Trotec BN35 Handleiding


Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Trotec BN35 (12 pagina's) in de categorie Niet gecategoriseerd. Deze handleiding was nuttig voor 42 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/12
TRT-BA-BN35-BN35F-TC2018-66-003-NL
BN35 / BN35F
NL
BEDIENINGSHANDLEIDING
DRAADLOZE THERMOSTAAT
MET TIMER
2 NL
draadloze thermostaat met timer BN35 / BN35F
Inhoudsopgave
Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding ...................2
Veiligheid ...............................................................................2
Informatie over het apparaat ................................................4
Transport en opslag ..............................................................6
Bediening...............................................................................6
Onderhoud en reparatie ......................................................10
Defecten en storingen .........................................................10
Recycling .............................................................................11
Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding
Symbolen
Waarschuwing voor elektrische spanning
Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de
gezondheid van personen door elektrische spanning.
Waarschuwing
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een
middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de
dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.
Voorzichtig
Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage
risicograad, dat indien niet vermeden gering lof matig
letsel tot gevolg kan hebben.
Let op
Het signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv.
op materiële schade), maar niet op gevaren.
Info
Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en
veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.
Handleiding opvolgen
Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de
bedieningshandleiding moet worden opgevolgd.
De actuele versie van de bedieningshandleiding en de
EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende
link:
BN35
https://hub.trotec.com/?id=42496
BN35F
https://hub.trotec.com/?id=42497
Veiligheid
Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik
van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding
altijd in de directe omgeving van de opstellocatie resp. bij
het apparaat.
Waarschuwing
Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.
Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en
aanwijzingen kunnen een elektrische schok, brand en/
of zwaar letsel veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen
voor later gebruik.
Het apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en
bovendien door personen met verminderde geestelijke,
sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek
aan ervaring en kennis worden gebruikt, als ze onder
toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het
apparaat zijn geïnstrueerd en de hierdoor ontstane
gevaren hebben begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet
door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
NL 3
draadloze thermostaat met timer BN35 / BN35F
Het apparaat wordt geleverd met een waarschuwingslabel.
Plak het waarschuwingslabel in uw eigen taal over het
aanwezige waarschuwingslabel op de achterzijde van het
apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk Bediening
voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
Gebruik het apparaat niet in ruimten of omgevingen met
explosiegevaar en plaats het daar nooit.
Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte
handen.
Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren
op afstand. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
Bescherm het apparaat tegen permanent direct zonlicht.
Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten
van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers
en etiketten in een leesbare toestand.
Open het apparaat niet.
De opslag- en gebruiksomstandigheden in het hoofdstuk
technische gegevens aanhouden.
Bedoeld gebruik
Gebruik het apparaat uitsluitend als temperatuurgestuurd
tussenstopcontact tussen netaansluiting en eindapparaat,
volgens de technische gegevens.
Voor het bedoeld gebruik van het apparaat uitsluitend door
Trotec goedgekeurde accessoires, resp. door Trotec
goedgekeurde reserveonderdelen gebruiken.
Niet bedoeld gebruik
Het apparaat is niet geschikt voor gebruik met welke
verlengkabels dan ook. Het apparaat mag niet worden gebruikt
in zones met explosiegevaar, bij nattigheid of hoge
luchtvochtigheid.
Persoonlijke kwalificaties
Personen die dit apparaat gebruiken moeten:
de bedieningshandleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid
hebben gelezen en begrepen.
Restgevaren
Waarschuwing voor elektrische spanning
Er bestaat kortsluitgevaar door in de behuizing
binnendringende vloeistoffen!
Dompel het apparaat en de accessoires niet onder in
water. Zorg dat geen water of andere vloeistoffen in de
behuizing komen.
Waarschuwing voor elektrische spanning
Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen
alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf
worden uitgevoerd!
Waarschuwing
Verstikkingsgevaar!
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos
rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk
speelgoed zijn.
Waarschuwing
Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in
kinderhanden.
Waarschuwing
Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het
ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt
gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat
wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!
Voorzichtig
Houd voldoende afstand van warmtebronnen.
Let op
Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen,
extreme luchtvochtigheid of nattigheid, zodat
beschadigingen worden voorkomen.
Let op
Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen
agressieve reinigingsmiddelen, schuur- of
oplosmiddelen.


Product specificaties

Merk: Trotec
Categorie: Niet gecategoriseerd
Model: BN35

Vragen van gebruikers

De bn35 en de bn35r verbinden niet.... wat ik ook doe

  Ate Visser - 12 November 2023

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Trotec BN35 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Niet gecategoriseerd Trotec

Handleiding Niet gecategoriseerd

Nieuwste handleidingen voor Niet gecategoriseerd

Fysic

Fysic FB160 Handleiding

30 November 2023
Fysic

Fysic FPO-11 Handleiding

30 November 2023
Fysic

Fysic FW15 Handleiding

30 November 2023
Fysic

Fysic FHP-170L Handleiding

30 November 2023
Fysic

Fysic ACW-45 Handleiding

30 November 2023
Fysic

Fysic FW8 Handleiding

30 November 2023
Fysic

Fysic FT09 Handleiding

30 November 2023