Samsung RL58GEGTS Handleiding

Samsung KOELKASTEN RL58GEGTS
RL58GEGTS

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Samsung RL58GEGTS (-pagina- pagina's) in de categorie KOELKASTEN. Deze handleiding was nuttig voor 35 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/4
10_ bediening
HET BEDIENINGSPANEEL
CONTROLEREN
Steeds wanneer u de knop indrukt, hoort u
een korte pieptoon.
1Koelkast
7LSRSGHNQRS)ULGJH.RHONDVWRPGHNRHONDVW
op de gewenste temperatuur tussen 1°C en 7°C
te zetten. Standaard ingestelde temperatuur
is 3°C en elke keer dat u op de knop Fridge
(Koelkast) drukt, verandert de temperatuur op de
volgende manier en de temperatuurindicator geeft
de gewenste temperatuur weer.
(TYPE A, B)
(TYPE C)
+RXGGHNQRSVHFRQGHQLQJHGUXNWRPGH
IXQFWLH9DFDWLRQ9DNDQWLHWHDFWLYHUHQ(TYPE A)
2Vriezer
7LSRSGHNQRS)UHH]HU9ULH]HURPGHNRHONDVWRS
GHJHZHQVWHWHPSHUDWXXUWXVVHQr&HQr&
te zetten. Standaard ingestelde temperatuur
LVr&HQHONHNHHUGDWXRSGHNQRS)UHH]HU
9ULH]HUGUXNWYHUDQGHUWGHWHPSHUDWXXURSGH
volgende manier en de temperatuurindicator geeft
de gewenste temperatuur weer.
(TYPE A, B)
(TYPE C)
7HPSHUDWXXULQGLFDWRUYDQNRHONDVWRIYULH]HU
knippert als temperatuur in de koelkast
of vriezer snel stijgt door het opslaan van
warme producten of als de deur vaak wordt
geopend en gesloten.
7HPSHUDWXXULQGLFDWRUYDQNRHONDVWRIYULH]HUVWRSW
met knipperen als de temperatuur in de koelkast
RIYULH]HUEHUHLNWLV$OVGHWHPSHUDWXXULQGLFDWRUQD
een aantal uur niet stopt met knipperen, neem dan
contact op met uw servicecenter.
Druk 3 seconden op deze knop om de functie
3RZHU)UHH]HWHDFWLYHUHQ'H3RZHU)UHH]H
indicator ( )
gaat branden en de koelkast versnelt
de tijd die nodig is om de producten in de vriezer
in te vriezen. Deze functie wordt gedurende 72 uur
JHDFWLYHHUGHQGHYULH]HULQGLFDWRUJHHIW
°C
aan.
'H]HIXQFWLHVFKDNHOWDXWRPDWLVFKXLW$OVKHW
proces van krachtig invriezen is voltooid, schakelt
'H]HIXQFWLHVFKDNHOWDXWRPDWLVFKXLW$OVKHW
3RZHU)UHH]HSURFHVLVYROWRRLGVFKDNHOWGH3RZHU
IUHH]HLQGLFDWRUXLWHQVFKDNHOWGHYULH]HU
WHUXJQDDUGHYRULJHWHPSHUDWXXULQVWHOOLQJ$OVX
deze functie gebruikt, neemt het
energieverbruik toe. Deze functie wordt
gedeactiveerd door de knop Freezer (vriezer) 3
seconden in te drukken.
$OVXJURWHKRHYHHOKHGHQYRHGVHOZLOW
LQYULH]HQPRHWXœ3RZHU)UHH]HŔ.UDFKWLJ
invriezen) 24 van tevoren inschakelen.
3Alarm
1. Deuralarm
Druk op deze knop om de deuralarmfunctie te
activeren. De alarmindicator ( ) gaat branden en de
koelkast geeft een alarmsignaal af als de koelkastdeur
ODQJHUGDQPLQXWHQRSHQVWDDW$OVXGH]HIXQFWLH
wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de alarmknop.
2. Temperatuuralarm
(Voor modellen RL60GQ** en RL58GQ**)
Druk op deze knop om de temperatuurfunctie in te
schakelen. De alarmindicator ( ) gaat branden.
$OVKHWYULHVJHGHHOWHWHZDUPLVRPGDWGHVWURRPLV
XLWJHYDOOHQNQLSSHUWKHWVLJQDDORSKHWVFKHUP
$OVGHYULHVNQRSZRUGWLQJHGUXNWZRUGWGHZDUPVWH
temperatuur die het vriesgedeelte heeft bereikt,
vijf seconden lang knipperend weergegeven.
Bediening van uw koelkast
