Sony HVL-F20S Handleiding

Sony Accessoires HVL-F20S
HVL-F20S

Lees hieronder de 📖 handleiding in het Nederlandse voor Sony HVL-F20S (-pagina- pagina's) in de categorie Accessoires. Deze handleiding was nuttig voor 20 personen en werd door 2 gebruikers gemiddeld met 4.5 sterren beoordeeld

Pagina 1/2
4-287-030-23 (1)
© 2011 Sony Corporation
1
Printed in China
1
2
3
5
4
1, 2
4
2
2
1
BOUNCE
TELE-positie
TELE-position
Standaardpositie
Standardposition
DIRECT
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
HVL-F20S
Flash
Laat het apparaat volledig aoelen voordat u dit
opbergt. Wikkel het snoer losjes om het apparaat
wanneer u dit opbergt.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere
vloeistoen.
Zo kunt u het risico op elektrische schokken verkleinen.
Haal het apparaat niet uit elkaar, maar laat het nakijken
door een bevoegde onderhoudsmonteur als het apparaat
moet worden onderhouden of gerepareerd. Zo kunt u
het risico op elektrische schokken verkleinen. Als het
apparaat op onjuiste wijze weer in elkaar wordt gezet,
kan dit tot elektrische schokken leiden wanneer het
apparaat weer wordt gebruikt.
Het gebruik van een accessoire dat niet wordt
aanbevolen door de fabrikant, kan brand, elektrische
schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.
Door onjuist gebruik kunnen batterijen heet worden of
exploderen.
Gebruik alleen de batterijen die in deze
gebruiksaanwijzing worden vermeld.
Plaats de batterijen met de polen (+/-) op de juiste
plaats.
Stel batterijen niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
Probeer batterijen niet op te laden (met uitzondering
van oplaadbare batterijen), kort te sluiten of te openen.
Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type en hetzelfde
merk.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES
VOORZICHTIG
Raak tijdens het gebruik de lamp van de itser niet aan. Deze kan heet
worden wanneer er wordt geitst.
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie
en andere Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop
dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op
de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-
richtlijnen van toepassing zijn
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-
ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor
EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelnger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor kwesties met betrekking
tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en
garantiedocumenten gebruiken.
Voor gebruik
Nadere bijzonderheden vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw
videocamera.
Dit apparaat is niet stofbestendig, spatbestendig of
waterbestendig.
Plaats dit apparaat niet op de volgende plaatsen.
Plaats dit apparaat niet op een van de volgende locaties, ongeacht of dit
apparaat in gebruik is of in opslag. Het nalaten hiervan kan tot storingen
leiden.
Plaatsing van dit apparaat waar het wordt blootgesteld aan direct ˎ
zonlicht, zoals op dashboards of in de buurt van een verwarming kan
het apparaat doen vervormen of leiden tot storing.
Plaatsen met overmatige trilling ˎ
Plaatsen met sterke elektromagnetische velden ˎ
Plaatsen met overmatige aanwezigheid van zand ˎ
Op plaatsen zoals aan de kust of overige zanderige gebieden of waar
stofwolken voorkomen moet dit apparaat daartegen beschermd worden.
Nalaten hiervan kan tot storingen leiden.
Reinig het itsoppervlak voor gebruik. De warmte van de itsuitstoot kan
ervoor zorgen dat vuil op het itsoppervlak leidt tot verkleuring of op het
itsoppervlak blij plakken wat resulteert in onvoldoende lichtuitstoot.
Indien het itsoppervlak van het toestel vuil is, veeg het dan af met een
droge zachte doek.
Kenmerken
Deze itser is ontwikkeld om te worden gebruikt met een camera die ˎ
is uitgerust met een Handige Accessoiresaansluiting. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw camera om te zien of deze compatibel is
met de Handige Accessoiresaansluiting.
Deze eenvoudige compacte externe itser werkt op de batterij van uw ˎ
camera en hee daardoor geen itserbatterij nodig.
Met de unieke functie voor het terugkaatsen van de its kunt u de ˎ
richting van het licht door een omschakeling van een schakelaar van
richting veranderen.
Corrigeert de witbalans automatisch met de ˎ
kleurtemperatuurinformatie.
De itser gaat aan en uit door de itsbuis van dit apparaat omhoog of ˎ
omlaag te brengen.
Rode ogenreductie itservermogen. ˎ
TELE-schakelaar met [TELE-positie] waarmee de itser verder ˎ
kan reiken. U kunt op ongeveer 5 meter afstand een opname met
voldoende belichting van een voorwerp maken (ISO100, F4).
Overzicht van de onderdelen
1 Flitsbuis
2 BOUNCE-schakelaar (standaard: [BOUNCE])
3 TELE-schakelaar (standaard: [Standaardpositie])
4 Connector
Opmerkingen
Raak de connector niet aan.
5 Vergrendelschroef
6 Groothoekpaneel
7 Connectorbeschermingskap
Bevestigen en opnemen
1 Nadat u heeft gecontroleerd of de camera uit staat,
bevestigt u dit apparaat aan de Handige
accessoiresaansluiting van de camera.
2 Houd dit toestel stevig vast terwijl u de schroef
vastmaakt om het vast te maken.
Als de schroef niet makkelijk kan worden vastgemaakt, maakt u deze
van de binnenkant vast.
Opmerkingen
Steek dit apparaat volledig in de accessoiresaansluiting van de ˎ
camera en maak de schroef stevig vast. Zorg dat dit apparaat goed is
vastgemaakt.
3 Zet de camera aan.
4 Als u wilt itsen met de itser, dient u de itsbuis van dit
apparaat omhoog te brengen.
Raak de itsbuis niet aan. ˎ
De itser ltst alleen als de itsbuis omhoog is gebracht. ˎ
Breng de itsbuis omlaag als u de itser niet gaat gebruiken. ˎ
5 Stel uw camera in op de gewenste opname- en
itsstand.
Raadpleeg de bedieningsinstructies van uw camera voor informatie
over opname- en itsstanden.
Wanneer u uw camera instelt op sluiterstand ˎ
[S (Sluitertijdvoorkeuze)] of [M (Handmatige belichting)], kunt
u geen belichtingssnelheid selecteren die sneller is dan de sync-
snelheid* van de itser.
* De sync. snelheid van de itser is de maximale sluitertijd die u met
een itser kunt gebruiken.
6 Nadat dit apparaat volledig is opgeladen, drukt u op de
sluiterknop om een opname te maken.
Opmerkingen
Het vermogen van de itser is aomstig van de camera. Wanneer ˎ
de camera de itser oplaadt, knippert op de LCD-monitor
van de camera. U kunt niet op de sluiterknop drukken als dit
pictogram knippert. Aankelijk van de gebruikscondities, kan het
aantal opnamen dat u met uw camera kunt maken, ook worden
verminderd.
Het laden van de itser kan langer dan normaal duren bij lage ˎ
temperaturen.
Als de itser op succesvolle wijze itst in een korte tijdsperiode, kan ˎ
het opladen langer dan normaal duren om te voorkomen dat de
itser te heet wordt.
De itser kan mogelijk niet itsen als de opnamemodus van de ˎ
camera staat ingesteld op [Slim automatisch].
Wanneer u de camera draagt als het apparaat eraan is bevestigd, ˎ
dient u deze niet vast te houden aan het apparaat. Houd altijd de
camera zelf vast.
Van de camera verwijderen
Zet de camera uit en verwijder dit apparaat in omgekeerde
volgorde van bevestigen.
Opmerkingen
Nadat u het apparaat hee verwijderd van de camera, dient u de ˎ
meegeleverde connectorbeschermingskap op de connector van dit
apparaat te plaatsen. (zie aeelding -).
Verwijder altijd an de camera voordat u deze opbergt in een tas, etc. ˎ
BOUNCE-schakelaar
Als u rechtstreeks op een voorwerp itst dat vlak voor een muur staat,
verschijnen er harde schaduwen op de muur (zie aeelding -).
Wanneer u opnames maakt in een ruimte met een laag plafond, kunt u
deze schaduwen verzachten door de BOUNCE-schakelaar op [BOUNCE]
te zetten zodat de itsbuis van dit apparaat naar boven wordt geli en
het plafond belicht. Licht reecteert vanaf het plafond en verlicht het
voorwerp om een zacht beeld te maken (zie aeelding -).
Bij buitenopnamen dient u de BOUNCE-schakelaar in te stellen op
[DIRECT] voordat u het apparaat gebruikt.
BOUNCE: De itsbuis is ingesteld op 75 graden naar boven (indirecte ˎ
its)
DIRECT: De itsbuis is ingesteld op 0 graden (rechtstreekse its) ˎ
Draai de BOUNCE-schakelaar in de gewenste positie (zie
afbeelding -1).
Opmerkingen
Draai stevig aan de BOUNCE-schakelaar totdat het ˎ -teken geheel
gelijk is aan het gewenste positie.
Het plafond of de muur die het itslicht reecteert, dient wit of erg ˎ
ets van kleur te zijn. Als het een kleur hee, kan dat de opname
beïnvloeden. Het reecterende oppervlak mag geen hoog plafond of
glaswerk zijn.
