Profoon PDX-8320 Handleiding

Profoon Telefoon PDX-8320

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Profoon PDX-8320 (2 pagina's) in de categorie Telefoon. Deze handleiding was nuttig voor 52 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
2 OVERZICHT HANDSETTOETSEN
toets OK
correctietoets, om de laatste invoer te
wissen
: opent NummerMeldergeheugen
: opent telefoonboekgeheugen
tevens toetsen om door de instellingen en
de geheugens te bladeren
telefoon-aan toets: om telefoongesprek te
beginnen
telefoon-uit toets: kort indrukken om het
gesprek te beëindigen; ingedrukt houden
om de handset uit te schakelen
om het menu te openen
R/Flash functietoets, zie paragraaf 5.6
nummerherhaling
toetsenbord
toetsblokkering
(toets 2 sec ingedrukt houden)
sneltoets bel-uit
(toets 2 sec ingedrukt houden)
uitschakelen microfoon
intercomtoets (alleen bij meer handsets)
-2-
9 TIJD & DATUM
9.1 Introductie:
In rust kunt u het display de actuele tijd laten weer-
geven en bij inkomende oproepen wordt de tijd en
de datum van deze oproep genoteerd. Als volgt stelt
u de tijd en de datum in:
9.2 Tijd en datum instellen:
open het menu en selecteer KLOK
& ALARM
druk op de OK-toets en selecteer
DATUM/TIJD
druk op de OK-toets en geef achter-
eenvolgens via het toetsenbord in:
- de laatste 2 cijfers van het jaar
- de maand (gebruik 2 cijfers)
- de datum (gebruik 2 cijfers)
druk op de OK-toets en geef achter-
eenvolgens via het toetsenbord in:
- de uren (gebruik 2 cijfers)
- de minuten (gebruik 2 cijfers)
druk op de OK-toets en op de
telefoon-uit toets om terug te keren
naar de ruststand van de handset
Bij multihandset: u hoeft de tijd en de datum slechts in één
handset te programmeren. Deze instelling wordt automa-
tisch door de andere handsets overgenomen.
Bij [ FORMAAT INST ] kunt u de maandweergave instellen
op DD/MM or MM/DD en de klokweergave instellen op een
12-uur of een 24-uur klok.
10 ALARM (WEK) FUNCTIE
10.1 Introductie:
U kunt de handset op een vooringestelde tijd een
alarm- of wektoon laten klinken.
10.2 Alarmtijd instellen:
open het menu en selecteer KLOK
& ALARM
druk op de OK-toets en selecteer
ALARM
druk op de OK-toets en selecteer:
UIT om de alarmfunctie uit te
schakelen, EENMALIG AAN om het
alarm eenmalig te laten klinken of
DAGEL. AAN om het alarm elke dag
te laten klinken
bij EENMALIG AAN en DAGEL.
AAN: druk op de OK-toets en voer
de alarmtijd in
druk op de OK-toets en op de
telefoon-uit toets om terug te keren
naar de ruststand van de handset
bij een ingeschakelde alarmfunctie
licht in het display het wekkersym-
bool op
10.3 Alarmsignaal instellen:
open het menu en selecteer KLOK
& ALARM
druk op de OK-toets en selecteer
ALARMMELODIE
druk op de OK-toets en selecteer de
gewenste toon
(u heeft de keuze uit 3 verschillende sig-
nalen, het volume is vast ingesteld)
druk op de OK-toets en op de
telefoon-uit toets om terug te keren
naar de ruststand van de handset
10.4 Werking:
Op het ingesteld tijdstip zal het alarmsignaal
gedurende 60 seconden afgaan of druk op een
willekeurig toets om het signaal voortijdig te
stoppen.
Ook als de toetsblokkering is ingeschakeld
kunt u het alarm uitschakelen.
Het volume van het alarmsignaal is vast
ingesteld.