(TYPE A) (TYPE B) (TYPE C)
2
3
46
5
1
6
,)!!0QVLJ "")5
bediening _11
02 BEDIENING
9HUYROJHQVZRUGWGHKXLGLJHWHPSHUDWXXU
ZHHUJHJHYHQ$OVXGHWHPSHUDWXXUDODUPIXQFWLHZLOW
uitschakelen, drukt u nogmaals op de alarmknop.
Deze waarschuwing kan worden geactiveerd :
ŘDOVKHWDSSDUDDWZRUGWLQJHVFKDNHOG
ŘDOVKHWYULHVJHGHHOWHWHZDUPLVGRRUHHQ
stroomstoring
4
Cool Select Zone (Zone koelselectie)
Quick Cool (Snel koelen) ( )
Ř $OVXYRHGLQJVSURGXFWHQVQHOZLOWNRHOHQVODGH]H
dan op in de Cool Select Zone (Koelselectiezone)
en Select Quick Cool Mode (Snelkoelselectie).
Ř &RRO6HOHFW=RQH.RHOVHOHFWLH]RQHNRHOW
voedingsproducten gedurende 60 minuten.
Ř =RGUD4XLFN&RRO6QHONRHOHQLVYROWRRLGJDDW
de lade Cool Select Zone (Koelselectiezone)
automatisch over op Cool (Koelen).
Zero Zone (Nulzone) ( )
Ř $OVX=HUR=RQH1XO]RQHVHOHFWHHUWZRUGW
de temperatuur van de Cool Select Zone
(Koelselectiezone) ingesteld op 0°C.
Ř $FWLYDWHHUGH]H&KLOOIXQFWLHYRRUGHRSVODJYDQ
zeer bederfelijke waren.
Cool (Koelen) ( )
Ř $OVX&RRO.RHOHQVHOHFWHHUWZRUGWGH
temperatuur van de Cool Select Zone
(Koelselectiezone) ingesteld op 3°C.
5Smart Eco
'H]HLFRRQ ) gaat branden als de koelkast
wordt geactiveerd mert de geoptimaliseerde
energiebesparing.
=RQGHUDDQYXOOHQGHEHGLHQLQJVNQRSSHQEHKRXGW
het automatisch de versheid door veel sensoren
GLHGHELQQHQHQEXLWHQWHPSHUDWXXUGHWHFWHUHQ
en minimaliseert het energieverbruik.
6Vacation (Vakantie)
7LSRSGHNQRS9DFDWLRQ9DNDQWLHRPGHIXQFWLH
9DFDWLRQ9DNDQWLHWHDFWLYHUHQ
De vakantieindicator ( ) gaat branden en de
koelkast wordt nu ingesteld op een temperatuur van
15°C om het energieverbruik te minimaliseren als u
langdurig op vakantie of zakenreis gaat of als u de
koelkast langere tijd niet gebruikt.
$OVGHIXQFWLH9DFDWLRQYDNDQWLHLVJHDFWLYHHUGEOLMIW
de vriezer aan.
'HIXQFWLH9DFDWLRQ9DNDQWLHZRUGWDXWRPDWLVFK
gedeactiveerd als u de koelkasttemperatuur Zorg
ervoor dat voedingsmiddelen uit de koelkast worden
JHKDDOGYRRUGDWXGHIXQFWLH9DFDWLRQ9DNDQWLH
gebruikt.
Ř
(QNHOHIXQFWLHV]RDOV:DWHU7DQN:DWHUUHVHUYRLU
,FH0DNHU,-VPDNHU:LQH5DFN:LMQUHN
)UHVK5RRP9HUVNDPHU6DODG%R[6ODGRRV
Cool Select Zone (Koelselectiezone) kunnen
verschillen en zijn mogelijk niet beschikbaar
afhankelijk van de modellen.
Ř
U kunt meer ruimte krijgen in de koelkast door de
laden (behalve Cool Select Zone Box) te verwijderen.
Om meer ruimte in de vriezer te krijgen kunt u
laden en steunen verwijderen, behalve de laden
1en 2.
Dit is niet van invloed op de thermische en
mechanische eigenschappen.
De opslagcapaciteit van het diepvriescompartiment
is berekend met deze laden verwijderd.
Ř*HHQIUXLWRIJURHQWHQRSVODDQLQGH
verskamer. Fruit en groenten kunnen dan
bevriezen. (optioneel)
Ř9RRUGHEHVWHHFREHVSDULQJYDQGLWSURGXFW
dient u alle legplateaus, laden en bakken op hun
oorspronkelijke plaats te laten zoals aangegeven
in de tekening.
1
2
,)!!0QVLJ ""!)5

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Samsung RL58GEGTS stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Samsung
Categorie: KOELKASTEN
Model: RL58GEGTS