Wanneer [BOUNCE] is ingesteld, wordt het istbereik gereduceerd. ˎ
Als een opname onderbelicht is (de opname ziet er donker uit), ga dan
dichter bij het voorwerp staan, verhoog dan de ISO-gevoeligheid of
open de lensopening meer.
TELE-schakelaar
Als bij een buitenopname het voorwerp te ver weg van de camera is om
door de its vanaf dit apparaat bereikt te kunnen worden (het voorwerp
bevindt zich buiten het itsbereik), zet de TELE-schakelaar van dit
apparaat dan in de [TELE-positie] (zie aeelding ). De its vanaf dit
apparaat hee nu een verder bereik.
Opmerkingen
Zet de TELE-schakelaar op [Standaardpositie] voor regelmatige ˎ
opnames.
De itser verlicht een nauwer bereik in TELE-positie dan in ˎ
Standaardpositie.
Draai de TELE-schakelaar bij het instellen stevig totdat het ˎ -teken in
lijn is met de gewenste positie.
Als de hoek van de lens breder is dan de geselecteerde hoek van de ˎ
itser, kunnen de buitengedeelten van de opname donker worden. Zie
“Zoom itsbereik" voor het itsbereik van elke positie.
De TELE-schakelaar is alleen ingeschakeld wanneer de BOUNCE- ˎ
schakelaar op [DIRECT] is ingesteld.
De status van dit apparaat hangt af van
schakelaarcombinaties
TELE-schakelaar
Groothoekpaneel
afgekoppeld
Groothoekpaneel
bevestigd
BOUNCE-
schakelaar
DIRECT
Standaardpositie
Gelijk aan 16 mm
Gidsnummer: 14
Gebruik voor normale
opnamen.
TELE-positie
Gelijk aan 35 mm
Gidsnummer: 20
Gebruik bij lange
afstandopnamen als de
itser niet voldoende
bereik hee.
Standaardpositie
Gelijk aan 10 mm
Gidsnummer: 7
Gebruik voor normale
opnamen.
TELE-positie
Kan niet correct
gebruiken.
BOUNCE Gidsnummer: 20
Gebruik binnenshuis.
Groothoekpaneel
Bij gebruik van een apart gekochte Ultra Groothoekomzetter (gelijk
aan brandpuntsbereik van 12 mm) bij uw camera, kunt u het licht
van de itser een groter bereik geven door het bevestigen van een
groothoekpaneel aan de itsbuis van dit apparaat. (Dit groothoekpaneel is
niet compatibel met de apart gekochte visoogomzetter VCL-ECF1.)
Het groothoekpaneel bevestigen
1 Zet de TELE-schakelaar op [Standaardpositie].
2 Lijn de rand op de TELE-schakelaar uit met de groeve op
de binnenkant van het groothoekpaneel, en schuif het
groothoekpaneel op aan.
Opmerkingen
Het groothoekpaneel is alleen ingeschakeld wanneer de BOUNCE- ˎ
schakelaar op [DIRECT] is ingesteld. Controleer voor gebruik.
Let erop bij het bevestigen van het groothoekpaneel dat de juiste kant ˎ
boven is.
Berg het groothoekpaneel op in de binnenzak van het draagtasje als u ˎ
hem niet gebruikt.
Wanneer u opnamen maakt met dit toestel in combinatie met een E10- ˎ
18mm F4 OSS (SEL1018) lens, dient u de zonnekap te verwijderen.
Auto WB afstelling met
kleurentemperatuurinformatie
Witbalans wordt automatisch afgesteld op basis van informatie
over de kleurtemperatuur die door dit apparaat wordt verstuurd
wanneer er geitst wordt (bij een camera uitgerust met de Handige
Accessoiresaansluiting).
Deze functie werkt wanneer de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT] ˎ
staat.
Onderhoud
Verwijder dit apparaat van uw camera en veeg het af met een droge
zachte doek. Blaas eventueel aanwezig zand zachtjes van dit apparaat.
Door dit apparaat stevig af te vegen voordat het zand eraf geblazen is,
kunnen krassen op dit apparaat ontstaan. Wrijf eventuele vlekken af
met een doek dat licht bevochtigd is met een mild reinigingsmiddel,
en veeg het apparaat schoon met een droge zachte doek. Gebruik nooit
sterke oplosmiddelen als tinner of benzine, omdat deze middelen de
afwerkingslaag beschadigen.
Als de connector van dit apparaat vuil is, dient u het af te vegen met een
wattenstokje. Raak de connector niet direct met uw handen aan.
Compatibiliteit
Kijk voor informatie over digitale camera’s met verwisselbare lens die
geschikt zijn voor dit apparaat op onze website:
http://www.sony.net/
Opmerkingen bij gebruik
Tijdens de opnames
Flits niet rechtstreeks in iemand’s ogen. Het produceert sterk licht. ˎ
Flits niet meer dan 20 keer achter elkaar. Hierdoor kan dit apparaat ˎ
oververhit raken en slechter gaan functioneren.
Als u 20 keer achter elkaar itst, laat u de itser dan op natuurlijke
wijze minimaal 10 minuten aoelen.
Draag uw camera niet door het aan dit apparaat vast te houden als deze ˎ
bevestigd is. Houd altijd de camera zelf vast.
Als u de itsbuis van dit apparaat omhoog of omlaag brengt, dient u ˎ
erop te letten dat uw vinger niet klem raakt in de scharnier waardoor u
zichzelf verwondt.
Indien u een camera bevestigt met montagestuk A via de montage- ˎ
adapter, worden opnamen met itser met dit apparaat niet aanbevolen
omdat gebieden soms dichtbij donkerder kunnen lijken en het itslicht
kan worden geblokkeerd door de lens.
Flits niet met dit toestel terwijl u de itsbuis bedekt met uw hand of een ˎ
handschoen, etc. Raak de itsbuis enige tijd niet aan na het itsen.
Dit kan leiden tot brand, rook of een defect.
Temperatuur
De bedrijfstemperatuur van dit apparaat ligt tussen de 0 °C en 40 °C. ˎ
Stel dit apparaat niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals direct ˎ
zonlicht aan de binnenkant van een auto, of aan hoge vochtigheid.
Een drastische temperatuurverandering kan condensvorming aan de ˎ
binnenkant van dit apparaat veroorzaken. Wanneer u dit apparaat van
een koude omgeving, zoals een skihelling, naar een warme omgeving
vervoert, plaats het apparaat dan eerst in een plastic zak, verwijder de
lucht uit de zak en sluit deze af. Laat het in de warme omgeving een tijd
acclimatiseren totdat het de kamertemperatuur hee bereikt, en haal
het apparaat dan pas uit de zak.
Dit apparaat is niet waterbestendig. Hou dit apparaat bij gebruik aan ˎ
het strand uit de buurt van zand of water. Resten van water, zand, stof
of zout in dit apparaat kan tot storing leiden.
Technische gegevens
Zoomitsbereik
Standaardpositie
Brandpuntsbereik: Gelijk aan de 16 mm (gelijk aan brandpuntsbereik
van 35 mm: 24 mm)
TELE-positie
Brandpuntsbereik: Gelijk aan de 35 mm (gelijk aan brandpuntsbereik
van 35 mm: 50 mm)
Groothoekpaneel bevestigd
Brandpuntsbereik: Gelijk aan de 10 mm (gelijk aan brandpuntsbereik
van 35 mm: 15 mm)
Flitslengte reeks
Gidsnummer (ISO100·m)
Standaardpositie: 14
TELE-positie: 20
Groothoekpaneel bevestigd: 7
Standaardpositie
Opening
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-5 1-7 1-10 1-14 1-20
4 1-3,5 1-5 1-7 1-10 1-14
5,6 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
8 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
* Wanneer de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT] staat (apparaat: m)
TELE-positie
Opening
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-7 1-10 1-14 1-20 1-28
4 1-5 1-7 1-10 1-14 1-20
5,6 1-3,5 1-5 1-7 1-10 1-14
8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
* Wanneer de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT] staat (apparaat: m)
Groothoekpaneel bevestigd
Opening
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
4 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
5,6 1 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5
* Wanneer de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT] staat (apparaat: m)
Flitserinterval 0,1 -5 seconden
Flitserbeheer Licht meten voor het itsen
Afmetingen (ongeveer) 60 mm × 71 mm × 53 mm (b/h/d)
Gewicht Ongeveer 63 g
Bijgeleverde toebehoren Flitser (1), Breedhoekpaneel (1),
Connectorbeschermingskap (1), Draagtas
(1), Handleiding en documentatie
De waarden van de functies in deze bedieningsinstructies zijn gebaseerd
op testen die zijn uitgevoerd door Sony.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder
kennisgeving.
is een handelsmerk van Sony Corporation.
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna produkten och hur
du använder den. Spara sedan bruksanvisningen – du kan behöva den
som referens i framtiden.
VARNING!
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eersom det kan medföra risk för
brand eller elstötar.
Håll batterier och andra delar, som kan sväljas borta från småbarn. Om
någon råkar svälja ett föremål måste läkare omedelbart kontaktas.