Indien u een telefoongesprek voert op het
moment dat de alarmtoon klinkt, dan klinken
in de hoorn drie korte toontjes. Na dit telefoon-
gesprek klinkt het alarm signaal alsnog.
5.10 Handset uitschakelen:
Om batterijspanning te sparen of indien u in het
geheel niet gestoord wenst te worden, kunt u de
handset volledig uitschakelen:
uitschakelen:
neem de handset uit de basis of de
oplader en druk gedurende 5 secon-
den op de telefoon-uit toets om de
handset volledig uit te schakelen
inschakelen:
nogmaals gedurende 5 seconden op
de telefoon-uit toets drukken om de
handset weer in te schakelen
Ook als u de handset terug in de basis of oplader plaatst,
wordt deze ingeschakeld.
5.11 Gespreksduur:
gedurende het telefoongesprek
wordt de gespreksduur op het dis-
play van de handset weergegeven
10 Seconden nadat u de verbinding heeft verbroken, ver-
dwijnt de gespreksduur van het display.
5.7 Mute (microfoon uit):
druk tijdens het gesprek op toets
om de microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij
kunnen u echter niet meer horen
nogmaals op toets drukken om de
microfoon weer in te schakelen
5.8 Handset zoekfunctie:
In het geval u de handset kwijt bent, kunt u deze
eenvoudig als volgt terugvinden:
druk op de basis kort op toets
Gedurende 30 seconden gaat de bel van de handset over
en licht de tekst ‘PAGING’ in het display op.
Na 30 seconden stopt het signaal of druk op een willkeu-
rige toets (handset) of nogmaals op toets (basis) om het
signaal voortijdig te beëindigen.
5.9 VoiceMail melding: (*)
In het geval er een VoiceMail bericht
voor u is achtergelaten bij de tele-
foonmaatschappij, dan wordt dit in
het display van de handset ge-
meld door het oplichten van een boodschapsymbool
Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit sym-
bool. Ook als u de instellingen reset (zie paragraaf
12.2), dooft dit symbool.
*: Deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en
indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.
5.4 Luidsprekervolume:
Alleen tijdens het gesprek kunt u het luidspreker-
volume instellen.
gebruik de toetsen en om het
volume te verhogen of te verlagen
5.5 Toetsblokkering:
Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets
indrukt, kunt u het toetsenbord blokkeren:
houd ruim 2 seconden toets
ingedrukt om de toetsblokkering in te
schakelen
in het display verschijnt de tekst
‘TOETS GEBL
nogmaals toets gedurende 2 se-
conden indrukken om de toetsblok-
kering op te heffen
Inkomende oproepen kunnen normaal aangenomen worden,
ook als de toetsblokkering is ingeschakeld.
5.6 R/Flash:
R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel
kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op som-
mige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorver-
binden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld
‘WisselGesprek activeren.
druk tijdens het gesprek op toets
R om een FLASH puls te geven
De verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie
hiervoor paragraaf 12.2.
uit telefoonboekgeheugen kiezen:
druk op de telefoonboektoets
zoek het gewenste geheugen op
druk op de telefoon-aan toets; het
nummer wordt gekozen
Zie paragraaf 7.2 voor het programmeren van de telefoon-
boekgeheugens.
uit NummerMeldergeheugen kiezen:
druk op toets CID, de naam of het
nummer van de laatst ingekomen
oproep verschijnt in het display
zoek de gewenste oproep op
druk op de telefoon-aan toets; het
nummer wordt gekozen
uit laatste nummer geheugen kiezen:
druk op de herhaaltoets
het laatst door u gekozen nummer
verschijnt in het display
zoek het gewenste laatst gekozen
nummer
druk op de telefoon-aan toets; het
nummer wordt gekozen
De 5 laatst gekozen nummers worden door de
handset bewaard.
5 TELEFONEREN
5.1 Oproep aannemen:
druk op de telefoon-aan toets om
een oproep aan te nemen
5.2 Oproep beëindigen:
druk op de telefoon-uit toets om een
oproep te beëindigen
U kunt ook de handset terug in de basis of houder/oplader
plaatsen om de oproep te beëindigen.
