Electrolux LYB2AF82S Handleiding

Electrolux Vriezer LYB2AF82S
LYB2AF82S

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Electrolux LYB2AF82S (-pagina- pagina's) in de categorie Vriezer. Deze handleiding was nuttig voor 4 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/24
BG Инструкции за инсталиране
Внимание! Преди да пристъпите към
инсталирането, прочетете информацията за
безопасност в Ръководството за потребителя.
Забележка: Изображенията представят
само общ преглед на продукта. Вътрешното
оборудване може да се различава.
CS Pokyny k instalaci
Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
bezpečnostní informace v návodu k použití.
Poznámka: Vyobrazení představuje pouze obecný
přehled spotřebiče. Vnitřní vybavení se může lišit.
DA Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner ve-
drørende sikkerhed, før installationen påbegyndes.
Bemærk: Grakken giver kun et generelt overblik
over produktet. Det indvendige udstyr kan variere.
DE Montageanweisung
Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installa-
tion die Sicherheitshinweise in der Gebrauch-
sanweisung. Hinweis: Die Abbildungen stel-
len nur eine allgemeine Produktübersicht dar.
Die Innenausstattung kann abweichen.
EL Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την
εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες
ασφάλειας στο εγχειρίδιο χρήστη.
Σημείωση: Τα σχέδια αναπαριστούν μόνο τη
γενική επισκόπηση του προϊόντος. Ο εσωτερικός
εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει.
EN Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation,
read the safety information in the User Manual.
Note: The graphics present only general product
overview. The internal equipment might dier.
ES Instrucciones de instalación
¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la
información de seguridad del Manual del usuario.
Nota: los grácos presentan únicamente una de-
scripción general del producto. El equipo interno
puede variar.
ET Paigaldusjuhis
Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutus-
juhendis olevad ohutusjuhised. Märkus: Joonisel
on toodud vaid toote üldine ülevaade. Seadme
sisemus võib olla erinev.
FI Asennusohjeet
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen,
lue käyttöohjeen sisältämät turvallisuusohjeet.
Huomautus: Kuvat esittävät ainoastaan yleisen
tuotteen kuvauksen. Sisällä oleva laitteisto voi
poiketa kuvista.
FR Instructions d’installation
Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité
que contient la Notice d’utilisation avant d’installer
l’appareil. Remarque: les graphiques donnent
uniquement une présentation générale du produit.
L’équipement interne peut varier.
HR Upute za instalaciju
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sig-
urnosne informacije u Uputama za uporabu.
Napomena: Slika predstavlja samo općeniti prikaz
proizvoda. Unutarnja oprema može se razlikovati.
HU Üzembe helyezési útmutató
Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzem-
be helyezéssel, olvassa el a biztonsági in-
formációkat a felhasználói kézikönyvben.
Megjegyzés: Az ábra csupán az általános ter-
mékmegjelenítést szolgálja. A készülék tényleges
kialakítása ettől eltérő lehet.
IT Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all’installazione,
leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel Li-
bretto Istruzioni. Nota: Le immagini orono solo
una panoramica generale del prodotto. La dotazi-
one interna potrebbe essere diversa.
KK Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында
пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік
туралы ақпаратты оқыңыз. Ескерім: Суреттерде
құрылғының жалпы сыртқы көрінісі ғана
бейнеленген. Құрылғы әр түрлі болуы мүмкін.
LT Įrengimo instrukcija
Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite
saugos informaciją naudojimo instrukcijoje.
Pastaba: Paveikslėliai skirti tik bendrajai gaminių
apžvalgai. Vidaus įranga gali skirtis.
LV Uzstādīšanas norādījumi
Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu,
izlasiet lietotāja rokasgrāmatā ietverto drošības
informāciju. Piezīme: šie attēli sniedz tikai
vispārēju izstrādājuma pārskatu. Iekšējās iekārtas
var atšķirties.
MK NL NO PL PT RO RU SK SL
SQ SR SV TR UK AR
MK Упатство за монтажа
Предупредување! Пред да почнете со монта
жата, во Прирачникот прочитајте ги упатствата
за безбедна работа. Напомена: Сликите
го претставуваат само општиот преглед на
производот. Внатрешната опрема може да се
разликува.
NL Installatie-instructies
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in
de gebruikershandleiding voordat u met de instal-
latie begint. Opmerking: De afbeelding geeft al-
leen een algemeen productoverzicht. De interne
apparatuur kan verschillen.
NO Monteringsanvisning
Advarsel! Les sikkerhetsinformasjonene i bruk-
sanvisningen før du begynner installasjonen.
Merk: Grakken presentere kun generell produkto-
versikt. Medfølgende utstyr kan avvike.
PL Wskazówki dotycce instalacji
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem insta-
lacji należy przeczytać informacje dotyczące
bezpieczeństwa podane w Instrukcji obsługi.
Uwaga: Ilustracja przedstawia tylko ogólny wygląd
urządzenia. Wewnętrzne wyposażenie może się
różnić od widocznego na ilustracji.
PT Instruções de instalação
Atenção! Antes de continuar a instalação, leia
as informações de segurança no Manual de Utili-
zador. Nota: As ilustrações apresentam apenas
uma visão geral do produto. O equipamento interno
pode ser diferente.
RO Instrucţiuni de instalare
Atenţie! Înainte de a trece la instalare, citiţi
informaţiile privind siguranţa din Manualul Utilizato-
rului. Observație: Gracele indică doar o prezen-
tare generală a produsului. Echipamentul intern
poate  diferit.
RU Указания по установке
Внимание! Перед тем как приступать к
установке, прочтите информацию по технике
безопасности в руководстве пользователя.
Примечание: Графическое изображение
представляет собой лишь общий обзор изделия.
Состав содержащегося внутри оборудования
может различаться.
SK Pokyny na inštaláciu
Upozornenie! Pred inštaláciou si prečítajte
bezpečnostné pokyny v návode na používanie.
Poznámka: Obrázky predstavujú iba všeobecné
zobrazenie výrobku. Vnútorné vybavenie sa môže
líšiť.
SL Navodila za namestitev
Opozorilo! Pred nadaljevanjem z namestitvijo
preberite varnostna navodila v navodilih za upora-
bo. Opomba: Na sliki je predstavljen samo splošni
pregled izdelka. Notranja oprema se lahko razlikuje.
SQ Udhëzime Instalimi
Paralajmërim! Përpara se të kryeni instalimin,
lexoni të dhënat e sigurisë në Manualin e Për-
dorimit. Shënim: Figurat paraqesin vetëm pamjen
e përgjithshme produktit. Pajisjet e brendshme
mund të ndryshojnë.
SR Упутство за инсталирање
Упозорење! Пре него што приступите
инсталирању уређаја, прочитајте информације
о безбедности у Упутству за употребу.
Напомена: Слика представља само општи
преглед производа. Унутрашња опрема се може
разликовати.
SV Installationsanvisningar
Varning! Läs säkerhetsanvisningarna i bruksan-
visningen innan du fortsätter med installationen.
OBS! Bilderna visar bara en allmän produktöver-
sikt. Den inre utrustningen kan vara annorlunda.
TR Montaj Talimatları
Uyarı! Montaj işlemine başlamadan önce, kul-
lanma kılavuzundaki güvenlik bilgilerini okuyunuz.
Not: Bu görseller ürüne ilişkin sadece genel bakış
sağlamaktadır. İç donanımlar farklılık gösterebilir.
UK Інструкція з установки
Увага! Перед початком встановлення
прочитайте інформацію щодо безпеки у
Посібнику користувача. Примітка: Ілюстрації
представляють лише загальний вигляд продукту.
Внутрішнє оснащення може відрізнятись.
AR
www.youtube.com/electrolux
www.youtube.com/aeg
How to install your Electrolux under counter fridge
2