Avbryt omedelbart användningen om...
du tappar produkten eller om den utsätts för en mekanisk stöt som gör ˎ
att höljet öppnas.
produkten avger en egendomlig lukt, värme eller rök. ˎ
Plocka inte isär. Det nns risk att du får en elstöt om du vidrör en
högspänningskrets inne i produkten.
VIKTIGA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När du använder fotoutrustningen måste du följa de
grundläggande säkerhetsföreskrierna, inklusive dessa:
Innan du använder den här utrustningen måste du läsa
och förstå alla instruktioner.
Noga övervakning krävs när utrustning används av
barn eller i närheten av barn. Lämna inte utrustningen
oövervakad när du använder den.
Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med heta
delar och bränner dig.
Om kabeln till utrustningen är skadad eller om
du har råkat tappa eller skada utrustningen, får
du inte använda den innan du har låtit en behörig
servicetekniker undersöka den.
Låt utrustningen svalna ordentligt innan du lägger
undan den.Förvara kabeln genom att linda den löst
kring utrustningen.
Doppa inte utrustningen i vatten eller andra vätskor –
det ökar risken för elstötar.
Plocka inte isär enheten, det ökar risken för elstötar,
överlåt istället service och reparation till en behörig
servicetekniker.Felaktig hopsättning kan orsaka elstötar
när utrustningen sedan används.
Om du monterar ett tillbehör som inte rekommenderats
av tillverkaren kan risken för brand, elstötar eller
personskador öka.
Batterierna kan bli varma eller explodera om de
används på fel sätt.
Använd bara de batterier som anges i den
härbruksanvisningen.
Sätt inte i batterierna med omvänd polaritet (+/-).
Utsätt inte batterierna för eld eller höga temperaturer.
Försök inte att ladda upp (gäller ej uppladdningsbara
batterier), kortsluta eller öppna batterierna.
Blanda inte olika batterityper, batterier från olika
tillverkare eller batterier som är olika gamla.
SPARA DESSA
ANVISNINGAR
VARNING!
Vidrör inte blixtlampan under användning, eersom den kan bli het när
blixten utlöses.
För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska
Unionen och andra Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el-och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller aären
där du köpte varan.
Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-
direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland.
För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de
separata service- respektive garantidokumenten.
Före användning
Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde kameran för närmare
information.
Enheten är inte dammskyddad, stänkskyddad eller vattentät.
Placera inte enheten på någon av följande platser.
Oavsett om denna enhet används eller ligger i fodralet, ska den inte
placeras på någon av följande platser. Det kan leda till funktionsfel.
Om denna enhet läggs på platser utsatta för direkt solljus, som t.ex. ˎ
på instrumentbrädan, eller nära ett värmeelement, kan det orsaka att
enheten deformeras eller får funktionsfel.
Platser med kraiga vibrationer ˎ
Platser med stark elektromagnetism ˎ
Platser med mycket sand ˎ
Skydda enheten från sand och damm, t.ex. på en sandstrand eller på
platser där dammoln bildas. Det kan leda till funktionsfel.
Rengör blixten före användning. Värmen som avges från blixten kan
orsaka att smuts på blixtens yta missfärgas eller fastnar på blixtens yta,
vilket resulterar i att otillräckligt ljus avges. Om blixtens yta är smutsig,
torka av den med en torr mjuk torkduk.
Egenskaper
Denna blixt avsedd för användning med en kamera utrustad en Smart ˎ
tillbehörsterminal. Se kamerans handledning för att kontrollera om
den har en Smart tillbehörsterminal.
Denna enkla, kompakta externa blixt drivs av kamerans batteri och ˎ
behöver därför inte ett blixtbatteri.
Unik studsblixtfunktion som gör det möjligt att ändra belysningens ˎ
riktning med en enkel vridning.
Korrigerar vitbalansen automatiskt med hjälp av ˎ
färgtemperaturinformationen.
Denna blixt slås på och av genom höja upp och sänka ned blixtröret på ˎ
denna enhet.
Kan användas som blixt för reducering av röda ögon. ˎ
TELE-omkopplare med [TELE-position] där blixten kan nå längre. ˎ
Du kan fotografera ett motiv som är cirka 5 m bort med tillräckligt ljus
(ISO100, F4).
Delarnas namn
1 Blixtrör
2 BOUNCE-omkopplare (grundinställning: [BOUNCE])
3 TELE-omkopplare (grundinställning: [Standardposition])
4 Anslutningskontakt
Observera
Vidrör inte anslutningskontakten.
5 Låsskruv
6 Vidvinkeladapter
7 Skyddskåpa för anslutningskontakt
Montering och fotografering
1 Efter att ha kontrollerat att kameran är avstängd,
montera denna enhet på kamerans Smarta
tillbehörsterminal.
2 Håll stadigt i denna enhet medan du drar fast skruven
för att låsa till den.
Om det är svårt att dra fast skruven, dra fast den från framsidan.
Observera
Sätt i denna enhet helt i kamerans tillbehörsterminal, och dra fast ˎ
skruven ordentligt. Kontrollera att denna enhet sitter fast ordentligt.
3 Slå på kameran.
4 När du vill avfyra blixten, höj upp blixtröret på denna
enhet.
Vidrör inte blixtröret. ˎ
Blixten kan bara avfyras när blixtröret är upphöjt. ˎ
Sänk ned blixtröret när du inte avser att använda blixten. ˎ
5 Ställ in kameran på önskat tagningsläge och blixtläge.
Vi hänvisar till kamerans bruksanvisning för detaljer om
tagningslägen och blixtlägen.
När du ställer kameran i läget [S (Shutter Priority)] eller i läget ˎ
[M (Manual Exposure)], går det inte att välja en slutartid som är
snabbare än blixtsynkroniseringstiden*.
* Blixtsynkroniseringstiden är den maximala slutartid som kan
användas med en blixt.
6 När denna enhet är fulladdad, tryck på avtryckaren för
att ta en bild.
Observera
Blixten får ström från kameran. När kameran laddar blixten, ˎ
blinkar på kamerans LCD-monitor. Det går inte att trycka ned
avtryckaren när denna ikon blinkar. Beroende på omständigheterna
vid användning, kan det hända att antalet bilder som kan tas med
kameran också blir mindre.
Laddning av blixten kan ta längre än vanligt vid användning i låga ˎ
temperaturer.
Om blixten avfyras ett ertal gånger under en kort stund, kan ˎ
laddningen ta längre tid än vanligt för att förhindra att den blir för
varm.
Det kan hända att blixten inte avfyras när kamerans tagningsläge är ˎ
ställt på [Intelligent Auto].
När du bär kameran med denna enhet monterad, håll inte i denna ˎ
enhet. Håll alltid i kamerahuset.
Borttagning från kameran
Stäng av kameran och ta bort denna enhet i omvänd
ordning mot montering.
Observera
Eer att ha tagit bort denna enhet från kameran, sätt alltid på den ˎ
medföljande skyddskåpan för anslutningskontakten på denna enhets
anslutningskontakt. (se illustration -).
Ta alltid bort enheten från kameran före förvaring i en väska etc. ˎ
BOUNCE-omkopplare
Om du avfyrar en blixt direkt mot ett motiv strax framför en vägg,
kommer hårda skuggor att synas på väggen (se illustration -).
Vid fotografering i ett rum med lågt i tak, kan du mjuka upp skuggorna
genom att ställa BOUNCE-omkopplaren på [BOUNCE] så att blixtröret
på denna enhet vänds uppåt och ljuset skickas mot taket. Ljuset
reekteras mot taket och lyser upp motivet. Resultatet blir en mjukt
upplyst bild (se illustration -).
Vid fotografering utomhus, ställ BOUNCE-omkopplaren på [DIRECT]
före användning av denna enhet.
BOUNCE: blixtröret är inställt på 75 grader uppåt (studsblixt) ˎ
DIRECT: blixtröret är inställt på 0 grader (direktblixt) ˎ
Rotera BOUNCE-omkopplaren till önskad position (se
illustration -1).
Observera
Rotera BOUNCE-omkopplaren bestämt tills markeringen ˎ  når
önskad position.
Taket eller väggen som reekterar blixtljuset bör vara vit eller ha ˎ
en ljusblek färg. Om ytan är färgad, kan färgen påverka bilden. Den
reekterande ytan ska inte vara ett högt tak eller glas.
När [BOUNCE] är valt, reduceras blixtens räckvidd. Om en bild är ˎ
underexponerad (den tagna bilden ser mörk ut), gå närmare motivet,
öka ISO-känsligheten eller öka bländaröppningen.
TELE-omkopplare
Om motivet vid tagning utomhus är för långt bort från kameran för att
nås av blixten från denna enhet (motivet är utanför blixtens räckvidd),
ställ TELE-omkopplaren på denna enhet på [TELE-position] (se
illustration ). Blixten från denna enhet får då ökad räckvidd.
Observera
Ställ TELE-omkopplaren på [Standardposition] för vanlig ˎ
fotografering.
Blixten belyser ett smalare område i TELE-position än i ˎ
Standardposition.
När TELE-omkopplaren ställs in, vrid den tills markering ˎ  når
önskad position.
