Vivanco TCVVLIGHTNPD20W Handleiding

Vivanco Niet gecategoriseerd TCVVLIGHTNPD20W

Lees hieronder de 馃摉 handleiding in het Nederlandse voor Vivanco TCVVLIGHTNPD20W (3 pagina's) in de categorie Niet gecategoriseerd. Deze handleiding was nuttig voor 43 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/3
GB ED NL
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2
nd
gen.)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPad (8
th
gen.)
iPad Pro 10.5-inch
iPad Pro 12.9-inch
(2
nd
gen.)
iPad Pro 9.7-inch
iPad Pro 12.9-inch
(1
st
gen.)
iPad Air (3
rd
gen.)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini (5
th
gen.)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad (7
th
gen.)
iPad (6
th
gen.)
iPad (5
th
gen.)
iPod touch
(7
th
gen.)
iPod touch
(6
th
gen.)
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2
nd
gen.)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPad (8
th
gen.)
iPad Pro 10.5-inch
iPad Pro 12.9-inch
(2
nd
gen.)
iPad Pro 9.7-inch
iPad Pro 12.9-inch
(1
st
gen.)
iPad Air (3
rd
gen.)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini (5
th
gen.)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad (7
th
gen.)
iPad (6
th
gen.)
iPad (5
th
gen.)
iPod touch
(7
th
gen.)
iPod touch
(6
th
gen.)
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2
nd
gen.)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPad (8
th
gen.)
iPad Pro 10.5-inch
iPad Pro 12.9-inch
(2
nd
gen.)
iPad Pro 9.7-inch
iPad Pro 12.9-inch
(1
st
gen.)
iPad Air (3
rd
gen.)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini (5
th
gen.)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad (7
th
gen.)
iPad (6
th
gen.)
iPad (5
th
gen.)
iPod touch
(7
th
gen.)
iPod touch
(6
th
gen.)
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2
nd
gen.)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPad (8
th
gen.)
iPad Pro 10.5-inch
iPad Pro 12.9-inch
(2
nd
gen.)
iPad Pro 9.7-inch
iPad Pro 12.9-inch
(1
st
gen.)
iPad Air (3
rd
gen.)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini (5
th
gen.)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad (7
th
gen.)
iPad (6
th
gen.)
iPad (5
th
gen.)
iPod touch
(7
th
gen.)
iPod touch
(6
th
gen.)
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2
nd
gen.)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPad (8
th
gen.)
iPad Pro 10.5-inch
iPad Pro 12.9-inch
(2
nd
gen.)
iPad Pro 9.7-inch
iPad Pro 12.9-inch
(1
st
gen.)
iPad Air (3
rd
gen.)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini (5
th
gen.)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad (7
th
gen.)
iPad (6
th
gen.)
iPad (5
th
gen.)
iPod touch
(7
th
gen.)
iPod touch
(6
th
gen.)
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone SE (2
nd
gen.)
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8 Plus
iPhone 8
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone SE
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5s
iPad (8
th
gen.)
iPad Pro 10.5-inch
iPad Pro 12.9-inch
(2
nd
gen.)
iPad Pro 9.7-inch
iPad Pro 12.9-inch
(1
st
gen.)
iPad Air (3
rd
gen.)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini (5
th
gen.)
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad (7
th
gen.)
iPad (6
th
gen.)
iPad (5
th
gen.)
iPod touch
(7
th
gen.)
iPod touch
(6
th
gen.)
DK N
Charging device for iPhone, iPad, iPod, 20.0W
Before using your device, please read the safety and operating
instructions carefully. Keep this manual safe and pass it on to any
subsequent user.
Proper use
The charger serves the power supply of the following listed devices.
Made for:
The product is exclusively intended for the private use according to these
instructions and must not be used for commercial purposes. Any other use is