5.3 Nummers kiezen:
direct kiezen:
druk op de telefoon-aan toets
voer via het toetsenbord het tele-
foonnummer in, dit nummer wordt
direct gekozen
blokkiezen:
voer via het toetsenbord het tele-
foonnummer in
druk ruim 2 seconden op toets # om
een kiespauze in te voegen
druk op toets BACK om een foutieve
invoer te wissen
druk op de telefoon-aan toets; het
nummer wordt gekozen
4 INSTALLEREN
4.1 Basis:
Telefoonaansluiting:
1. -het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer ach
ter in de basis in aansluiting TEL.LINE steken
(het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontact-
doos steken
Voeding:
1. het adapterplugje achter in de basis, in aanslui-
ting DC 6V steken
2. de adapter in een 230 Volt stopcontact steken
4.2 Houder/oplader:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets,
dan worden voor de extra handsets aparte houders/
opladers meegeleverd. Doe de adapter van deze
opladers in een 230 Volt stopcontact.
4.3 Handset:
1. open het batterijcompartiment door de batterij-
deksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen zoals aangegeven in het
batterijcompartiment
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en
plaats de handset in de basis/oplader
4. de handset 15 uur op de basis of houder/op-
lader laten staan om de batterijen goed op te
laden
3 OVERZICHT DISPLAY
continu opgelicht: batterijen vol
knippert: batterijen raken leeg
continu opgelicht tijdens een telefoongesprek
knippert bij inkomende oproepen
u heeft een VoiceMail bericht ontvangen
(alleen bij het FSK systeem)
u heeft nieuwe oproepen ontvangen (alleen
als u beschilkt over ‘Nummerweergave’
licht op als het telefoonboek geopend is
de alarm functie is ingeschakeld
de bel van de handset is uitgeschakeld
continu opgelicht bij in bereik van de basis
knippert bij het zoeken naar de basis
u kunt met / meer mogelijkheden of
geheugens op het display laten verschijnen
licht op als u met toets OK een instructie kunt
bevestigen
licht op als u met toets BACK een stap terug
kunt gaan in het menu of een ingave kunt
wissen
8 NUMMERWEERGAVE
8.1 Introductie:
Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave,
dan wordt het nummer van de opbellende partij op
het display van uw handset(s) weergegeven. Stuurt
uw telefoonmaatschappij ook namen door of heeft
u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboek-
geheugen van de handset geprogrammeerd, dan
wordt afwisselend de naam en het nummer op het
display weergegeven.
De PDX-8300 serie is geschikt voor zowel het DTMF
systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT
als voor het FSK systeem, aangeboden door de
Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in
Nederland en in België voor zover deze telefonie
aanbieden. Zie paragraaf 8.6 voor meer informatie.
8.2 Indicatie nieuwe oproep:
indicatie dat u een of meer nieuwe
oproepen heeft ontvangen die u nog
niet gezien heeft
8.3 Geheugen inzien:
de laatst ingekomen oproep ver-
schijnt in het display
blader door het geheugen
druk op toets OK om de tijd en de
datum van de oproep te zien
(als een naam weergegeven wordt, dan moet u 2x op OK
drukken voor de tijd en de datum)
8.4 Terugbellen:
de laatst ingekomen oproep ver-
schijnt in het display
zoek de gewenste oproep op
druk op de telefoon-aan toets; het
nummer wordt gekozen
8.5 kopiëren / wissen:
open het NummerWeergavegeheu-
gen en zoek de gewenste oproep
druk op toets MENU en selecteer:
NR OPSLAAN om dit nummer te
bewaren, WISSEN om deze oproep
te wissen of ALLES WISSEN om alle
ingekomen oproepen te wissen
druk op de OK-toets en volg de
instructies op het display
8.6 Extra informatie:
Voor NummerWeergave dient vaak additioneel
een abonnement afgesloten te worden, infor-
meer hiervoor bij uw telecomaanbieder.