Om objektivvinkeln är bredare än den valda blixtvinkeln, kan bildens ˎ
ytterkanter bli mörka. Se ”Zoomblixtens täckning” angående blixtens
täckning för varje position.
TELE-omkopplaren kan endast användas när BOUNCE-omkopplaren ˎ
står på [DIRECT].
Status för denna enhet beroende på kombinationer av
omkopplare
TELE-omkopplare
Vidvinkeladapter
avtagen
Vidvinkeladapter
påsatt
BOUNCE-
omkopplare
DIRECT
Standardposition
Motsvarande 16 mm
Ledtal: 14
Används för vanlig
fotografering.
TELE-position
Motsvarande 35 mm
Ledtal: 20
Används för
fotografering på långa
avstånd när blixten
inte når.
Standardposition
Motsvarande 10 mm
Ledtal: 7
Används för vanlig
fotografering.
TELE-position
Kan inte användas
korrekt.
BOUNCE Ledtal: 20
Används inomhus
Vidvinkeladapter
När en separat inköpt ultravidvinkelkonverter (motsvarande 12 mm
brännvidd) används med kameran, kan du få ljuset från blixten att nå ett
bredare tagningsområde genom att sätta på vidvinkeladaptern på denna
enhets blixtrör. (Denna vidvinkeladapter är inte kompatibel med den
separat inköpta sheyekonvertern VCL-ECF1.)
Montering av vidvinkeladaptern
1 Ställ TELE-omkopplaren på [Standardposition].
2 Passa in den upphöjda räan på TELE-omkopplaren
mot spåret på insidan av vidvinkeladaptern, och skjut
på vidvinkeladaptern.
Observera
Vidvinkeladaptern är bara eektiv när BOUNCE-omkopplaren står på ˎ
[DIRECT]. Kontrollera före användning.
När vidvinkeladaptern sätts på, se till att den är rättvänd. ˎ
Förvara vidvinkeladaptern i innerckan i bärväskan när den inte ˎ
används.
När du fotograferar med denna enhet i kombination med ett E10- ˎ
18mm F4 OSS (SEL1018) objektiv, ta bort motljusskyddet.
Automatisk vitbalansjustering med
färgtemperaturinfo
Vitbalansen justeras automatiskt baserat på färgtemperaturinformationen
som skickas av denna enhet när blixten avfyras (med en kamera utrustad
med en Smart tillbehörsterminal).
Denna funktion fungerar när BOUNCE-omkopplaren står på ˎ
[DIRECT].
Underhåll
Ta av denna enhet från kameran och torka av den med en torr mjuk
torkduk. Blås försiktigt bort sand från enheten. Om du torkar hårt med
torkduken innan du blåst bort sanden, kan det bli repor på ytan på
denna enhet. Torka bort äckar med en torkduk som fuktats lätt med
en mild rengöringsmedelslösning, och torka sedan rent med en torr
mjuk torkduk. Använd aldrig starka lösningsmedel som thinner eller
rengöringsbensin, eersom det kan skada ytbehandlingen.
Om anslutningskontakten på denna enhet är smutsig, torka av den med
en bomullspinne. Rör inte anslutningskontakten direkt med handen.
Kompatibilitet
För information om digitalkameror med utbytbart objektiv kompatibla
med denna enhet, besök vår webbplats:
http://www.sony.net/
Att tänka på vid användning
Vid fotografering
Avfyra inte blixten direkt framför ögonen på någon. Den avger ett ˎ
starkt ljus.
Avfyra inte blixten mer än 20 gånger i rad. Den kan leda till ˎ
överhettning och slitage av denna enhet.
Om blixten avfyras upp till 20 gånger i rad, bör man låta den få svalna i
minst 10 minuter.
Bär inte kameran genom att hålla i denna enhet när den är påsatt. Håll ˎ
alltid i själva kameran.
När du höjer upp eller sänker ned blixtröret på denna enhet, var ˎ
försiktig så att du inte fastnar med ngrarna i gångjärnet.
Om du monterar ett objektiv med A-fattning på kameran med en ˎ
objektivadapter, rekommenderas inte blixtfotografering med denna
enhet eersom närliggande områden ibland kan bli mörka och
blixtljuset kan blockeras av objektivet.
Avfyra inte blixten samtidigt som du täcker över blixtröret med ˎ
handen eller handsken etc. Vidrör inte blixtröret på en stund eer att
blixten avfyrats.
Det kan orsaka brännskada, rökutveckling eller funktionsfel.
Temperatur
Arbetstemperaturen för denna enhet är mellan 0 °C och 40 °C. ˎ
Utsätt inte denna enhet för extremt höga temperaturer (t.ex. i direkt ˎ
solljus i ett fordon) eller hög lufuktighet.
En kraig temperaturförändring kan orsaka kondens inuti denna ˎ
enhet. När denna enhet tas in i rumsvärmen eer att ha varit ute i
kylan, ska man först lägga den i en plastpåse, pressa ur luen ur påsen
och tillsluta den. När den tagits in i rumsvärmen, ska den ligga en
stund tills den når rumstemperatur. Däreer kan den tas ut ur påsen.
Denna enhet är inte vattentät. När denna enhet används på stranden, ˎ
se till att hålla den borta från vatten och sand. Vatten, sand, damm eller
salt som nns kvar i denna enhet kan orsaka funktionsfel.
Specikationer
Zoomblixtens täckning
Standardposition
Brännvidd: Motsvarande 16 mm (motsvarande brännvidd i 35 mm-
format: 24 mm)
TELE-position
Brännvidd: Motsvarande 35 mm (motsvarande brännvidd i 35 mm-
format: 50 mm)
Vidvinkeladapter påsatt
Brännvidd: Motsvarande 10 mm (motsvarande brännvidd i 35 mm-
format: 15 mm)
Blixtens räckvidd
Ledtal (ISO100·m)
Standardposition: 14
TELE-position: 20
Vidvinkeladapter påsatt: 7
Standardposition
Bländare
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-5 1-7 1-10 1-14 1-20
4 1-3,5 1-5 1-7 1-10 1-14
5,6 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
8 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
* När BOUNCE-omkopplaren står på [DIRECT] (enhet: m)
TELE-position
Bländare
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-7 1-10 1-14 1-20 1-28
4 1-5 1-7 1-10 1-14 1-20
5,6 1-3,5 1-5 1-7 1-10 1-14
8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
* När BOUNCE-omkopplaren står på [DIRECT] (enhet: m)
Vidvinkeladapter påsatt
Bländare
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
4 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
5,6 1 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5
* När BOUNCE-omkopplaren står på [DIRECT] (enhet: m)
Blixtintervall 0,1–5 sekunder
Blixtkontroll Ljusmätning med förblixt
Storlek (ca.) 60 mm × 71 mm × 53 mm (b/h/d)
Vikt Ca. 63 g
Inkluderade artiklar Blixt (1), Vidvinkeladapter (1), Skyddskåpa för
anslutningskontakt (1), Bärpåse (1), Uppsättning
tryckt dokumentation
Uppmätta värden för funktioner i denna bruksanvisning grundar sig på
tester utförda av Sony.
Utförande och specikationer kan ändras utan föregående meddelande.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
67
Voordat u het product gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing
aandachtig doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u
deze later als referentiemateriaal nodig hebt.
WAARSCHUWING
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het
apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Houd batterijen en andere voorwerpen die ingeslikt kunnen worden uit
de buurt van jonge kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een
voorwerp per ongeluk wordt ingeslikt.
Staak direct het gebruik indien...
het product is gevallen of blootgesteld aan een schok waarbij het ˎ
inwendige zichtbaar is geworden.
het product een vreemde geur, hitte of rook afgee. ˎ
Demonteer het apparaat niet. U kunt een elektrische schok krijgen
wanneer u in het product een circuit met een hoog voltage aanraakt.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Wanneer u de fotoapparatuur gebruikt,
moet u altijd rekening houden met algemene
veiligheidsvoorschrien, waaronder de volgende:
U moet alle instructies doorlezen en begrijpen voordat u
de apparatuur gebruikt.
U moet goed opletten als een apparaat door of in de
buurt van kinderen wordt gebruikt. Laat het apparaat
niet onbeheerd achter terwijl dit wordt gebruikt.
Wees voorzichtig omdat het aanraken van hete
onderdelen van het apparaat tot brandwonden kan
leiden.
U moet een apparaat met een beschadigd snoer
of een apparaat dat is gevallen of beschadigd, niet
gebruiken. Laat het eerst nakijken door een bevoegde
onderhoudsmonteur.
 
1
2
3
5
4
Posizione TELE
Posição TELE
Posizione standard
Posição normal
1, 2
4
2
2
1
1
BOUNCE
DIRECT
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e
conservarlo per eventuali riferimenti futuri.
AVVERTENZA
Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre
l’apparecchio alla pioggia o all’umidità.
Tenere le pile o altri oggetti che potrebbero venire ingeriti lontano dalla
portata dei bambini. Se un oggetto viene ingerito accidentalmente,
consultare immediatamente un medico.
Interrompere immediatamente l’uso se...
se il prodotto cade o subisce un urto che causa l’esposizione delle parti ˎ
interne.
se il prodotto emette odore, calore o fumo anomali. ˎ
Non smontare il prodotto. Se un circuito ad alta tensione al relativo
interno viene toccato, potrebbero vericarsi scosse elettriche.
