Hyundai VK 301 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Hyundai VK 301 (32 pagina's) in de categorie Waterkoker. Deze handleiding was nuttig voor 14 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/32
HYU 03/2015
VK 301
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Rychlovarná konvice / Rýchlovarná kanvica / Czajnik elektryczny
Electric kettle / Háztartásizforraló kanna
24/4/2015
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený
zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Tento návod spolu se záručním
listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze, prohlédněte vyobrazení
a návod si uschovejte pro budoucí použití. Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče
a postupte je jakémukoliv dalšímu uživateli spotřebiče.
Zkontrolujte, zda údaj na typovém štítku odpovídá napětí ve Vaší elektrické zásuvce. Vidlici
napájecího přívodu je nutné připojit pouze do zásuvky elektrické instalace, která odpovídá
příslušným normám.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem
a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem
nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte
spotřebič a jeho přívod mimo dosah děmladších 8 let.
Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými
či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče
bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
Konvici používejte pouze s podstavcem určeným pro tento typ.
Konvici a podstavec nikdy neponořujte do vody a jiných tekutin (ani částečně)!
Jestliže je napájecí přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí být nahrazen
výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou,
aby se tak zabránilo vzniku nebezpečné situace.
Nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí přívod nebo
vidlici, pokud nepracuje správně, upadl na zem a poškodil se nebo spadl
do vody. V takových případech zaneste spotřebič do odborného servisu
k prověření jeho bezpečnosti a správné funkce.
Konvice je určena pro ohřev maximálně vody. Přesáhne-li hladina vody 1,7 l
maximální doporučované množství, může dojít k vystřikování vroucí vody.
VÝSTRAHA: Neotvírejte víko, pokud se voda vaří nebo je horká.
Konvice se nesmí používat bez filtračního sítka!
Spotřebič nenechávejte v provozu bez dozoru a kontrolujte ho po celou dobu ohřevu vody!
Je–li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům, rostlinám a hmyzu.
Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokrýma
rukama a taháním za napájecí přívod!
Spotřeb
je určen pouze pro použití v domácnostech a pro podobné účely (v obchodech,
kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech a jiných obytných prostředích,
v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)! Není určen pro komerční použití!
Podstavec je konstruován a určen pouze pro napájení tohoto spotřebiče, proto není přípustné
používat jej pro jiný účel.
Spotřebič nepoužívejte venku. Na spotřebič neodkládejte žádné předměty.
Konvice nesmí být použita k ohřevu jiných kapalin než je voda! Nikdy do konvice
nevkládejte sáčky s čajem, sypané čaje ani žádné jiné příměsi pro výrobu nápojů!
Spotřebič používejte pouze v pracovní poloze na místech, kde nehrozí jeho převrhnutí
a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. ), kamna, sporák, vařič, trouba, gril
hořlavých předmětů (např. ) a vlhkých povrchů (např. ). záclony, závěsy atd. dřezy, umyvadla atd.
Nikdy konvici nepokládejte na plotnu vařiče apod.
Nepokládejte spotřebič v blízkosti předmětů nebo pod předměty, které se mohou poškodit párou,
například stěny, kuchyňské skřínky, příborníky, obrazy, záclony unikající pára by je mohla poškodit.
2/ 26
Nepoužívejte spotřebič v prostředí nasyceném výbušnými nebo hořlavými parami.
Před uvedením do činnosti musí být v konvici voda. Konvici neplňte vodou, pokud je umístěna na
podstavci.
Během provozu konvice se nedotýkejte vnějších povrchů, jsou horké a hrozí nebezpečí popálení.
Nedotýkejte se víka v průběhu vaření a po uvaření vody!
Není přípustné jakýmkoli způsobem upravovat povrch spotřebiče (např. pomocí samolepicí
tapety, fólie, apod.)!
Před zapnutím konvice se ujistěte, že hladina vody je mezi značkami vody.MIN MAX a
Při manipulaci postupujte tak, aby nedošlo k poranění (např. ).vroucí vodou, párou
V případě, že nebudete konvici delší dobu používat, doporučujeme podstavec odpojit od el. sítě
vytažením vidlice napájecího přívodu z elektrické zásuvky.
Spotřebič je vybaven tepelnou bezpečnostní pojistkou, která přeruší přívod proudu v případě
selhání parní pojistky, vyvaření vody nebo uvedení prázdné konvice do činnosti. Pokud k tomu
dojde, spotřebič odpojte od el. sítě a nechte vychladnout. Nenaplňujte konvici studenou vodou
za účelem rychlého ochlazení. Mohlo by to snížit životnost topného tělesa.
Pravidelně kontrolujte stav napájecího přívodu spotřebiče.
Napájecí přívod nikdy nepokládejte na horké plochy, ani jej nenechávejte viset přes okraj stolu
nebo pracovní desky. Zavaděním nebo zataháním za přívod např. dětmi může dojít k převržení
či stažení spotřebiče a následně k vážnému zranění!
Napájecí přívod nesmí být poškozen ostrými nebo horkými předměty, otevřeným plamenem,
nesmí se ponořit do vody ani ohýbat přes ostré hrany.
V případě potřeby použití prodlužovacího přívodu je nutné, aby nebyl poškozen a vyhovoval
platným normám.
Tento spotřebič včetně jeho příslušenství používejte pouze pro účel, pro který je určen tak, jak
je popsáno v tomto návodu. Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel.
Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku, jsou přeloženy
a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
VAROVÁNÍ: Při nesprávném používání přístroje, které není v souladu s návodem k obsluze,
existuje riziko poranění.
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče (např. popálení,
opaření, požár) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše uvedených
bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE
A – konvice
A1 – spínač (vypínač parní pojistky*) A5 – víko0/I
A2 – kontrolní světlo A6 – tlačítko aretace víka
A3 – vodoznak A7 – filtrační sítko
A4 – držadlo
B – odnímatelný podstavec
B1 – středový konektor B2 – napájecí přívod
* Parní pojistka zabezpečuje automatické vypnutí spotřebiče po dosažení varu vody.
III. POKYNY K OBSLUZE
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte konvici s podstavcem. Ze spotřebiče odstraňte
všechny případné adhezní fólie, samolepky nebo papír. Před prvním použitím naplňte konvici čistou
vodou po max. úroveň, zapněte ji a vodu uveďte do varu. Následně vodu vylijte a postup několikrát
zopakujte (alespoň pětkrát).
POUŽITÍ
Z úložného prostoru podstavce odviňte potřebnou délku napájecího přívodu . Podstavec B B2
umístěte na vhodný povrch ve výšce minimálně 85 cm, mimo dosah dětí a nesvéprávných osob
(viz odst. ) a vidlici napájecího přívodu zasuňte do el. zásuvky. I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Uchopte konvici za držadlo . Víko otevřete stisknutím tlačítka aretace víka . A A4 A5 A6
CZ
3/ 26


Product specificaties

Merk: Hyundai
Categorie: Waterkoker
Model: VK 301

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Hyundai VK 301 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Waterkoker Hyundai

Handleiding Waterkoker

Nieuwste handleidingen voor Waterkoker