Elke PDX-8300 serie handset heeft een geheu-
gencapaciteit voor de laatste 10 ingekomen
nummers.
Weergave van de naam:
- het DTMF systeem stuurt geen namen door;
de naam verschijnt alleen in het display
indien u dit in het telefoonboekgeheugen van
de handset heeft geprogrammeerd
- het FSK systeem kan wel namen doorsturen
(raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- heeft u een naam en nummer in het telefoon-
boekgeheugen opgeslagen, dan heeft deze
naam voorrang op de naam die eventueel
door de telefoonmaatschappij wordt
meegestuurd
Tijd en datum van de oproep:
- bij het FSK systeem wordt de datum en de
tijd van de oproep meegestuurd
- bij het DTMF systeem wordt GEEN tijd / datum
informatie meegezonden maar wordt gebruik
gemaakt van de tijd en datum die u zelf heeft
ingesteld (zie paragraaf 9.2)
Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE]
of [0000000000] weergeeft, dan heeft de
abonnee het doorgeven van de naam en
nummer geblokkeerd.
Ook de namen/nummers van door u
beantwoorde oproepen worden bewaard.
6 NUMMERHERHALING
Elke handset onthoudt de laatste 5 nummers die u
met die handset heeft gekozen. Als volgt kunt u deze
opnieuw kiezen:
druk op de herhaaltoets
het laatst door u gekozen nummer
verschijnt in het display
zoek het gewenste laatst gekozen
nummer
druk op de telefoon-aan toets; het
nummer wordt gekozen
kopiëren naar telefoonboek-
geheugen / wissen
druk op de herhaaltoets
zoek het gewenste nummer
druk op toets MENU en selecteer:
NR OPSLAAN om dit nummer te
bewaren
BEWERK GEGEV om dit nummer te
wijzigen
WISSEN om dit nummer te wissen
ALLES WISSEN om alle laatst geko-
zen nummers te wissen
druk op de OK-toets en volg de
instructies op het display
7 TELEFOONBOEK
7.1 Introductie:
Het telefoonboekgeheugen van de handset heeft
een capaciteit van 50 telefoonnummers van 24
cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam
van maximaal 12 karakters programmeren. Het
telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie
NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand
wiens naam met nummer u in het geheugen heeft
geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook
de naam van deze persoon op het display van uw
handset getoond.
7.2 Inprogrammeren:
druk op toets MENU en op toets OK
druk op toets OK en voer via het
toetsenbord de naam in
gebruik toets BACK om een foutieve
invoer te wissen
druk op toets OK en voer via het
toetsenbord het telefoonnummer in
druk gedurende 2 seconden op toets #
om een kiespauze in te voegen
druk op toets BACK om een foutieve
invoer te wissen
7.3 Geheugen inzien en kiezen:
druk op de telefoonboektoets en
zoek het gewenste geheugen op
druk op de telefoon-aan toets; het
nummer wordt gekozen
7.4 Corrigeren:
druk op toets MENU en op toets OK
selecteer BEWERK GEGEV
druk op de OK-toets en zoek het
gewenste contact
druk op toets OK en op toets BACK
om de naam te wissen
voer via het toetsenbord de nieuwe
naam in en druk op toets OK
druk op toets BACK om het nummer
te wissen
voer via het toetsenbord het nieuwe
nummer in en druk op toets OK
druk op de telefoon-uit toets om terug te
keren naar de ruststand van de handset
7.5 Wissen:
druk op toets MENU en op toets OK
selecteer WISSEN (alleen dit nummer
wissen) of ALLES WISSEN)
druk op de OK-toets en zoek het
gewenste contact
druk op toets MENU en op toets OK
om de instructie te bevestigen
-5--4--3- -9--8--7--6-
-11- -14--13--12- -18--17--16--15--10-
GEBRUIKSAANWIJZING
PDX-8300
PDX-8320
PDX-8330
2 sec
2 sec
2 sec
5 sec
5 sec
Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een
intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een
aankloptoon. Beëindig het interne gesprek, wacht
totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de
oproep.