ISTRUZIONI
IMPORTANTI PER LA
SICUREZZA
Durante l’uso dell’apparecchio fotograco, si
raccomanda di seguire sempre le precauzioni per la
sicurezza di base, incluse quelle riportate di seguito.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente
tutte le istruzioni.
Se l’apparecchio viene utilizzato da bambini o in
presenza di bambini, si raccomanda di esercitare uno
stretto controllo. Non lasciare l’apparecchio incustodito
durante l’uso.
Fare attenzione a non toccare le parti surriscaldate onde
evitare ustioni.
Non utilizzare l’apparecchio con un cavo danneggiato
o se
l’apparecchio stesso è caduto o danneggiato, no a
quando non sia stato esaminato da personale tecnico
qualicato.
Prima di riporre l’apparecchio, lasciarlo rareddare
completamente. Avvolgere il cavo attorno
all’apparecchio evitando di stringere prima di riporlo.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere
il presente apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare
l’apparecchio. Nel caso in cui l’apparecchio necessiti di
assistenza tecnica o riparazioni, rivolgersi a personale
tecnico qualicato. Se viene riassemblato in modo
errato, l’apparecchio potrebbe causare scosse elettriche
al successivo uso.
L’uso di accessori non approvati dal produttore
potrebbe causare il rischio di incendi, scosse elettriche o
ferite alle persone.
Se utilizzate in modo improprio, le pile potrebbero
surriscaldarsi o esplodere.
Utilizzare solo i tipi di pila specicati in questo manuale
delle istruzioni.
Assicurarsi di non installare le pile con la polarità (+/-)
invertita.
Non esporre le pile al fuoco o a temperature elevate.
Non tentare di ricaricare (ad eccezione delle pile
ricaricabili), cortocircuitare o smontare le pile.
Non utilizzare contemporaneamente pile usate e nuove
né tipi o marche di pila diversi.
CONSERVARE LE
PRESENTI ISTRUZIONI
ATTENZIONE
Durante l’uso, assicurarsi di non toccare il lampeggiatore a scarica poiché
potrebbe surriscaldarsi all’attivazione del ash.
Per i clienti in Europa
Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico
a ne vita (applicabile in tutti i paesi dell’Unione
Europea e in altri paesi europei con sistema di
raccolta dierenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che
il prodotto non deve essere considerato come un normale
riuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un
punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi
elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal
suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali
aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni
più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ucio comunale, il servizio locale
di smaltimento riuti oppure il negozio dove l’avete
acquistato.
Avviso per i clienti residenti nei paesi che
applicano le direttive UE
Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-
ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la
conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony
Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Per qualsiasi q uestione relativa all’assistenza o alla garanzia, consultare
gli indirizzi forniti a parte nei relativi documenti.
Prima dell’uso
Per informazioni particolareggiate si prega di consultare le istruzioni per
l’uso fornite con la fotocamera.
Questa unità non è resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua e
non è impermeabile.
Non si deve usare né conservare l’unità nelle condizioni qui oltre
riportate.
Che la si usi o no, l’unità non deve essere esposta alle seguenti situazioni
potenzialmente dannose. In caso contrario potrebbe cessare di funzionare
regolarmente:
In luoghi esposti alla luce solare diretta, ad esempio sul cruscotto di un ˎ
veicolo, oppure nelle immediate vicinanze di sorgenti di calore, come
un termosifone, ove potrebbe deformarsi o guastarsi.
In presenza di forti vibrazioni. ˎ
In presenza di forti campi elettromagnetici. ˎ
Vicino alla sabbia. ˎ
Il ash deve essere protetto dalla sabbia e dalla polvere, in particolare
nelle zone marine o in altre zone sabbiose, oppure ove si potrebbero
formare accumuli di polvere. Queste condizioni potrebbero infatti
divenire causa di malfunzionamenti.
Pulire la supercie del ash prima dell’uso. Il calore emesso dal ash
potrebbe far assumere colorazioni insolite allo sporco depositato sulla
supercie del ash o farlo aderire ad essa, con una conseguente emissione
di luce insuciente. Se la supercie del ash è sporca, pulirla con un
panno morbido e asciutto.
Caratteristiche
Questa unità ash è progettata per l’uso con una fotocamera dotata di ˎ
Terminale intelligente per accessori. Fare riferimento alle istruzioni
per l’uso della fotocamera per vericare se la fotocamera è dotata di
Terminale intelligente per accessori.
Questo ash esterno, semplice e compatto, è alimentato dalla batteria ˎ
della fotocamera, pertanto non richiede una batteria per ash.
Capacità d’illuminazione a rimbalzo cambiando la direzione della luce ˎ
alla semplice rotazione di un selettore.
Bilanciamento automatico del bianco attraverso l’informazione di ˎ
temperatura del colore.
Il ash si accende e si spegne sollevando o abbassando il tubo del ash ˎ
dell’unità.
Riduzione dell’eetto “occhi rossi”. ˎ
Selettore TELE con [posizione TELE] per aumentare la portata ˎ
illuminante. In tal modo in condizione di luce suciente (ISO100, F4)
è possibile riprendere un soggetto posto a 5 metri di distanza.
Identicazione delle parti
1 Tubo del ash
2 Selettore BOUNCE (impostazione predenita: [BOUNCE])
3 Selettore TELE (impostazione predenita: [posizione
standard])
4 Connettore
Nota
Non toccare il connettore.
5 Vite di serraggio
6 Pannello grandangolare
7 Cappuccio di protezione del connettore
Applicazione e ripresa
1 Dopo aver vericato che la fotocamera è spenta,
applicare l’unità al Terminale intelligente per accessori
della fotocamera.
2 Tenere saldamente l’unità mentre si stringe la vite per
ssarla.
Se questa operazione risulta dicoltosa, serrare la vite dal lato
anteriore.
Nota
Inserire l’unità a fondo nel terminale per accessori della fotocamera ˎ
e serrare saldamente la vite. Accertarsi che l’unità sia ssata
saldamente.
3 Accendere la fotocamera.
4 Quando si desidera attivare il ash sollevare il tubo del
ash dell’unità.
Non toccare il tubo del ash. ˎ
Il ash può essere attivato solo se il tubo del ash è sollevato. ˎ
Abbassare il tubo del ash quando non si intende utilizzare il ash. ˎ
5 Impostare la fotocamera nella modalità di ripresa e nella
modalità di ash desiderate.
Far riferimento alle istruzioni per l’uso della fotocamera per dettagli
sulle modalità di ripresa e di ash.
Quando si imposta la fotocamera nella modalità [S (Priorità tempi)] ˎ
o nella modalità [M (Esposiz. manuale)] non è possibile selezionare
una velocità di scatto superiore a quella di sincronizzazione del
ash*.
* La velocità di sincronizzazione del ash è la velocità di scatto
massima con esso utilizzabile.
6 Quando l’unità è completamente carica, premere il
pulsante di scatto per scattare una foto.
Nota
L’alimentazione del ash è fornita dalla fotocamera. Quando la ˎ
fotocamera sta caricando il ash, l’icona lampeggia sul monitor
LCD della fotocamera. Non è possibile premere il pulsante di scatto
quando questa icona lampeggia. In base alle condizioni di utilizzo,
anche il numero di scatti che si possono eseguire con la fotocamera
potrebbe risultare ridotto.
Nel caso di utilizzo a basse temperature il ash potrebbe impiegare ˎ
più tempo a ricaricarsi.
Se il ash scatta in successione in un breve periodo di tempo, ˎ
la carica potrebbe richiedere più tempo del solito per evitare il
surriscaldamento dell’unità.
Il ash potrebbe non attivarsi quando la modalità di scatto della ˎ
fotocamera è impostata su [Auto. Intelligente].
Quando si trasporta la fotocamera con l’unità applicata, non tenerla ˎ
facendo presa sull’unità. La si deve sempre aerrare direttamente
per il corpo principale.
Rimozione dell’unità dalla fotocamera
Spegnere la fotocamera e rimuovere l’unità eseguendo al
contrario la proceduta di applicazione.
Nota
Dopo aver rimosso l’unità dalla fotocamera, inserire sempre il ˎ
cappuccio di protezione del connettore in dotazione sul connettore
dell’unità (come mostra la gura -).
Rimuovere sempre dalla fotocamera prima di riporre nella custodia, ˎ
ecc.
Selettore BOUNCE
Quando si usa il ash su un soggetto posto direttamente davanti a una
parete, su di essa appare un’ombra molto netta (come mostra la gura
-).
Negli ambienti chiusi e con sotto basso si può riuscire ad ammorbidire
quest’ombra facendo scorrere il selettore BOUNCE nella posizione
[BOUNCE] in modo da orientare il tubo del ash, e quindi la luce, verso
l’alto. La luce si riette quindi sul sotto illuminando di rimbalzo il
soggetto che apparirà così più morbido (come mostra la gura -).
Quando si scatta all’esterno, impostare il selettore BOUNCE su
[DIRECT] prima di utilizzare l’unità.