not deemed as normal use and may lead to material damages or even to
personal injuries.
Safety instructions
Risk of re
Overheating through malfunction.
DO NOT use device if it seems to be damaged.
Only operate device with 100 鈥 240V~. Provided voltage and maximum
current must correspond to what is indicated on the type plate of the
device.
Only use terminal devices on the power adapter that require a maximum
currentof 3.0A, max. 20.0W.
E.g. Short circuit through penetrating moisture
Only use in dry indoor rooms
Assembly / Operation / Disassembly
1. Plug the power adapter into a suitable wall socket.
2. Ensure that the iPod to be charged, respectively the iPhone to be
charged is compatible with the charging device (see 鈥濵ade for...鈥 list)
3. Connect the USB C plug of the charging cable with the USBA C
jack of
the power adapter.
4. Connect the 8pin lightning plug with the iPod, respectively iPhone to
be charged. The charging process will start.
5. Perform the disassembly in reverse order.
Disposal of the device
This device shall not be disposed with household waste. Please hand
it over to any collection point for electric devices in your community
or district.
Disposal of packing
The packaging must not be disposed in the household garbage. Please
act according to the respective local disposal prescriptions.
Ladeger盲t f眉r iPhone, iPad, iPod, 20.0W
Bevor Sie Ihr Ger盲t benutzen, lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise
und diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die
Gebrauchsanleitung auf und geben Sie sie an Nachbesitzer weiter.
Bestimmungsgem盲脽er Gebrauch
Das Netzteil dient der Stromversorgung nachfolgend aufgelisteter Ger盲te.
Made for:
Es ist ausschlie脽lich zum Einsatz im privaten Bereich entsprechend dieser
Anleitung bestimmt und darf nicht f眉r gewerbliche Zwecke verwendet werden.
Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgem盲脽 und kann zu
Sachsch盲den oder sogar zu Personensch盲den f眉hren.
Sicherheitshinweise
Brandgefahr
脺berhitzung durch Fehlfunktion.
Ger盲t NICHT nutzen, wenn es besch盲digt zu sein scheint
Gert NUR mit 100 鈥 240V~ betreiben. Angebotene Spannung und
maximaler Strom m眉ssen denen am Typenschild des Ger盲tes
angegeben entsprechen.
Nur Endger盲te an dem Ladenetzteil benutzen, die eine maximale
Stromst盲rke von 3.0A, max. 20.0W ben枚tigen.
Z.B. Kurzschluss durch eindringende Feuchtigkeit
Gert nur in trockenen Innenr盲umen nutzen
Montage / Betrieb / Demontage
1. Stecken Sie das Ladenetzteil in eine daf眉r geeignete Wandsteckdose.
2. Vergewissern Sie sich, dass der zu ladende iPod bzw. das zu ladende
iPhone mit dem Ladegert kompatibel ist (siehe 鈥濵ade for鈥︹ Liste)
3. USB C-Stecker des Ladekabels mit der USB C-Buchse des Ladenetz-
teils verbinden.
4. Verbinden Sie den 8pin Lightning Stecker mit dem zu ladenden iPod
bzw. iPhone. Der Ladevorgang beginnt.
5. Demontage in umgekehrter Reihenfolge durchf眉hren.
Entsorgung des Ger盲tes
Dieses Ger盲t darf nicht mit dem Hausm眉ll entsorgt werden. Geben Sie
es bei einer Sammelstelle f眉r Elektrogerte Ihrer Gemeinde oder Ihres
Stadtteils ab.
Entsorgung der Verpackung
Die Verpackung ist einer Wiederverwendung zuzuf眉hren. Sie geh枚rt
nicht in den Hausm眉ll. Handeln Sie entsprechend der lokalen
Entsorgungsvorschriften.
Snelladerset voor iPhone, iPad, iPod, 20.0W
Alvorens uw apparaat te benutten dient u eerst de veiligheidsinstructies
en deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen. Alleen zo kunt
u alle functies veilig en betrouwbaar benutten. Bewaar deze gebruik-
saanwijzing goed en geef hem aan eventuele volgende gebruikers mee.
Reglementair gebruik
De voedingseenheid wordt gebruikt om stroom te leveren voor de volgende toestellen.
Gemaakt voor:
Volgens deze instructie uitsluitend bestemd voor gebruik in de prive-sector en
mag niet gebruikt worden voor commerci毛le doeleinden. Ieder ander gebruik
geldt als niet reglementair en kan leiden tot schade of zelfs persoonlijk letsel.
Veiligheidsinstructies
Risico op brand
Oververhitting door slecht functioneren
Het toestel NIET GEBRUIKEN wanneer het beschadigd lijkt
Het toestel enkel laten werken op 100 鈥 240V.
Het geleverde voltage en maximale spanning moeten overeenstemmen
met wat vermeld is op het typeplaatje vanhet toestel
Gebruik alleen eindapparaten met de stroomadapter die een maximale
spanning van 3.0A, max. 20.0W vereisen.
Bijv. Kortsluiting door indringende vochtigheid
Enkel gebruiken in droge binnenruimten
Montage / Werking / Demontage
1. Sluit de stroomadapter aan op een geschikt stopcontact.
2. Kijk na of de iPod of respectievelijk de iPhone die geladen moet worden
compatibel is met de laadtoestellen (zie 鈥濭emaakt voor...鈥 lijst)
3.
Sluit de USB-
C
-stekker van de laadkabel aan op de USB-
C
-stekker van
de stroomadapter.
4. Sluit de 8pin lightning stekker aan met de iPod, respectievelijk iPhone
die geladen moet worden. Het laadproces zal starten.
5.
Voer de demontage uit in de omgekeerde volgorde.
Afvalverwijdering van het apparaat
Dit apparaat mag niet met het normale huisvuil worden verwijderd.
Geef het a.u.b. af bij een verzamelplaats voor elektrische apparaten in
uw gemeente of uw woonwijk.
Afvalverwijdering van de verpakking
De verpakking mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Gelieve u
te houden aan de respectieve lokale beschikking voorschriften.
62300 / TCVVLIGHTNPD20W
Version-No. 1.0 / GO
Dispositivo de carga para iPhone, iPad,
iPod y 20.0W
Antes de que utilice su aparato, lea primero atentamente las
indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso. Guarde bien el
manual y entr茅guelo a cualquier usuario posterior.
Uso adecuado
El cargador sirve para suministrar energ铆a a los siguientes dispositivos.
Hecho para:
Estpensado para uso exclusivo del sector privado de acuerdo con estas
instrucciones y no debe emplearse para nes comerciales. Cualquier otro
empleo se considera inapropiado y puede provocar da帽os a objetos o incluso
a personas.
Instrucciones de Seguridad
Riesgo de incendio
por mal funcionamiento
NO usar el dispositivo si parece estar da帽ado
S贸lo usar el dispositivo con 100 鈥 240V~. El voltaje proporcionado y la
corriente m谩xima deben coincidir con lo indicado en la placa del
dispositivo.
Usar s贸lo terminales en los adaptadores de energ铆a que requieren una
corriente m谩xima de 3.0A, max. 20.0W.
Por ejemplo, puede producirse corto circuito por humedad que penetra
Usar s贸lo en lugares secos bajo techo
Colocaci贸n / Operaci贸n / Extracci贸n
1. Enchufar el adaptador de energ铆a en un enchufe de pared adecuado.
2. Asegurarse de que el iPod a cargar, correspondientemente con el
iPhone a cargar sea compatible con el dispositivo de carga (consultar
el listado 鈥淗echo para鈥︹)
3.
Conectar el enchufe USB C
del cable de carga en el enchufe USBA C
del
adaptador de energ铆a.
4. Conectar el enchufe lightning de 8 pin con el iPod, correspondiente-
mente con el iPhone a cargar. El proceso de carga comenzar谩.
5. Para su extracci贸n, proceder al rev茅s.
Eliminaci贸n del dispositivo
Este aparato no se debe tirar con los residuos dom茅sticos. Por favor
entr茅guelo a un punto de reciclaje para aparatos
el茅ctricos en su
comunidad o barrio.
Eliminaci贸n del embalaje
El empaque no debe ser descartado en la basura del hogar. Por favor
act煤e seg煤n la normativa local relacionada con prohibiciones de
basuras peligrosas.
Oplader til iPhone, iPad, iPod, 20.0W
F酶r du tager apparatet i brug, skal du l忙se sikkerhedshenvisningerne