In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis
heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn met
een van de andere handsets aannemen.
11.3 Doorverbinden / conferentie
druk tijdens het gesprek met de
buitenlijn op toets INT
Druk nogmaals op toets INT om de buitenlijn terug te nemen
in het geval de opgeroepen handset niet reageert.
-20-
13.6 Hoortoestellen:
Dragers van oudere modellen hoortoestellen moeten
bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met
een mogelijke onaangename bromtoon.
13.7 Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT
telefoons gevoelige medische apparatuur storen.
Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in
de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat
wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of
tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de
stand-by mode staat.
13.8 Voeding handset:
Het display van de handset heeft een
ingebouwde batterijindicatie ( ). Is dit
symbool continu opgelicht, dan zijn de
batterijen geladen. Knippert dit symbool, dan
dienen de batterijen opgeladen te worden.
Tijdens het laden knippert het symbool totdat
de batterijen volledig geladen zijn.
Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om
de handset iedere avond in de basis of oplader
terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect
voor de oplaadbare batterijen.
Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld
worden aan vuur of extreme warmte.
Batterijen nooit opensnijden of zagen. De
inhoud is chemisch en giftig.
13.9 Afluisteren:
Het afluisteren van een DECT telefoon is vrijwel
onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik
van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier
ook kostbare apparatuur voor nodig.
13.3 Lichtnetuitval:
Deze telefoon betrekt zijn voeding uit het lichtnet. In
geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon
niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om
een draadgebonden telefoon achter de hand te
houden.
13.4 Plaatsing:
Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose
behandelde oppervlakken plaatsen; de
rubberen voetjes kunnen hierop sporen
achterlaten.
Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid
van andere telefoons of andere elektronische
(medische) apparatuur, TL buizen en andere
gasontladingslampen; de uitgestraalde
radiogolven van deze (en andere) draadloze
telefoon(s) kunnen het functioneren van de
apparatuur verstoren of de uitgestraalde
signalen van de apparaten verstoren het
functioneren van de telefoon.
13.5 Bereik:
Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in
het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is
afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten
bereik van de basis dan gaat het antenne symbool
knipperen en verschijnt de tekst [ ZOEKEN ] in het
display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden
en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de
voedingsadapter van de basis uit het stopcontact
genomen wordt, verliest de handset het contact met
de basis en zal het display [ ZOEKEN ] weergeven
en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige
minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten
is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.
13 TIPS EN WAARSCHUWINGEN
13.1 Algemeen:
Lees de gebruikershandleiding goed door, en
volg alle aanwijzingen op.
Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte
of vochtige ruimte of omgeving.
Zorg voor een goede afvloeiing van
warmte; bedek nooit de telefoon en/of de
voedingsadapter en plaats deze niet direct
naast een warmtebron.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter;
het aansluiten van een ander type adapter kan
schade aan de elektronica toebrengen.
Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer
niet beschadigd raken en voorkom dat deze
draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
De telefoon en de adapter nooit demonteren;
dit dient alleen door gekwalificeerd personeel
te gebeuren.
13.2 Installatie:
Het telefoonsnoer en de voedingsadapter
alleen aan de telefoon aansluiten of
losnemen als de voedingsadapter uit het
stopcontact en de telefoonstekker uit de
telefoonwandcontactdoos is genomen.
Installeer de telefoon niet tijdens een
onweersbui.
Installeer geen telefoonaansluitpunt in een
natte of vochtige omgeving.
Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of
adaptersnoeren aan tenzij deze zijn
losgekoppeld van het telefoonnet of van de
voeding.
[ RESETTEN ]
Indien u het overzicht met betrekking tot de instel-
lingen kwijt bent, of u bent de PIN-code kwijt of
vergeten, dan kunt u hier de fabrieksinstellingen
terughalen.