BOUNCE: il tubo del ash è orientato a 75° verso l’alto (ash a ˎ
rimbalzo)
DIRECT: il tubo del ash è orientato a 0° (ash diretto) ˎ
Ruotare il selettore BOUNCE nella posizione desiderata
(come mostra la gura -1).
Nota
Ruotare il selettore BOUNCE con precisione no a quando il segno ˎ 
è allineato con il segno della posizione desiderata.
Il sotto o la parete contro cui far riettere la luce del ash deve essere ˎ
bianco o di un colore pallido. Le superci colorate possono infatti
inuenzare la resa cromatica dell’immagine. La supercie riettente
inoltre non deve essere troppo alta né di vetro.
Quando si seleziona [BOUNCE] la portata del ash si riduce. Se ˎ
l’immagine è sottoesposta (appare scura) ci si deve avvicinare al
soggetto oppure aumentare la sensibilità ISO o aprire maggiormente il
diaframma.
Selettore TELE
Se nelle fotograe all’esterno il soggetto è troppo distante dalla
fotocamera, e quindi non può essere raggiunto dalla luce del ash
(soggetto fuori portata), si può provare a regolare il selettore TELE nella
[posizione TELE] (come mostra la gura ). In tal modo la luce del ash
può raggiungere una distanza maggiore.
Nota
Nelle normali riprese si suggerisce di regolare il selettore TELE nella ˎ
[posizione standard].
Il ash illumina un’area più stretta nella posizione TELE rispetto alla ˎ
posizione standard.
Quando si ruota il selettore TELE ci si deve accertare che il riferimento ˎ si allinei eettivamente con la posizione desiderata.
Se l’angolo dell’obbiettivo è maggiore di quello d’illuminazione del ˎ
ash le zone periferiche dell’immagine potrebbero apparire scure. Per
informazioni sulla portata del ash in ciascuna delle due posizioni si
prega di vedere la sezione “Portata del ash con lo zoom”.
Il selettore TELE opera soltanto quando il selettore BOUNCE è ˎ
impostato su [DIRECT].
Stato dell’unità in base alle combinazioni del selettore
Selettore TELE
Pannello
grandangolare rimosso
Pannello grandangolare
applicato
Selettore
BOUNCE
DIRECT
Posizione standard
Equivalente a 16 mm
Numero guida: 14
Utilizzare per riprese
normali.
Posizione TELE
Equivalente a 35 mm
Numero guida: 20
Utilizzare per scattare
a lunghe distanze
quando la portata del
ash è insuciente.
Posizione standard
Equivalente a 10 mm
Numero guida: 7
Utilizzare per riprese
normali.
Posizione TELE
Impossibile utilizzarlo
correttamente.
BOUNCE Numero guida: 20
Utilizzare in ambienti interni.
Pannello grandangolare
Quando si utilizza un Convertitore ultragrandangolare acquistato
separatamente (equivalente a una focale da 12 mm) con la fotocamera,
è possibile fare in modo che la luce del ash raggiunga una portata di
ripresa più ampia applicando il pannello grandangolare al tubo del ash
dell'unità. (Questo pannello grandangolare non è compatibile con il
convertitore sheye VCL-ECF1 acquistato separatamente.)
Applicazione del pannello grandangolare
1 Portare il selettore TELE sulla [posizione standard].
2 Allineare il rilievo sul selettore TELE con la scanalatura
all’interno del pannello grandangolare e applicare il
pannello grandangolare.
Nota
Il pannello grandangolare opera soltanto quando il selettore BOUNCE ˎ
è impostato su [DIRECT]. Controllare prima dell’uso.
Quando si applica il pannello grandangolare, accertarsi che sia nella ˎ
giusta direzione.
Riporre il pannello grandangolare nella tasca interna della custodia di ˎ
trasporto quando non è in uso.
Quando si scattano foto utilizzando questa unità in combinazione con ˎ
un obiettivo E10-18mm F4 OSS (SEL1018), rimuovere il paraluce per
obiettivo.
Bilanciamento automatico del
bianco con le informazioni di
temperatura del colore
La fotocamera esegue automaticamente il bilanciamento del bianco
in base all’informazione di temperatura del colore inviata da questa
unità quando si scatta la foto (con una fotocamera dotata di Terminale
intelligente per accessori).
Questa funzione è operativa se il selettore BOUNCE è su [DIRECT]. ˎ
Manutenzione
Rimuovere il ash dalla fotocamera e stronarlo con un panno morbido
e asciutto. Con un soatore rimuovere delicatamente qualsiasi traccia
di sabbia. Se lo si strona prima ancora di aver rimosso qualsiasi traccia
di sabbia se ne potrebbe graare la supercie. Per rimuovere la macchie
è suciente stronarlo con un panno leggermente inumidito con un
detergente blando e, quindi, con uno morbido e asciutto. Non si devono
usare né solventi né diluenti o benzina, i quali ne danneggerebbero la
nitura superciale.
Se il connettore dell’unità si sporca, pulirlo con un bastoncino cotonato.
Non toccare direttamente il connettore con le mani.
Compatibilità
Per informazioni sulla compatibilità con le fotocamere digitali con
obiettivo intercambiabile si prega di visitare il sito:
http://www.sony.net/
Note sull’uso
Quando si scattano foto
Non usare il ash direttamente negli occhi delle persone. La luce ˎ
emessa è infatti molto intensa.
Non usare il ash 20 volte o più in successione. In caso contrare l'unità ˎ
può surriscaldarsi e deteriorarsi.
Qualora sia necessario usarlo no a 20 volte in successione si
raccomanda di lasciarlo poi rareddare in modo naturale per almeno
10 minuti.
Non trasportare la fotocamera aerrandola per il ash mentre vi ˎ
è montato. La si deve sempre aerrare direttamente per il corpo
principale.
Quando si solleva o si abbassa il tubo del ash dell’unità, fare ˎ
attenzione a non intrappolarsi le dita nella cerniera e ferirsi.
Se si applica un obiettivo con montaggio A alla fotocamera utilizzando ˎ
un adattatore per montaggio obiettivo, si sconsiglia di scattare con
il ash utilizzando questa unità, in quanto a volte le zone più vicine
potrebbero apparire scure e la luce del ash potrebbe essere bloccata
dall’obiettivo.
Non far scattare il ash coprendo il tubo del ash con la mano o un ˎ
guanto, ecc. Non toccare il tubo del ash per qualche istante dopo che
è stato usato.
Si potrebbero riportare scottature, o provocare emissione di fumo o
malfunzionamento.
Temperatura
La temperatura d’uso del ash è compresa tra 0 °C e 40 °C. ˎ
Non si deve conservare il ash né all’alta temperatura (ad esempio ˎ
lasciandolo esposto alla luce solare diretta in un veicolo) né all’alta
umidità.
Le variazioni repentine di temperatura potrebbero determinare la ˎ
formazione di condensa nel ash. In caso di passaggio da un luogo
freddo a uno più caldo, ad esempio durante una discesa con gli sci, si
raccomanda innanzi tutto d’inserire il ash in un sacchetto di plastica
rimuovendovi quindi l’aria e sigillandolo. Una volta giunto nel luogo
più caldo lo si deve quindi lasciare per un certo tempo alla nuova
temperatura ambiente, e solo dopo lo si può estrarre dal sacchetto.
Questo dispositivo non è impermeabile. Se lo si usa sulla spiaggia non ˎ
lo si deve avvicinare all’acqua né alla sabbia. Tracce di acqua, sabbia,
polvere o sale che rimanessero sulle sue superci potrebbero causarne
il malfunzionamento.
Caratteristiche tecniche
Portata del ash con lo zoom
Posizione standard
Focale: equivalente a 16 mm (equivalente a una focale del formato 35
mm: 24 mm)
Posizione TELE
Focale: equivalente a 35 mm (equivalente a una focale del formato 35
mm: 50 mm)
Pannello grandangolare applicato
Focale: equivalente a 10 mm (equivalente a una focale del formato 35
mm: 15 mm)
Portata del ash
Numero guida (ISO100·m)
Posizione standard: 14
Posizione TELE: 20
Pannello grandangolare applicato: 7
Posizione standard
Apertura
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-5 1-7 1-10 1-14 1-20
4 1-3,5 1-5 1-7 1-10 1-14
5,6 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
8 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
* Con selettore BOUNCE impostato su [DIRECT] (unità: m)
Posizione TELE
Apertura
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-7 1-10 1-14 1-20 1-28
4 1-5 1-7 1-10 1-14 1-20
5,6 1-3,5 1-5 1-7 1-10 1-14
8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
* Con selettore BOUNCE impostato su [DIRECT] (unità: m)
Pannello grandangolare applicato
Apertura
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
4 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
5,6 1 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5
* Con selettore BOUNCE impostato su [DIRECT] (unità: m)
Intervallo tra i lampi 0,1 -5 secondi
Controllo del ash Misura pre-ash dell’esposizione
Dimensioni (circa) 60 mm × 71 mm × 53 mm (l/a/p)
Peso circa 63 g
Accessori inclusi Flash (1), Pannello grandangolare (1), Cappuccio
di protezione del connettore (1), Custodia di
trasporto (1), Corredo di documentazione
stampata
I valori delle funzioni indicati in queste istruzioni per l’uso sono il
risultato delle prove condotte da Sony.
