.3 Terugbellen:
de laatst ingekomen oproep ver-
schijnt in het display
zoek de gewenste oproep op en
druk op de telefoon-aan toets;
het nummer wordt gekozen
7.4 kopiëren / wissen:
open het NummerWeergave-
geheugen en zoek de gewens-
te oproep
druk op toets MENU en selecteer:
BEWAREN om dit nummer in deze hand-
set te bewaren
9.3 Werking:
Op het ingesteld tijdstip zal het alarm-
signaal gedurende 60 seconden afgaan
of druk op een willekeurig toets om het
signaal voortijdig te stoppen.
Het volume van het alarmsignaal is vast
ingesteld.
Indien u een telefoongesprek voert op
het moment dat de alarmtoon klinkt, dan
klinken in de hoorn drie korte toontjes. Na
dit telefoongesprek klinkt het alarm sig-
naal alsnog.
10 MULTIHANDSET
10.1 Intercom:
1. druk op toets INT
zodra het opgeroepen toestel de
oproep aanneemt kunt u het interne
gesprek voeren
2. druk op de telefoon-uit toets om het ge-
sprek te beëindigen
10.2 Doorverbinden / conferentie:
1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn
op toets INT
doorverbinden:
druk, zodra de oproep aangenomen
wordt, op de telefoon-uit toets om het
gesprek door te verbinden
conferentie:
houd, zodra de oproep aangenomen
wordt, toets INT even ingedrukt om het
3-gesprek te beginnen
10.3 aanmelden (extra) handsets:
basis:
1. houd op de basis toets gedurende 8
seconden ingedrukt
handset:
1. open het menu en selecteer de optie
[ GEAVANC INST ]
2. druk op toets OK en selecteer de optie
[ AANMELDEN ]
3. druk op toets OK en voer via het toet-
senbord de PIN-code in (de fabriekscode
0000 of uw persoonlijke code)
4. druk op toets OK, de handset gaat nu op
zoek naar de basis
Na enkele seconden heeft de handset
de basis gevonden en wordt rechts in
het display het interne handsetnummer
weergegeven
10.4 Afmelden draadloze handsets:
Selecteer hiervoor de optie [ AFMELDEN ] in
menu [ GEAVANC INST ].
11 DE TELEFOON INSTELLEN
11.1 INSTELLEN HANDSET:
1. druk op toets MENU om het menu te
openen
2. selecteer de optie [ PERS INSTEL ] en
druk op toets OK
3. selecteer de gewenste optie en druk op
toets OK
[ HANDSETNAAM ]
U kunt de handset een eigen naam geven.
Als de handset in rust is, kan deze naam op
het display van de handset weergegeven
worden.
[ GELUIDEN ]
Hier kunt u de beltoon en het belvolume in-
stellen en of u een toontje wilt horen telkens
als u een van de toetsen indrukt
[ TAAL ]
De diverse instructies op het display kunnen
in verschillende talen worden weergegeven.
U kunt hier de taal instellen.
In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld
en niet meer weet hoe u moet terugkeren naar
de Nederlandse taal, handel dan als volgt:
1. 3x telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets MENU drukken
3. 1x toets drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 2x toets drukken
6. 1x toets OK drukken
7. selecteer met de toetsen de Ne- /
derlandse taal en druk op toets OK om
deze taal te bevestigen
8. 1x telefoon-uit toets drukken
11.2 INSTELLEN BASIS:
1. druk op toets MENU om het menu te
openen
2. selecteer de optie [ GEAVANC INST ] en
druk op toets OK
3. selecteer de gewenste optie en druk op
toets OK
[ VERANDER PIN ]
Voor het aan- en afmelden van extra hand-
sets en voor sommige instellingen heeft u
een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is deze
PIN-code 0000 maar in deze menu-optie
kunt u deze code in een persoonlijke code
wijzigen.
Zie item [ RESETTEN] als u de PIN-code
kwijt bent.
[ AANMELDEN ]
Deze functie staat uitgebreid beschreven in
hoofdstuk 10.3.
[ AFMELDEN ]
U kunt hier verloren of defecte handsets
afmelden.
[ RESETTEN ]
Indien u het overzicht met betrekking tot de
instellingen kwijt bent, of u bent de PIN-code
kwijt of vergeten, dan kunt u hier de fabrieks-
instellingen terughalen. Let op dat behalve
het terugzetten van de instellingen naar de
fabrieksinstellingen, ook de PIN-code nu
weer 0000 is en dat het NummerWeergave-
geheugen en het laatstenummergeheugen
leeg zijn. Het telefoonboekgeheugen wordt
niet gewist.
[ FLASHDUUR ]
De verbreeksduur van de R/FLASH-puls kunt
u hier instellen op KORT (100mS), MIDDEL
(270mS) of LANG (600mS).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaat-
schappij met betrekking tot de gewenste
verbreeksduur. 100mS is de gestandaardi-
seerde verbreeksduur in de Benelux en deze
tijd is vanaf de fabriek al ingesteld.
12 SPECIFICATIES
Protocol: DECT
GAP, 4 handsets
NummerMelder: DTMF & FSK,
auto selectie
20 geheugens
Kiezen: TOON
FLASH: 100, 270 & 600mS
Telefoonboekgeheugens: 50 contacten
Voeding handset: 2x 1.2V 300mAh
NiMH batterij
formaat AAA
Voeding basis: voedingsadapter
6VDC, 500mA
Voeding oplader: voedingsadapter
6VDC, 150mA
Bereik: 50m in huis
300m buitenshuis
Gebruiksduur (bij volle batterijen):
stand-by: > 100 uur
gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor: ETSI 50
Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslag temperatuur: -20°C tot 60°C
6.3 Geheugen inzien en kiezen:
druk op de telefoonboektoets
en zoek het gewenste geheu-
gen op
druk op de telefoon-aan toets; het num-
mer wordt gekozen
6.4 Corrigeren:
1. druk op toets MENU
2. druk op toets OK en selecteer BEWERK
GEGEV
3. druk op de OK-toets en zoek het gewens-
te contact
4. druk op toets OK en op toets om de
naam te wissen
5. voer via het toetsenbord de nieuwe naam
in en druk op toets OK
6. herhaal dit voor het nummer en druk op
toets OK
6.5 Wissen:
1. druk op toets MENU
2. druk op toets OK en
selecteer WISSEN (al-
leen dit nummer wissen) of ALLES WISSEN
3. druk op de OK-toets en zoek het gewens-
te contact
4. druk 2x op toets OK om dit contact of alle
contacten te wissen
9 ALARM (WEK) FUNCTIE
9.1 Alarmtijd instellen:
1. open het menu en selecteer KLOK &
ALARM
2. druk op de OK-toets en selecteer ALARM
3. druk op de OK-toets en selecteer:
UIT om de alarmfunctie uit te schake-
len
EENMALIG AAN om het alarm eenma-
lig te laten klinken
DAGEL. AAN om het alarm elke dag te
laten klinken
bij EENMALIG AAN en DAGEL. AAN:
druk op de OK-toets en voer de alarm-
tijd in
4. druk op de OK-toets en op de telefoon-uit
toets om terug te keren naar de ruststand
van de handset
9.2 Alarmsignaal instellen:
1. open het menu en selecteer KLOK &
ALARM
2. druk op de OK-toets en selecteer
ALARMMELODIE
3. druk op de OK-toets en selecteer de
gewenste toon
4. druk op de OK-toets en op de telefoon-uit
toets om terug te keren naar de ruststand
van de handset
WISSEN om deze oproep te wissen
ALLES WISSEN om alle ingekomen op-
roepen te wissen
druk op de OK-toets en volg de instructies op
het display
8 TIJD & DATUM
8.1 Tijd en datum instellen:
1. open het menu en selecteer KLOK &
ALARM
2. druk op de OK-toets en selecteer
DATUM/TIJD
3. druk op de OK-toets en geef achtereen-
volgens via het toetsenbord in:
- de laatste 2 cijfers van het jaar
- de maand (gebruik 2 cijfers)
- de datum (gebruik 2 cijfers)
4. druk op de OK-toets en geef achtereen-
volgens via het toetsenbord in:
- de uren (gebruik 2 cijfers)
- de minuten (gebruik 2 cijfers)
5. druk op de OK-toets en op de telefoon-uit
toets om terug te keren naar de ruststand
van de handset
v1.0