Let op dat behalve het terugzetten van de instel-
lingen naar de fabrieksinstellingen, ook de PIN-code
nu weer 0000 is en dat het NummerWeergave-
geheugen en het laatstenummergeheugen leeg zijn.
Het telefoonboekgeheugen wordt niet gewist.
[ FLASHDUUR ]
De verbreeksduur van de R/FLASH-puls kunt u hier
instellen op KORT (100mS), MIDDEL (250mS) of
LANG (600mS).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoor-
centrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de
gewenste verbreeksduur. 100mS is de gestandaardiseerde
verbreeksduur in de Benelux en deze tijd is vanaf de fabriek
al ingesteld.
1. 3x telefoon-uit toets drukken
2. 1x toets MENU drukken
3. 1x toets drukken
4. 1x toets OK drukken
5. 2x toets drukken
6. 1x toets OK drukken
7. selecteer met de toetsen en de Nederlandse taal en
druk op toets OK om deze taal te bevestigen
8. 1x telefoon-uit toets drukken
12.2 INSTELLEN BASIS:
druk op toets MENU om het menu
te openen
selecteer de optie [ GEAVANC INST ]
en druk op toets OK
selecteer de gewenste optie en druk
op toets OK
[ VERANDER PIN ]
Voor het aan- en afmelden van extra handsets en
voor sommige instellingen heeft u een PIN-code
nodig. Vanaf de fabriek is deze PIN-code 0000 maar
in deze menu-optie kunt u deze code in een per-
soonlijke code wijzigen.
Zie item [ RESET ] als u de PIN-code kwijt bent.
[ AANMELDEN ]
Deze functie staat uitgebreid beschreven in hoofd-
stuk 11.4.
[ AFMELDEN ]
U kunt hier verloren of defecte handsets afmelden.
12 DE TELEFOON INSTELLEN
De telefoon kunt u volledig naar uw wensen instel-
len. Met de toetsen en selecteert u de verschil-
lende mogelijkheden en met toets OK legt u deze
instelling vast.
12.1 INSTELLEN HANDSET:
druk op toets MENU om het menu
te openen
selecteer de optie [ PERS INSTEL ]
en druk op toets OK
selecteer de gewenste optie en druk
op toets OK
[ HANDSETNAAM ]
U kunt de handset een eigen naam geven. Als de
handset in rust is, kan deze naam op het display van
de handset weergegeven worden.
[ MELODIE ]
Hier kunt u de beltoon en het belvolume instellen en
of u een toontje wilt horen telkens als u een van de
toetsen indrukt
[ TAAL ]
De diverse instructies op het display kunnen in ver-
schillende talen worden weergegeven. U kunt hier
de taal instellen.
In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld en niet meer
weet hoe u moet terugkeren naar de Nederlandse taal,
handel dan als volgt:
11.4 (Opnieuw) aanmelden (extra) handsets:
Nieuw aangeschafte handsets of handsets die door
een storing het contact met de basis kwijt zijn, die-
nen (opnieuw) aangemeld te worden.
basis:
houd op de basis toets gedurende
5 seconden ingedrukt
handset:
druk op toets MENU om het menu
te openen
selecteer de optie [ GEAVANC INST ]
en druk op toets OK
selecteer de optie [ AANMELDEN ]
en druk op toets OK
voer via het toetsenbord de PIN-
code in (de fabriekscode 0000 of
uw persoonlijke code) en druk op
toets OK, de handset gaat nu op
zoek naar de basis
Na enkele seconden heeft de hand-set de basis
gevonden en wordt rechts in het display het interne
handsetnummer weergegeven
11.5 Afmelden draadloze handsets:
Selecteer hiervoor de optie [ AFMELDEN ] in menu
[ GEAVANC INST ].
- De batterijen zijn niet geplaatst; controleer
dit.
De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de batterij-oplaadcontacten van
de basis/oplader en van de handset en
reinig deze desgewenst.
- De batterijen zijn aan vervanging toe; plaats
nieuwe batterijen.