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modiche senza
preavviso.
è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
Antes de utilizar o produto, leia este manual até ao m e guarde-o para
consultas futuras.
AVISO
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a
unidade à chuva ou à humidade.
Não deixe as pilhas ou objectos que possam ser engolidos ao alcance das
crianças.
Em caso de ingestão, contacte imediatamente um médico.
Deixe imediatamente de utilizar se o...
ash cair ou for submetido a um choque que deixe a descoberto os ˎ
componentes internos.
ash deitar um cheiro estranho, fumo ou aquecer demais. ˎ
Não desmonte. Pode receber uma descarga eléctrica se tocar num dos
circuitos de alta tensão do interior do aparelho.
INSTRUÇÕES
DE SEGURANÇA
IMPORTANTES
Quando utilizar equipamento fotográco deve cumprir
as precauções de segurança básicas, incluindo as
seguintes:
Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar
o equipamento.
Se o equipamento for utilizado por crianças ou perto
delas, tem de as vigiar atentamente. Não deixe o
equipamento sozinho enquanto estiver a utilizá-lo.
Tome cuidado pois pode queimar-se se tocar nas peças
quentes.
Não utilize o equipamento com um cabo danicado
ou se o tiver deixado cair sem ter sido previamente
examinado por um técnico qualicado.
Antes de guardar o aparelho deixe-o arrefecer. Guarde o
aparelho com o cabo enrolado à sua volta sem o esticar.
Para reduzir o risco de choque eléctrico não ponha o
aparelho dentro de água ou outro líquido.
Para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte
o aparelho: se precisar de ser reparado leve-o a um
técnico qualicado ou aos serviços de assistência
técnica. Se o aparelho for incorrectamente montado
pode provocar um choque eléctrico quando voltar a
utilizá-lo.
A utilização de um acessório não recomendado pelo
fabricante pode provocar um incêndio, choque eléctrico
ou ferimentos.
As pilhas podem aquecer ou explodir se forem utilizadas
incorrectamente.
Utilize apenas as pilhas especicadas neste manual de
instruções.
Não instale as pilhas com a polaridade (+/-) invertida.
Não queime nem exponha as pilhas a temperaturas
muito altas.
Não tente recarregá-las (excepto se forem pilhas
recarregáveis), pô-las em curto-circuito ou desmontá-
las.
Não misture pilhas de tipos, marcas ou antiguidades
diferentes.
GUARDE ESTE
MANUAL DE
INSTRUÇÕES
ATENÇÃO
Não toque no tubo do ash durante a utilização pois pode estar quente
quando o ash dispara.
Para os clientes na Europa
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos no nal da sua vida útil (Aplicável na
União Europeia e em países Europeus com sistemas
de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano
indiferenciado.
Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado
a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Assegurando-se que este produto é correctamente
depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas
para o ambiente bem como para a saúde, que de outra
forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais. Para obter informação
mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor
contacte o município onde reside, os serviços de recolha de
resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Nota para os clientes nos países que apliquem as
Directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-
ku Tokyo, 108-0075 Japan. O Representante Autorizado para EMC e
segurança de produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelnger Strasse
61, 70327, Stuttgart, Germany. Para questões acerca de serviço e acerca da
garantia, consulte as moradas fornecidas em separado, nos documentos
de serviço e garantia.
Antes de utilizar
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a sua
câmara.
Esta unidade não é à prova de poeira, salpicos ou água.
Não coloque esta unidade nos seguintes locais.
Independentemente de esta unidade estar a ser utilizada ou armazenada,
não a coloque nos seguintes locais. Se o zer, pode dar origem a uma
avaria.
Se colocar esta unidade em locais sujeitos à luz directa do sol, por ˎ
exemplo, nos tabliers dos carros ou próximo de um aparelho de
aquecimento, pode causar uma deformação ou avaria na unidade.
Locais com vibração excessiva. ˎ
Locais com forte electromagnetismo. ˎ
Locais com areia excessiva. ˎ
Em locais como à beira-mar e outras áreas arenosas ou onde ocorram
nuvens de pó, proteja esta unidade contra areia e pó. Se não o zer, pode
dar origem a uma avaria.
Limpe a superfície do ash antes de o utilizar. O calor gerado pela
emissão do ash pode fazer com que a sujidade na superfície do ash se
torne descolorada ou se entranhe na superfície do ash, resultando numa
emissão de luz insuciente. Se a superfície do ash estiver suja, limpe-a
com um pano macio seco.
Características
Esta unidade de ash está concebida para ser utilizada com uma ˎ
câmara equipada com um Terminal Inteligente para Acessórios.
Consulte o manual de instruções da sua câmara para vericar se tem
um Terminal Inteligente para Acessórios.
Este ash externo simples e compacto é alimentado pela bateria da sua ˎ
câmara, pelo que não precisa de uma bateria de ash.
A característica única do ash reectido permite-lhe alterar a direcção ˎ
da luz com um simples toque no interruptor.
Corrige automaticamente o equilíbrio de brancos utilizando a ˎ
informação sobre a temperatura de cor.
O ash liga-se e desliga-se levantando e baixando o elemento emissor ˎ
do ash desta unidade.
Capacidade de redução dos olhos vermelhos do ash. ˎ
Interruptor TELE com [posição TELE] através da qual o ash pode ˎ
chegar mais longe. Pode tirar uma fotograa de um motivo a cerca de 5
m com iluminação suciente (ISO100, F4).
Identicação das peças
1 Elemento emissor do ash
2 Interruptor BOUNCE (predenição: [BOUNCE])
3 Interruptor TELE (predenição: [posição normal])
4 Conector
Notas
Não toque no conector.
5 Manípulo de xação
6 Painel difusor
7 Tampa de protecção do conector
Fixar e disparar
1 Depois de ter vericado se a câmara está desligada, xe
esta unidade no Terminal Inteligente para Acessórios da
câmara.
2 Segure bem nesta unidade enquanto aperta o parafuso
para xá-la.
Se não for fácil apertar o parafuso, aperte-o do lado da frente.
Notas
Encaixe esta unidade totalmente no terminal de acessórios da ˎ
câmara e aperte bem o parafuso. Certique-se de que esta unidade
está devidamente xa.
3 Ligue a câmara.
4 Quando quiser disparar o ash, levante o elemento
emissor do ash desta unidade.
Não toque no elemento emissor do ash. ˎ
O ash só pode disparar quando o elemento emissor do ash estiver ˎ
levantado.
Baixe o elemento emissor do ash quando não pretender utilizar o ˎ
ash.
5 Dena a câmara com o modo de disparo e o modo de
ash pretendidos.
Consulte o manual de instruções da câmara para obter detalhes sobre
os modos de disparo e de ash.
Quando denir a câmara com o modo [S (Prioridade obturador)] ˎ
ou [M (Exposição manual)], não pode seleccionar uma velocidade
do obturador mais rápida do que a velocidade de sincronização do
ash*.
* A velocidade de sincronização do ash corresponde à máxima
velocidade do obturador que é possível utilizar com um ash.
6 Quando esta unidade estiver totalmente carregada,
prima o botão do obturador para disparar uma imagem.
Notas
A corrente para o ash é fornecida pela câmara. Quando a câmara ˎ
estiver a carregar o ash, pisca no monitor LCD da câmara. Não
pode pressionar o botão do obturador quando este ícone estiver
a piscar. Dependendo das condições de utilização, o número de
disparos que pode fazer com a sua câmara também poderá ser
reduzido.
O carregamento do ash pode demorar mais tempo do que o ˎ
habitual quando o utilizar a temperaturas baixas.
Se o ash for disparado sucessivamente num curto período de ˎ
tempo, o carregamento pode demorar mais tempo do que o habitual
para evitar que que demasiado quente.
O ash poderá não disparar quando o modo de disparo da câmara ˎ
estiver denido como [Auto inteligente].
Quando transportar a câmara com esta unidade xa, não a ˎ
transporte segurando nesta unidade. Segure sempre no corpo da
câmara.
Para retirar a unidade da câmara
Desligue a câmara e retire esta unidade pela sequência
inversa à sequência de xação.
Notas
Depois de ter retirado esta unidade da câmara, encaixe sempre a tampa ˎ
de protecção do conector fornecida no conector desta unidade (veja a
Ilustração -).
Retire sempre a unidade da câmara antes de a guardar num estojo, etc. ˎ
Interruptor BOUNCE
Se disparar um ash directamente sobre um motivo junto a uma parede,
aparecem sombras acentuadas na parede (veja a Ilustração -).
Quando disparar numa sala com um tecto baixo, pode suavizar estas
sombras colocando o interruptor BOUNCE na posição [BOUNCE], de
modo a que o elemento emissor do ash desta unidade que inclinado
para cima e emita luz para o tecto. A luz reecte-se no tecto e ilumina
o motivo para produzir uma imagem suavemente iluminada (veja a
Ilustração -).
Quando disparar no exterior, dena o interruptor BOUNCE com a opção
[DIRECT] antes de utilizar esta unidade.