Product specificaties

Merk: Fysic
Categorie: Draadloze DECT telefoons
Model: FX-5515

Vragen van gebruikers

Heb een probleem met mijn fysic fx-5515 telefoon. als iemand mij belt kan ik persoon in kwestie duidelijk horen maar wanneer ik een antwoord terug geef aan de beller kan die mij niet horen wat ik zeg.heb van alles geprobeerd maar niets helpt. weet iemand of kan iemand mij helpen om dit probleem op te lossen .b.v.d

  Ria Pep - 6 Juli 2024

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Fysic FX-5515 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Draadloze DECT telefoons Fysic

Fysic

Fysic FX 5200 Handleiding

4 September 2021
Fysic

Fysic FX 5320 Handleiding

4 September 2021
Fysic

Fysic FX-6030 Handleiding

2 September 2021
Fysic

Fysic FX-7020 Handleiding

1 September 2021
Fysic

Fysic FX-8025 Handleiding

1 September 2021
Fysic

Fysic FX 5209 Handleiding

31 Augustus 2021
Fysic

Fysic FX-5555 Handleiding

31 Augustus 2021
Fysic

Fysic FX-5525 Handleiding

31 Augustus 2021
Fysic

Fysic FX-5515 Handleiding

31 Augustus 2021

Handleiding Draadloze DECT telefoons

Nieuwste handleidingen voor Draadloze DECT telefoons

IDECT

IDECT X2i Handleiding

16 Oktober 2023
IDECT

IDECT X3i Handleiding

16 Oktober 2023
ITT

ITT DP 27 Handleiding

10 Oktober 2023
ITT

ITT DP29 Handleiding

10 Oktober 2023
Sweex

Sweex IP004 Handleiding

27 September 2023
Phonak

Phonak Dect II Handleiding

10 September 2023
Auro

Auro DECT 5011 Handleiding

6 September 2023
T-com

T-com Sinus 200 Handleiding

2 September 2023