De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd;
verklein de afstand.
- De basis is uitgeschakeld (adapter uit het
stopcontact of achter uit de basis); herstel
dit.
- De handset is niet (meer) aangemeld aan
de basis; meld deze (opnieuw) aan.
(zie paragraaf 11.4)
In het geval de storing met de bovengenoemde
oplossingen nog niet verholpen is:
neem de batterijen uit de handset(s) en neem
de voedingsadapter en de telefoonstekker uit
de respectievelijke contactdozen; sluit alles na
enkele minuten weer aan.
U kunt ook contact opnemen met de Profoon service-
dienst op WWW.PROFOON.COM of met de
leverancier van deze telefoon.
15 SPECIFICATIES
Protocol: DECT / GAP
4 handsets
NummerMelder: DTMF & FSK,
auto selectie
10 geheugens
Kiezen: TOON
FLASH: 100, 250 & 600mS
Telefoonboekgeheugen: 50 contacten
Voeding handset: 2x 1.2V 300mAh
NiMH batterij,
formaat AAA
Voeding basis: voedingsadapter
6VDC, 500mA,
Bereik: 50m in huis
300m buitenshuis
Gebruiksduur stand-by: > 100 uur
(bij volle batterijen): gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor ETSI 12.5 (dit komt
overeen met 0.5
volgens de oude
meetmethode)
Gebruikstemperatuur: 0°C tot 40°C
Opslag temperatuur: -20°C tot 60°C
16 VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden
en voorzieningen zoals omschreven in de Europese
richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is
beschikbaar op de website WWW.PROFOON.COM
17 GARANTIE
Op de PDX-83xx series DECT telefoon heeft u een
garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij
garanderen gedurende die periode de kosteloze
herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en
constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke
beoordeling van de importeur.
HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect,
raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft
deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de
leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling
van deze telefoon op WWW.PROFOON.COM
DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig
gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of
verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet
originele onderdelen of toebehoren, gebruik van
niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij
defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming,
blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde
wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist
transport van het apparaat zonder geschikte
verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is
van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet
onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid,
met name voor eventuele gevolgschade, is
uitgesloten.
13.10 Onderhoud:
Reinig de telefoon uitsluitend met een
vochtige doek; gebruik geen chemische
reinigingsmiddelen.
Vóór het reinigen dienen de adapter en het
telefoonsnoer losgekoppeld te worden.
13.11 Milieu:
De verpakking van deze telefoon kunt u als
oud papier inleveren. Wij adviseren echter
om deze te bewaren zodat bij transport, de
telefoon adequaat verpakt kan worden.
Wordt de telefoon vervangen, lever
deze dan in bij uw leverancier; zij
zorgen voor een milieuvriendelijke
verwerking.
14 MOGELIJKE PROBLEMEN
EN OPLOSSINGEN
14.1 Problemen met uitgaand telefoneren:
De toetsblokkering staat ingeschakeld.
- Schakel deze uit. (zie paragraaf 5.5)
U heeft geen kiestoon.
- Een 2e handset die op de PDX-83xx basis
is aangemeld, voert een gesprek. Wacht
totdat dit gesprek beëindigd is en probeer
opnieuw.
- Controleer de verbinding van de basis met
uw telefoonaansluiting
(sluit bij twijfel een andere telefoon aan op
uw telefoonaansluiting)
14.2 Problemen met inkomende oproepen:
Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- Het belsignaal staat uitgeschakeld; schakel
deze in. (zie paragraaf 12.1)
- Controleer de verbinding van de basis met
uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een
andere telefoon aan op uw telefoon-
aansluiting)
U bent continu in gesprek:
- Controleer of u een 2e telefoon heeft
waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
- Controleer of een 2e handset die op de
telefoon is aangemeld, de lijn heeft belegd.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoon-
aansluiting en controleer op deze wijze of
de storing in uw telefoon of in uw aansluiting
of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
14.3 Problemen tijdens telefoneren:
Beeptonen tijdens intercomgesprek:
- U wordt van buiten af opgebeld tijdens een
intercomgesprek; beëindig het intercom-
gesprek, wacht tot de bel normaal overgaat
en beantwoord de telefoonoproep.