BOUNCE: O elemento emissor do ash está denido 75 graus para ˎ
cima (ash reectido).
DIRECT: O elemento emissor do ash está denido nos 0 graus (ash ˎ
directo).
Rode o interruptor BOUNCE até à posição pretendida (veja
a Ilustração -1).
Notas
Rode o interruptor BOUNCE até a marca ˎ  estar bem alinhada com a
posição pretendida.
O tecto ou a parede que reecte a luz do ash deve ser branco ou ˎ
muito pálido. Se for de cor, a cor pode afectar a imagem. A superfície
reectora não deve ser um tecto alto nem uma clarabóia.
Quando a opção [BOUNCE] for denida, o alcance do ash ca ˎ
reduzido. Se uma imagem estiver subexposta (a foto parece escura),
aproxime-se do motivo, aumente a sensibilidade ISO ou abra mais a
abertura.
Interruptor TELE
Ao disparar no exterior, se um motivo estiver demasiado longe da câmara
para ser alcançado pelo ash desta unidade (o motivo está fora do alcance
do ash), coloque o interruptor TELE desta unidade na [posição TELE]
(veja a Ilustração ). Deste modo, o ash desta unidade pode chegar
mais longe.
Notas
Coloque o interruptor TELE na [posição normal] para disparar ˎ
normalmente.
O ash ilumina um alcance mais estreito na posição TELE do que na ˎ
posição normal.
Quando quiser denir o interruptor TELE, rode-o rmemente até a ˎ
marca estar alinhada com a posição pretendida.
Se o ângulo da objectiva for maior do que o ângulo do ash ˎ
seleccionado, as áreas externas da imagem podem car escuras.
Consulte “Alcance do ash em zoom” para o alcance do ash em cada
posição.
O interruptor TELE só está activado quando o interruptor BOUNCE ˎ
estiver na posição [DIRECT].
Estado desta unidade dependendo das combinações dos
interruptores
Interruptor TELE
Painel difusor separado Painel difusor xo
Interruptor
BOUNCE
DIRECT
Posição normal
Equivalente a 16 mm
Número-guia: 14
Utilize para disparo
normal.
Posição TELE
Equivalente a 35 mm
Número-guia: 20
Utilize a grandes
distâncias de disparo
quando o ash não
chega ao motivo.
Posição normal
Equivalente a 10 mm
Número-guia: 7
Utilize para disparo
normal.
Posição TELE
Não é possível utilizar
correctamente.
BOUNCE Número-guia: 20
Utilizar no interior.
Painel difusor
Quando utilizar uma Objectiva de Conversão Ultra-Larga (equivalente
à distância focal de 12 mm), adquirida à parte, com a sua câmara, pode
fazer com que a luz do ash atinja um alcance de disparo mais amplo
xando o painel difusor no elemento emissor do ash desta unidade.
(Este painel difusor não é compatível com a objectiva de conversão
sheye VCL-ECF1 adquirida à parte.)
Fixar o painel difusor
1 Dena o interruptor TELE na [posição normal].
2 Alinhe a ranhura no interruptor TELE com a ranhura no
interior do painel difusor e encaixe o painel difusor.
Notas
O painel difusor só serve quando o interruptor BOUNCE estiver na ˎ
posição [DIRECT]. Verique antes de utilizar.
Quando xar o painel difusor, certique-se de que está correctamente ˎ
virado para cima.
Guarde o painel difusor no bolso interior do estojo de transporte ˎ
quando não estiver a ser utilizado.
Quando disparar com esta unidade em combinação com uma objectiva ˎ
E10-18mm F4 OSS (SEL1018), retire o pára-sol da objectiva.
Regulação automática do
equilíbrio de brancos com dados da
temperatura de cor
O equilíbrio de brancos é automaticamente regulado em função dos
dados da temperatura de cor enviados por esta unidade quando o ash é
disparado (com uma câmara equipada com um Terminal Inteligente para
Acessórios).
Esta função funciona quando o interruptor BOUNCE estiver na ˎ
posição [DIRECT].
Manutenção
Retire esta unidade da câmara e limpe-a com um pano macio seco.
Sopre levemente qualquer areia que esteja na unidade. Se esfregar esta
unidade antes de soprar a areia, pode riscar a superfície da unidade. Para
remover manchas, limpe-as com um pano ligeiramente humedecido com
um detergente suave e depois passe um pano macio seco pela unidade.
Nunca utilize solventes fortes, por exemplo, diluente ou benzina, pois o
acabamento da superfície pode car danicado.
Se o conector desta unidade estiver sujo, limpe-o com uma zaragatoa.
Não toque no conector directamente com a mão.
Compatibilidade
Para obter informações sobre câmaras digitais de objectivas
intercambiáveis compatíveis com esta unidade, visite o nosso Web site:
http://www.sony.net/
Notas de utilização
Durante o disparo de fotos
Não dispare o ash directamente diante dos olhos de uma pessoa. O ˎ
ash produz uma luz forte.
Não dispare o ash 20 ou mais vezes consecutivamente. Se o zer, pode ˎ
provocar o sobreaquecimento e deterioração desta unidade.
Se disparar o ash até 20 vezes consecutivamente, deixe-o arrefecer
naturalmente durante pelo menos 10 minutos.
Não transporte a câmara segurando nesta unidade quando ela estiver ˎ
xa. Segure sempre na câmara propriamente dita.
Quando levantar ou baixar o elemento emissor do ash desta unidade, ˎ
tenha cuidado para não entalar o dedo na dobradiça e magoar-se.
Se xar uma objectiva com uma montagem tipo A na câmara ˎ
utilizando um adaptador para montagem, não se recomenda a
utilização do ash com esta unidade porque, por vezes, as áreas mais
próximas cam escuras e a luz do ash pode ca bloqueada pela
objectiva.
Não utilize o ash desta unidade com a mão ou luva, etc. a tapar o ˎ
elemento emissor do ash. Não toque no elemento emissor do ash
durante algum tempo após o disparo do ash.
Pode provocar queimaduras, fumos ou avarias.
Temperatura
O intervalo da temperatura de funcionamento desta unidade situa-se ˎ
entre 0 °C e 40 °C.
Não exponha esta unidade a temperaturas extremamente elevadas (p. ˎ
ex., à luz directa do sol no interior de um veículo) nem a humidade
elevada.
Uma mudança de temperatura drástica pode provocar condensação no ˎ
interior desta unidade. Quando trouxer esta unidade de um local frio,
como uma encosta de esqui, para um local quente, coloque-a primeiro
num saco de plástico, retire o ar do saco e depois vede o saco. Depois
de a ter trazido para um local quente, deixe-a um pouco até atingir a
temperatura ambiente e depois retire-a do saco.
Esta unidade não é à prova de água. Quando utilizar esta unidade ˎ
numa praia, certique-se de que a mantém longe da água e da areia.
Qualquer água, areia, poeira ou sal que se instale nesta unidade pode
causar uma avaria.
Características técnicas
Alcance do ash em zoom
Posição normal
Distância focal: Equivalente a 16 mm (distância focal equivalente do
formato de 35 mm: 24 mm)
Posição TELE
Distância focal: Equivalente a 35 mm (distância focal equivalente do
formato de 35 mm: 50 mm)
Painel difusor xo
Distância focal: Equivalente a 10 mm (distância focal equivalente do
formato de 35 mm: 15 mm)
Distância de alcance do ash
Número-guia (ISO100·m)
Posição normal: 14
Posição TELE: 20
Painel difusor xo: 7
Posição normal
Abertura
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-5 1-7 1-10 1-14 1-20
4 1-3,5 1-5 1-7 1-10 1-14
5,6 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
8 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
* Quando o interruptor BOUNCE estiver na posição [DIRECT]
(unidade: m)
Posição TELE
Abertura
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-7 1-10 1-14 1-20 1-28
4 1-5 1-7 1-10 1-14 1-20
5,6 1-3,5 1-5 1-7 1-10 1-14
8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
* Quando o interruptor BOUNCE estiver na posição [DIRECT]
(unidade: m)
Painel difusor xo
Abertura
(F) ISO100 ISO200 ISO400 ISO800 ISO1600
2,8 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7 1-10
4 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5 1-7
5,6 1 1-1,5 1-2,5 1-3,5 1-5
* Quando o interruptor BOUNCE estiver na posição [DIRECT]
(unidade: m)
Intervalo do ash 0,1 -5 segundos
Controlo do ash Medição de luz pré-ash
Dimensões (Aprox.) 60 mm × 71 mm × 53 mm (l/a/p)
Peso Aprox. 63 g
Itens incluídos Flash (1), Painel difusor (1), Tampa de protecção
do conector (1), Estojo de transporte (1),
Documentos impressos
Os valores das funções indicados neste manual de instruções baseiam-se
nas experiências realizadas pela Sony.
O design e as especicações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
é uma marca comercial da Sony Corporation.
67

Heb je hulp nodig?

Als je hulp nodig hebt met Sony HVL-F20S stel dan hieronder een vraag en andere gebruikers zullen je antwoorden


Product specificaties

Merk: Sony
Categorie: Accessoires
Model: HVL-F20S