og denne brugervejledning grundigt igennem. Pas godt p氓 denne
brugervejledning og giv den videre til evt. nye ejere.
P氓t忙nkt brug
Denne str酶mforsyningsdel bruges til str酶mforsyning af efterf酶lgende opf酶rte apparater.
Made for:
Apparatet er udelukkende t忙nkt til privat brug if酶lge denne vejledning og m氓
ikke bruges i erhvervsm忙ssig 酶jemed. Enhver anden brug g忙lder som ikke
p氓t忙nkt og kan f酶re til tings- og endda personskade.
Sikkerhedsoplysninger
Risiko for brandfare
ved overophedning gennem funktionsfejl.
BRUG IKKE enheden, hvis den ser ud til at v忙re beskadiget.
Anvend kun enhed med 100 V~ eler 240 V~. Den forudsatte sp忙nding
og maksimale str酶m skal svare til, hvad der er angivet p氓 typeskiltet for
enheden.
Brug kun str酶mforsyningen med terminaler/enheder der kr忙ver en
maksimal str酶m p氓 3.0A, max 20.0W.
Eks. Kortslutning gennem gennemtr忙ngende fugt
Benyt kun i t酶rre indend酶rsrum
Montering / Betjening / Demontering
1. S忙t str酶mforsyningen i en egnet stikkontakt.
2. Kontroller, at den iPod eller iPhone, der skal oplades, er kompatibel med
opladningsenheden (se 鈥炩淢ade for鈥︹溾 listen)
3.
Tilslut USB-C
stikkets ladekabel med USB-C
adapter til str酶mforsyningen.
4. Tilslut 8pin lightning-stikket med den iPod eller iPhone, der skal
oplades. Opladningen starter herefter.
5. Udf酶r demontering i omvendt r忙kkef酶lge.
Bortskaffelse af apparatet
Dette apparat m氓 ikke bortskaffes med det almindelige hushold-
ningsaffald. Det skal a铿 everes til din kommunes affaldsplads for
elektroapparater.
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen skal genbruges. Smid den ikke i husholdningsaffaldet og
hold dig til de lokale bortskaffelsesregler.
Hurtiglader for iPhone, iPad, iPod, 20.0W
F酶r du bruker apparatet, m氓 du lese instruksjonene og denne
h氓ndboken n酶ye. Bare da kan du bruke alle funksjonene sikkert og
p氓litelig. Ta vare p氓 denne manualen og gi det til noen. nye eiere.
Tiltenkt bruk
Str酶mforsyningsenheten brukes til 氓 forsyne str酶m til f酶lgende oppf酶rte enheter.
Laget for:
Produktet er utelukkende beregnet for privat bruk i henhold til disse instruksjo-
nene og m氓 ikke brukes til kommersielle form氓l. All annen bruk er ikke beregnet
og kan f酶re til skade p氓 eiendom og til og med personskade.
Sikkerhetsinformasjon
Fare for brann
Overoppheting gjennom funksjonsfeil.
IKKE bruk enheten hvis den ser ut til 氓 v忙re skadet.
Bruk kun enheten med 100 鈥 240V. Forutsatt spenning og
maksimal str酶m m氓 tilsvare det som er angitt p氓 varemerket til enheten.
Bruk kun terminal enheter p氓 str酶madapter som krever en maksimal
str酶m p氓 3.0A, max. 20.0W.
F.eks Kortslutning gjennom penetrerende fuktighet
M氓 kun brukes i t酶rre innend酶rs rom
Montering / Bruk / demontering
1. Plugg str酶madapteren inn i en passende stikkontakt.
2. Forsikre deg om at iPod鈥榚n som lades henholdsvis iPhone鈥榚n er
kompatibel med ladeenheten (se 鈥濵ade for ...鈥-liste)
3. Koble USB C pluggen til ladekabelen med USB Cpluggen fra
str酶madapteren.
4. Koble 8 pin pluggen med iPod, henholdsvis iPhone for 氓 lades.
Ladeprosessen vil starte.
5. Utf酶r demonteringen i omvendt rekkef酶lge.
Kassering av apparaten
Dette apparatet m氓 ikke kastes sammen med vanlig husholdning-
savfall. Det m氓 v忙re levert til din kommunes dump for elektroniske
enheter.
Kassering av emballasjen
Deponering av emballasje Emballasjen m氓 resirkuleres. Ikke kast i
husholdningsavfallet og hold deg til lokale regler f酶lges.


Product specificaties

Merk: Vivanco
Categorie: Niet gecategoriseerd
Model: TCVVLIGHTNPD20W

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Vivanco TCVVLIGHTNPD20W stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Niet gecategoriseerd Vivanco

Handleiding Niet gecategoriseerd

Nieuwste handleidingen voor Niet gecategoriseerd