Beeptonen tijdens het telefoongesprek:
- Het batterijpakket raakt leeg; beëindig het
gesprek en plaats de handset op de basis
of oplader om de batterijen op te laden.
Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein
de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere
elektrische apparaten die storend inwerken
op de radiogolven van uw telefoon; probeer
een andere locatie.
14.4 Problemen met NummerWeergave:
U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave
informatie op het display van uw handset.
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze
signalen doorstuurt. (bij sommige telefoon-
maatschappijen dient u zich te abonneren
op deze dienst)
U ontvangt wel de nummers maar niet de
naam op het display van uw telefoon.
- De telefoonmaatschappij stuurt geen
namen door; informeer hiervoor bij uw
telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het telefoonboek-
geheugen van uw handset geprogrammeerd;
programmeer deze. (zie paragraaf 7.2)
- De naam is wel in het telefoonboek-
geheugen geprogrammeerd maar het bijbe-
horende telefoonnummer is ingeprogram-
meerd zonder kengetal; programmeer het
nummer inclusief kengetal.
14.5 Overig:
Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn geheel leeg. Plaats de
handset op de basis of houder/oplader
om de batterijen op te laden en laat de
batterijen minimaal 15 uur onafgebroken
opladen. Let op dat als u de handset in de
basis of houder/oplader plaatst, het tot
enkele minuten kan duren alvorens het
display oplicht.
De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de
handset op de basis of oplader en laad de
batterijen gedurende 15 uren op.
-23--22--21- -27--26--25--24-
-29- -32--31--30- -36--35--34--33--28-
11 MULTIHANDSET
11.1 Introductie:
Op het basisstation van de PDX-8300 serie kunt u
tot 4 handsets aansluiten (aanmelden). Met meerde-
re handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond het
huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorver-
binden of zelfs met z’n drieën telefoneren.
Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan
kunt u extra handsets aanschaffen die u eerst aan
uw telefoon moet aanmelden (zie paragraaf 11.4).
Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets
geleverd, dan kunt u direct van de volgende functies
gebruik maken.
11.2 Intercom:
druk op toets INT
zodra het opgeroepen toestel de
oproep aanneemt kunt u het interne
gesprek voeren
druk op de telefoon-uit toets om het
gesprek te beëindigen
-19-
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets
aan uw telefoon zijn aangemeld,
dan dient u nu het nummer van de
gewenste handset in te voeren (of
druk op toets * om alle handsets op
te roepen)
2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 hand-
sets aan uw telefoon zijn
aangemeld, dan gaat
nu direct de bel van de
andere handset over
ver 1.0
Service Help
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL
NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666
meer dan 2 handsets in gebruik:
in het geval er meer dan 2 handsets
aan uw telefoon zijn aangemeld,
dan moet u nu het nummer van de
gewenste handset invoeren (of druk
op toets * om alle handsets op te
roepen)
2 handsets in gebruik:
in het geval er 2 hand-
sets aan uw telefoon zijn
aangemeld, dan gaat
nu direct de bel van de
andere handset over
5 sec
conferentie:
druk, zodra de oproep
aangenomen wordt,
op toets OK om
het 3-gesprek
te beginnen
doorverbinden:
druk, zodra de oproep
aangenomen wordt,
op de telefoon-uit
toets om het gesprek
door te verbinden


Product specificaties

Merk: Profoon
Categorie: Telefoon
Model: PDX-8320

Vragen van gebruikers

Meeluisteren als ik gebeld wordt.

  Bert de Haas - 3 Juli 2024

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Profoon PDX-8320 stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden
Handleiding Telefoon Profoon

Handleiding Telefoon

Nieuwste handleidingen voor Telefoon