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Electrolux LYB2AF82S stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Electrolux
Categorie: Vriezer
Model: LYB2AF82S
Apparaatplaatsing: Vrijstaand
Soort bediening: Buttons,Rotary
Kleur van het product: Wit
Deurscharnieren: Links
Ingebouwd display: Nee
Gewicht: 31200 g
Breedte: 560 mm
Diepte: 550 mm
Hoogte: 815 mm
Netbelasting: 120 W
Geluidsniveau: 40 dB
Energie-efficiëntieklasse: F
Jaarlijks energieverbruik: 198 kWu
Gewicht verpakking: 32600 g
Breedte verpakking: 600 mm
Diepte verpakking: 620 mm
Hoogte verpakking: 870 mm
Soort: Staand
Brutocapaciteit vriezer: 105 l
Nettocapaciteit vriezer: 95 l
Vriescapaciteit: - kg/24u
Draairichting deur verwisselbaar: Ja
Geschikt voor paneelaanpassing: Nee
Bewaartijd bij stroomuitval: - uur
Snelvriesfunctie: Ja
Aantal planken vriezer: 3
Aantal sterren: 4*
No Frost system: Nee
Deur open alarm: Ja
LED-indicatoren: Ja
Klimaatklasse: SN-ST
Automatische ontdooiing ( diepvries ): Nee
Geluidsemissieklasse: C
Verstelbare voeten: Ja
Omzetbare vriezer: Nee
Voetenverstelling: 70 mm
Energie-efficiëntieschaal: A tot G